Skip to content

Toggle service links

Llwybrau at Lwyddiant

Mae Llwybrau at Lwyddiant yn ganllaw rhyngweithiol a fydd yn eich arwain drwy'r adnoddau ar-lein am ddim sydd ar gael o wefan OpenLearn Y Brifysgol Agored.

Canllaw Llwybrau at lwyddiant

Pam dewis Llwybrau at Lwyddiant?

Mae sawl rheswm dros ystyried cofrestru ar gwrs addysg uwch. Fodd bynnag, os nad ydych yn siŵr a ydych yn barod ar gyfer astudiaethau achrededig neu'n ansicr am ba bwnc i'w astudio, gall Llwybrau at Lwyddiant eich helpu.

Er mwyn dechrau arni, cliciwch ar y darlun o'r canllaw ar ochr dde'r dudalen (bydd PDF yn agor mewn ffenestr newydd) a gweithiwch drwyddi ar eich cyflymder eich hun.

I gael y gorau allan o Lwybrau at Lwyddiant, bydd angen copi caled (papur) arnoch i weithio ochr yn ochr â'r fersiwn rhyngweithiol. Gallwch argraffu un, neu gael un gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru drwy anfon e-bost atom.

Neu, beth am roi cynnig ar dudalennau Facebook newydd Llwybrau at Lwyddiant gyda grwpiau hunangymorth i'ch helpu ar hyd y ffordd.

Gweithdai Llwybrau at Lwyddiant

Yn ystod haf 2015, cynhaliwyd sawl sesiwn allgymorth yn ne Cymru i gyflwyno dysgwyr cymunedol i lefel astudiaethau prifysgol. Yn dilyn llwyddiant y gweithdai hyn, byddwn yn cynnal mwy o weithdai ledled Cymru.

Mae ein gweithdai Llwybrau at Lwyddiant wedi'u dylunio i gyflwyno dysgwyr cymunedol i astudiaethau addysg uwch, drwy ddenfyddio adnoddau am ddim OpenLearn Y Brifysgol Agored.

Drwy weithio gydag amrywiaeth o sefydliadau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol, cyflwynwyd ein gweithdai i fwy na 115 o ddysgwyr a 311 o diwtoriaid ledled Cymru. Mae ein partneriaid wedi cynnwys canolfannau Dysgu Oedolion yn y Gymuned, campysau addysg bellach a Choleg Cymunedol YMCA Cymru y WEA.

Dysgwyr cymunedol

Mae ein sesiynau gweithdy wedi bod yn boblogaidd gyda dysgwyr a phartneriaid fel ei gilydd. Dywedodd un dysgwr wrthym fod cwblhau’r gweithdy wedi rhoi hyder iddo "ddychwelyd at astudio" tra bod dysgwr arall yn dweud bod y gweithdy wedi ei baratoi ar gyfer astudiaethau ychwanegol gyda'r Brifysgol Agored.

Dywedodd un o'n partneriaid wrthym: "Mae Llwybrau at Lwyddiant wedi bod yn wych ar gyfer ein sefydliad; mae wedi helpu ein staff i feddwl am eu hamcanion o ran dysgu a datblygiad gyrfa ac wedi eu helpu i fagu hyder yn eu gallu i ddelio â lefel dysgu Prifysgol"

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am weithdai Llwybrau at Lwyddiant a'n rhaglen gweithdy, cysylltwch â ni

(Mae gwefan OpenLearn yn adnodd helaeth ac, o bryd i’w gilydd, ceir problemau gyda’r system. Felly, os na fyddwch yn gallu llwytho uned, mae’n bosibl bod problem gyda’r wefan. Rhowch y gorau iddi am nawr a dychwelwch rywbryd arall pan ddylai weithio. Nid oes gwahaniaeth os na allwch agor pob uned.)