Skip to content

Toggle service links

You are here

 1. Home
 2. Apprenticeship Programme Delivery Manager Wales

Apprenticeship Programme Delivery Manager Wales

Unit :  Business Development Unit
Salary :  £40,000 to £45,000 plus exceptional benefits
Location :  Cardiff
Please quote reference :  18081
Full Time post, Fixed Term Contract to end July 2022
Closing Date :  12 March, 2021 - 12:00

Change your career, change lives

The Open University is the UK’s largest university, a world leader in flexible part-time education combining a mission to widen access to higher education with research excellence, transforming lives through education.

The Apprenticeship Programme Delivery Manager will be part of the apprenticeship operations team with the Business Development Unit but positioned within the Open University in Wales at our offices in Cardiff.

The role

The Open University is recruiting an experienced professional to drive growth and support the operational delivery of Degree Apprenticeships in Wales. You will grow business by building strong, dynamic relationships with your accounts, by understanding the people/capability challenges that they have and by positioning the University’s apprenticeship programmes to help overcome them. 

In a customer facing role, you will be required to operate independently with senior level client stakeholders within large and complex customer environments. You will be part of a wider team providing business development, administration and operational support to deliver apprenticeships, and working closely with others involved in stakeholder engagement with faculties.

If you can be part of the team bringing apprenticeship delivery to life in a way that engages, inspires and leads to high achievement, then you will be successful at The Open University.

Skills and experience

 • Are you dedicated to the provision of high quality, successful apprenticeship programmes?
 • Do you have the skills and behaviours to work with employers from complex multinational organisations to micro businesses to help support and guide the delivery of their apprenticeship programmes?
 • Do you have experience of working in a similar role for an apprenticeship training provider with a comprehensive knowledge of Higher and Degree Level Apprenticeship programmes, the work-based learning specification in Wales and the Apprenticeship Levy?
 • Do you have an understanding of a “beginning to end” work-based learning training programme including; recruitment, induction, workshops and learner reviews, etc?
 • Do you understand the operational and policy landscape for work-based learning in Wales?

If you can answer yes to these questions, we would love to hear from you.

More information can be found in the Job Description.

If you would like to discuss the particulars of this post before making an application, please email Resourcing-Hub@open.ac.uk or contact Diane Latimer on 01908 332370.

What you get in return

We have a strong commitment to providing training and development in and beyond your current role. This includes thorough induction into the organisation and regular reviews of your training and development needs.

We also offer a great range of benefits that support our employees and their families for the long term. Benefits include an attractive pension proposition and 33 days holiday per annum pro rata, plus Bank Holidays and Christmas closure days.

How to apply

Please submit an application form, together with a copy of your CV and personal statement of no more than 2 sides of A4, giving specific examples of where your skills and experiences meet the required competencies for this role, to Resourcing-Hub@open.ac.uk. Please ensure you quote the reference 18081.

When submitting your application, please make sure that your communication includes the following in the subject line: “APPLICATION – APDM Wales – BDU – 18081”

Access details for disabled applicants are available from the Resourcing Hub, telephone: 01908 655544, quoting the vacancy reference above.

Applications submitted via 3rd party websites will not be considered.

Please note: If you have not heard from us within 2 weeks of the application closing date, please assume that on this occasion you have not been selected for interview, however we thank you for your interest in The Open University and encourage you to apply for future positions. 

Find out more about us and our mission by watching this short video (you will be taken to YouTube by clicking this link).

Closing date: Friday 12 March, 2021 – 12:00

Interview date: 25 or 26 March, 2021

**As we practice social distancing at this time, please note that we will be conducting the interviews for this position via a suitable online video conferencing system. The Open University will share the online interview arrangements with shortlisted candidates when they are invited to an interview slot.

 

Rheolwr Cyflwyno Rhaglen Brentisiaeth Cymru

Uned: Uned Datblygu Busnes

Cyflog: £40,000 i £45,000

Lleoliad: Caerdydd

Dyfynnwch y rhif cyfeirnod: 18081

Telerau: Swydd lawn amser, Contract Cyfnod Penodol sy'n dod i ben ym mis Gorffennaf 2022

Dyddiad Cau: Dydd Gwener 12 Mawrth, 2021 – 12:00

Caiff patrymau gweithio hyblyg eu hystyried.

