Skip to content

Toggle service links

You are here

 1. Hafan
 2. Astudio
 3. Cyrsiau a Chymwysterau
 4. Eich cefnogi wrth gamu i fyd Addysg Uwch

Eich cefnogi wrth gamu i fyd Addysg Uwch

Os ydych yn ystyried astudio yn y brifysgol neu os hoffech wella eich cymwysterau, ac rydych yn byw mewn ardal Cymunedau yn Gyntaf neu ardal arall â blaenoriaeth, gallwch fod yn gymwys i astudio un o'n modiwlau Mynediad am ddim. 

Rydym yn cynnig nifer o leoedd am ddim ar ein modiwl Mynediad Pobl, Gwaith a Chymdeithas i bobl sy'n byw yn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf ac ardaloedd eraill â blaenoriaeth ledled Cymru. Modiwl rhan amser yw hwn a gellir ei astudio gartref. Mae wedi'i ddylunio i'ch paratoi ar gyfer astudio yn y brifysgol a gall fod yn gam cyntaf tuag at radd neu gymhwyster addysg uwch arall. Ar ôl i chi gwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, gallwch naill ai barhau â'ch astudiaethau gyda ni yn Y Brifysgol Agored neu gallwn addo cyfweliad i chi gael parhau gyda phrifysgol arall yng Nghymru.

Ariennir y prosiect hwn gan y tair partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach  yng Nghymru. Mae lleoedd ar y cynllun hwn yn brin, felly mae cofrestru yn gynnar yn hanfodol.  

Beth y byddaf yn ei astudio?

Modiwl Mynediad Pobl, Gwaith a Chymdeithas

Caiff holl gyrsiau'r Brifysgol Agored eu darparu drwy ddysgu o bell â chymorth. Gallwch astudio'n hyblyg yn eich amser chi eich hun. Y cwbl sydd ei angen arnoch yw mynediad at gyfrifiadur a'r rhyngrwyd.

Nod y Modiwl Mynediad Pobl, Gwaith a Chymdeithas yw datblygu'r sgiliau allweddol sydd eu hangen ar gyfer astudio'n llwyddiannus yn y brifysgol; dyma'r cam cyntaf o ran paratoi ar gyfer astudiaethau addysg uwch.

Bydd y modiwl hwn hefyd yn eich cyflwyno'n raddol i gyfrifiadureg a dysgu ar-lein; y ffordd berffaith o feithrin y sgiliau astudio y bydd eu hangen arnoch ar gyfer y cam nesaf yn eich astudiaethau.

Mae’r modiwl Mynediad sef Pobl, Gwaith a Chymdeithas yn dechrau ym misoedd Hydref a Chwefror bob blwyddyn. Mae cofrestru yn cau oddeutu tair wythnos cyn dechreua’r modiwl.

Beth y gallaf ei wneud ar ôl y modiwl Mynediad?

Mae'r modiwl Mynediad wedi'i ddylunio i ddarparu'r sgiliau a'ch paratoi ar gyfer gradd neu gymhwyster addysg uwch arall. Ar ôl i chi gwblhau'r modiwl Mynediad hwn yn llwyddiannus, bydd amrywiaeth o opsiynau gennych. Gallwch naill ai barhau â'ch astudiaethau gyda'r Brifysgol Agored neu, yn dilyn cyfweliad, efallai y gallwch astudio mewn prifysgol arall yng Nghymru. Efallai y byddwch am drafod eich opsiynau a'ch dewisiadau yn uniongyrchol ag un o'r prifysgolion sy'n rhan o'r prosiect hwn. Gallech astudio amrywiaeth o gyrsiau, gan gynnwys y rhai a restrir isod.

 • Addysg, Plentyndod ac Ieuenctid
 • Busnes a Rheoli
 • Cymdeithaseg
 • Dyniaethau
 • Gwleidyddiaeth, Athroniaeth ac Economeg
 • Gwyddorau Cymdeithasol
 • Heddlu a Gwasanaethau Cyhoeddus
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Ieuenctid a Chymuned
 • Polisi Cyhoeddus a Chymdeithasol
 • Polisi Cymdeithasol
 • Saesneg
 • Seicoleg a Chynghori
 • Troseddeg
 • Y Gyfraith

Gwnewch gais nawr

Darparwch ychydig o wybodaeth allweddol, os gwelwch yn dda:

Cliciwch yma

Byddwn yn cysylltu i gadarnhau a ydych yn gymwys ac i ddarparu mwy o wybodaeth am y prosiect hwn.

Gall cyllid arall fod ar gael i chi os nad ydych yn gymwys ar gyfer y prosiect hwn. 

Ariennir y prosiect hwn gan y tair partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach  yng Nghymru.  

Reaching wider wales, combined logo

 

 

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Ymholiadau cyffredinol

Ffoniwch 029 2047 1170
E-bostiwch wales@open.ac.uk

Ymholiadau astudio

Darpar fyfyrwyr:
Ffoniwch 029 2047 1170 
Ewch i ymholiadau gan fyfyrwyr newydd

Os ydych eisoes wedi gwneud cais i astudio modiwl neu gymhwyster Y Brifysgol Agored, neu'n astudio un ar hyn o bryd, mewngofnodwch i Studenthome i weld eich manylion cyswllt personol.

Cysylltwch â ni drwy Studenthome