Skip to content

Toggle service links

Eich cefnogi wrth gamu i fyd Addysg Uwch

 

Os ydych yn ystyried astudio yn y brifysgol neu os hoffech wella eich cymwysterau, ac rydych yn byw mewn ardal Cymunedau yn Gyntaf neu ardal arall â blaenoriaeth, gallwch fod yn gymwys i astudio un o'n modiwlau Mynediad am ddim. 

Rydym yn cynnig nifer o leoedd am ddim ar ein modiwl Mynediad Pobl, Gwaith a Chymdeithas i bobl sy'n byw yn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf ac ardaloedd eraill â blaenoriaeth ledled Cymru. Modiwl rhan amser yw hwn a gellir ei astudio gartref. Mae wedi'i ddylunio i'ch paratoi ar gyfer astudio yn y brifysgol a gall fod yn gam cyntaf tuag at radd neu gymhwyster addysg uwch arall. Ar ôl i chi gwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, gallwch naill ai barhau â'ch astudiaethau gyda ni yn Y Brifysgol Agored neu gallwn addo cyfweliad i chi gael parhau gyda phrifysgol arall yng Nghymru.

Ariennir y prosiect hwn gan y tair partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach  yng Nghymru. Mae lleoedd ar y cynllun hwn yn brin, felly mae cofrestru yn gynnar yn hanfodol.  

Beth y byddaf yn ei astudio?

Myfyriwr Y Brifysgol Agored yng Nghymru

Modiwl Mynediad Pobl, Gwaith a Chymdeithas

Caiff holl gyrsiau'r Brifysgol Agored eu darparu drwy ddysgu o bell â chymorth. Gallwch astudio'n hyblyg yn eich amser chi eich hun. Y cwbl sydd ei angen arnoch yw mynediad at gyfrifiadur a'r rhyngrwyd.

Nod y Modiwl Mynediad Pobl, Gwaith a Chymdeithas yw datblygu'r sgiliau allweddol sydd eu hangen ar gyfer astudio'n llwyddiannus yn y brifysgol; dyma'r cam cyntaf o ran paratoi ar gyfer astudiaethau addysg uwch.

Bydd y modiwl hwn hefyd yn eich cyflwyno'n raddol i gyfrifiadureg a dysgu ar-lein; y ffordd berffaith o feithrin y sgiliau astudio y bydd eu hangen arnoch ar gyfer y cam nesaf yn eich astudiaethau.

Mae’r modiwl Mynediad sef Pobl, Gwaith a Chymdeithas yn dechrau ym misoedd Hydref a Chwefror bob blwyddyn. Mae cofrestru yn cau oddeutu tair wythnos cyn dechreua’r modiwl.

Beth y gallaf ei wneud ar ôl y modiwl Mynediad?

Mae'r modiwl Mynediad wedi'i ddylunio i ddarparu'r sgiliau a'ch paratoi ar gyfer gradd neu gymhwyster addysg uwch arall. Ar ôl i chi gwblhau'r modiwl Mynediad hwn yn llwyddiannus, bydd amrywiaeth o opsiynau gennych. Gallwch naill ai barhau â'ch astudiaethau gyda'r Brifysgol Agored neu, yn dilyn cyfweliad, efallai y gallwch astudio mewn prifysgol arall yng Nghymru. Efallai y byddwch am drafod eich opsiynau a'ch dewisiadau yn uniongyrchol ag un o'r prifysgolion sy'n rhan o'r prosiect hwn. Gallech astudio amrywiaeth o gyrsiau, gan gynnwys y rhai a restrir isod.

 • Addysg, Plentyndod ac Ieuenctid
 • Busnes a Rheoli
 • Cymdeithaseg
 • Dyniaethau
 • Gwleidyddiaeth, Athroniaeth ac Economeg
 • Gwyddorau Cymdeithasol
 • Heddlu a Gwasanaethau Cyhoeddus
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Ieuenctid a Chymuned
 • Polisi Cyhoeddus a Chymdeithasol
 • Polisi Cymdeithasol
 • Saesneg
 • Seicoleg a Chynghori
 • Troseddeg
 • Y Gyfraith

Gwnewch gais nawr

Os ydych chi’n byw yn Ne, Canolbarth neu Ogledd Cymru: gofynnwn ichi ddarparu ychydig o wybodaeth allweddol. Byddwn mewn cysylltiad i gadarnhau a ydych yn gymwys ac i ddarparu mwy o wybodaeth ynglŷn â’r prosiect hwn. 
 
Os ydych chi’n byw yn Ne-ddwyrain Cymru (Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Caerffili, Caerdydd, Casnewydd, Blaenau Gwent, Torfaen, Sir Fynwy a Phen-y-bont ar Ogwr): cysyllwch â Firstcampus@southwales.ac.uk

Gall cyllid arall fod ar gael i chi os nad ydych yn gymwys ar gyfer y prosiect hwn.

Am ragor o wybodaeth, neu os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni drwy wales-partnerships@open.ac.uk

Ariennir y prosiect hwn gan y tair partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach  yng Nghymru.

Ymgyrraedd yn Ehangach             

*Mae'r ffurflen hon yn defnyddio SurveyMonkey; caiff unrhyw wybodaeth a nodir gennych ei chadw dros dro yn Unol Daleithiau America. Drwy gwblhau'r ffurflen hon, rydych yn caniatáu i unrhyw wybodaeth a all eich adnabod fel unigolyn gael ei chadw yn y fath fodd