Newid eich gyrfa, newid bywydau

Y Brifysgol Agored yw prifysgol fwyaf y DU, ac mae'n arweinydd llwyddiannus mewn addysg ran amser hyblyg, gan gyfuno cenhadaeth i ehangu mynediad at addysg uwch â rhagoriaeth ym maes ymchwil, gan drawsnewid bywydau drwy addysg.

Bydd Rheolwr Cyflwyno'r Rhaglen Brentisiaeth yn rhan o dîm gweithrediadau'r brentisiaeth gyda'r Uned Datblygu Busnes, ond bydd wedi'i leoli yn Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn ein swyddfeydd yng Nghaerdydd.

Y rôl

Mae'r Brifysgol Agored yn recriwtio gweithiwr proffesiynol profiadol i ysgogi twf a chefnogi'r gwaith o gyflwyno Prentisiaethau Gradd yng Nghymru. Byddwch yn datblygu'r busnes drwy feithrin cydberthnasau cadarn a dynamig â'ch cyfrifon, drwy ddeall yr heriau y maent yn eu hwynebu o ran pobl/gallu a thrwy sicrhau bod rhaglenni prentisiaeth y Brifysgol yn helpu i'w goresgyn. 

Mewn rôl sy'n delio'n uniongyrchol â chwsmeriaid, bydd gofyn i chi weithredu'n annibynnol â rhanddeiliaid sy'n gleientiaid lefel uchel mewn amgylcheddau cwsmeriaid mawr a chymhleth. Byddwch yn rhan o dîm ehangach sy'n darparu cymorth datblygu busnes, cymorth gweinyddol a chymorth gweithredol i gyflwyno prentisiaethau, ac yn cydweithio'n agos ag eraill sy'n ymgysylltu â rhanddeiliaid mewn cyfadrannau.

Os gallwch fod yn rhan o'r tîm sy'n cyflwyno prentisiaethau mewn ffordd sy'n ennyn diddordeb, yn ysbrydoli ac yn arwain at gyflawniad uchel, yna byddwch yn llwyddiannus yn Y Brifysgol Agored.

Sgiliau a phrofiad

 • Ydych chi'n ymrwymedig i ddarparu rhaglenni prentisiaeth llwyddiannus o ansawdd uchel?
 • Oes gennych chi'r sgiliau a'r ymddygiadau i weithio gyda chyflogwyr o sefydliadau rhyngwladol cymhleth i ficrofusnesau, er mwyn helpu i gefnogi ac arwain y gwaith o gyflwyno eu rhaglenni prentisiaeth?
 • Oes gennych chi brofiad o weithio mewn rôl debyg ar gyfer darparwr hyfforddiant prentisiaeth gyda gwybodaeth gynhwysfawr am raglenni Prentisiaeth Lefel Uwch a Lefel Gradd, y fanyleb dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru a'r Ardoll Prentisiaethau?
 • Oes gennych chi ddealltwriaeth o raglen hyfforddi sy'n seiliedig ar waith “o'r dechrau i'r diwedd” gan gynnwys; recriwtio, sefydlu, gweithdai ac adolygiadau dysgwyr, ac ati?
 • Ydych chi'n deall y dirwedd weithredol a pholisi ar gyfer dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru?

Os gallwch ateb y cwestiynau hyn yn gadarnhaol, hoffem glywed gennych.

Gellir cael rhagor o wybodaeth yn y Disgrifiad Swydd.

Os hoffech drafod manylion y swydd hon cyn gwneud cais, anfonwch e-bost i Resourcing-Hub@open.ac.uk neu cysylltwch â Diane Latimer ar 01908 332370.

Yr hyn a gewch yn ôl

Mae gennym ymrwymiad cadarn i ddarparu hyfforddiant a chyfleoedd datblygu fel rhan o'ch rôl bresennol a thu hwnt. Mae hyn yn cynnwys proses sefydlu drylwyr yn y sefydliad ac adolygiadau rheolaidd o'ch anghenion hyfforddiant a datblygu.

Rydym hefyd yn cynnig amrywiaeth wych o fuddiannau sy'n cefnogi ein cyflogeion a'u teuluoedd yn yr hirdymor. Mae'r buddiannau yn cynnwys cynnig deniadol o ran pensiwn, 33 diwrnod o wyliau y flwyddyn pro rata yn ogystal â Gwyliau'r Banc a chyfnod y Nadolig.

