Skip to content

Toggle service links

Gwybodaeth allweddol

Y Brifysgol Agored yw'r darparwr addysg uwch i israddedigion rhan amser mwyaf yng Nghymru. Mae'n arweinydd byd gan gynnig cyfleoedd dysgu o bell hyblyg ac arloesol ar lefel addysg uwch.

Mae 9 allan o 10 o fyfyrwyr yng Nghymru yn dweud bod astudio gyda'r Brifysgol Agored wedi cynyddu eu hunan-barch a'u hyderMyfyrwyr

 • Mae dros 7000 o fyfyrwyr ledled Cymru yn astudio gyda’r Brifysgol Agored ar hyn o bryd.

 • Mae myfyrwyr Y Brifysgol Agored ym mhob un o etholaethau Cynulliad Cymru.

 • Mae mwy na saith o bob deg o fyfyrwyr Y Brifysgol Agored mewn cyflogaeth tra'u bod yn astudio.

 • Mae mwy na phedwar o bob deg myfyriwr israddedig Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn cofrestru heb gymwysterau lefel mynediad addysg uwch safonol.

Addysgu a Phartneriaeth

 • Mae mwy na 150 o gwmnïau ledled Cymru yn noddi dros 650 o fyfyrwyr Y Brifysgol Agored yng Nghymru. Mae partneriaeth unigryw Y Brifysgol Agored â TUC Cymru, a nifer o undebau llafur unigol, wedi gweld mwy na 1,500 o ddysgwyr a noddir gan undebau llafur yn cofrestru ar gyfer un o'n cyrsiau ers i'r bartneriaeth ddechrau deng mlynedd yn ôl.
   
 • Drwy ein gwaith i ehangu mynediad rydym yn defnyddio ein rhwydweithiau a'n partneriaethau ledled Cymru er mwyn rhoi cyfleoedd dysgu i fyfyrwyr anhraddodiadol.  Rydym yn defnyddio ein hadnoddau addysgol am ddim, fel ein canllaw ‘Llwybrau at Lwyddiant mewn Addysg Uwch', a'n cwricwlwm mynediad ffurfiol i helpu i baratoi dysgwyr ar gyfer astudio ym maes addysg uwch.

Am bob £1 sy'n cael ei buddsoddi yn Y Brifysgol Agored caiff £7.50 ei ddychweld i economi'r DUArloesedd

 • Mae'r Brifysgol Agored yn arwain y ffordd ym maes datblygu technoleg er mwyn gwella mynediad at addysg uwch ledled y byd. Mae hyn yn cynnwys unedau astudio am ddim ar OpenLearn sydd wedi cael mwy na 39 miliwn o ymweliadau; deunyddiau ar iTunes U sydd wedi'u lawrlwytho mwy na 70 miliwn o weithiau a sianel YouTube Y Brifysgol Agored sydd wedi cael dros 30 miliwn o ymweliadau ers ei lansio yn 2008.
   
 • Ym mis Awst 2014, lansiodd Y Brifysgol Agored yng Nghymru OpenLearn Cymru, sy'n cynnig adnoddau dysgu cyfrwng Cymraeg a Saesneg am ddim er mwyn annog pobl i ddilyn cyrsiau addysg uwch yn y ddwy iaith.
   
 • Aseswyd bod 72% o ymchwil y Brifysgol Agored yn deilwng o 3 neu 4 seren yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf y Deyrnas Unedig (2014). Mae’r sgôr uchel yn dangos fod ymchwil y Brifysgol Agored yn flaenllaw neu’n rhagorol yn rhyngwladol o ran ansawdd, effaith a’r amgylchedd.
   
 • Mae'r Brifysgol Agored yn arweinydd byd-eang yn natblygiad Cyrsiau Agored Mawr Ar-lein (MOOC) drwy 'FutureLearn', sef partneriaeth rhwng Y Brifysgol Agored a Phrifysgolion eraill, yn cynnwys Prifysgol Caerdydd, gan ddarparu cyrsiau am ddim ar-lein i gynulleidfa oedd byd-eang.

Gallwch dod o hyd i wybodaeth fanwl am Y Brifysgol Agored yng Nghymru a’n myfyrwyr yn ein taflen Ffeithiau a Ffigyrau (PDF yn agor mewn ffenestr newydd).