Sut i wneud cais

Cyflwynwch ffurflen gais, ynghyd â chopi o'ch CV a'ch datganiad personol, heb fod yn fwy na dwy ochr A4, gan roi enghreifftiau penodol o'r rhesymau pam y mae eich sgiliau a'ch profiad yn bodloni cymwyseddau'r rôl hon, i Resourcing-Hub@open.ac.uk. Sicrhewch eich bod yn dyfynnu'r cyfeirnod 18081.

Wrth gyflwyno eich cais, gwnewch yn siŵr bod eich gohebiaeth yn cynnwys y canlynol yn y llinell destun: “APPLICATION – APDM Wales – BDU – 18081”

Mae manylion mynediad ar gyfer ymgeiswyr anabl ar gael gan yr Hwb Adnoddau, rhif ffôn: 01908 655544, gan ddyfynnu cyfeirnod y swydd uchod.

Ni chaiff ceisiadau a gyflwynir drwy wefannau trydydd parti eu hystyried.

Noder: Os na fyddwch wedi clywed gennym o fewn pythefnos i ddyddiad cau'r cais, dylech gymryd yn ganiataol nad ydych wedi cael eich dewis ar gyfer cyfweliad ar yr achlysur hwn, ond rydym yn ddiolchgar i chi am ddangos diddordeb yn Y Brifysgol Agored ac yn eich annog i wneud cais am swyddi yn y dyfodol. 

Dysgwch fwy amdanom ni a'n cenhadaeth drwy wylio'r fideo byr hwn (bydd clicio ar y ddolen hon yn mynd â chi i wefan YouTube).

Dyddiad cau: Dydd Gwener 12 Mawrth, 2021 – 12:00

Dyddiad y cyfweliad: 25 neu 26 Mawrth, 2021

**Wrth i ni gadw pellter cymdeithasol ar hyn o bryd, nodwch y byddwn yn cynnal y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon drwy system fideogynadledda ar-lein addas. Bydd Y Brifysgol Agored yn rhannu'r trefniadau cyfweld ar-lein â'r ymgeiswyr sy'n cyrraedd y rhestr fer pan fyddant yn cael eu gwahodd i slot cyfweld.


We value diversity and we recognise that different people bring different perspectives, ideas, knowledge and culture, and that this difference brings great strength. Applications from candidates with protected characteristics are welcomed.

 

Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac yn cydnabod bod pobl yn cyfrannu safbwyntiau, syniadau, gwybodaeth a diwylliant gwahanol a bod yr amrywiaeth hon yn gryfder. Croesewir ceisiadau gan ymgeiswyr sydd â nodweddion gwarchodedig.


Job related information : 

AttachmentSize
PDF icon 18081 Job Description Apprenticeship Programme Delivery Manager Wales.pdf98.24 KB
PDF icon 18081 Disgrifiad Swydd Rheolwr Cyflwyno Rhaglen Brentisiaeth Cymru.pdf90.55 KB

Application form for Employment (English and Welsh)

Which file-type best suits my needs?

If you prefer to complete your form on computer, or you'd like to save your completed form for subsequent applications, the file-type best suited to your needs is Microsoft Word.  If you need to undo the form file protection please see instructions under "completing the application form" section here: How to apply - General vacancies

We also provide a screen reader compatible version of this file. For the screen reader version to function correctly the file must be downloaded to your computer and opened using Microsoft Word.  To save the file on your computer right click on the link and choose "save link as" or "save target as".

If you don't have Microsoft Word on your computer, or you prefer to complete your application form by hand, the file-type best suited to your needs is Adobe Acrobat (pdf).

* You can download Adobe Acrobat from here:  Download Adobe Acrobat Reader (free)Posting Date :  19 February, 2021 - 09:00

Contact us

If you have any queries or questions about the recruitment process, or regarding your application, please contact: Resourcing-Hub@open.ac.uk.

If you have any feedback regarding the recruitment process, please contact the Senior Resourcing Account Manager who will look into the matter.

Senior Resourcing Account Manager,
Resourcing Hub,
The Open University,
Walton Hall,
Milton Keynes,
MK7 6AA

Resourcing-Hub-Feedback@open.ac.uk