Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Astudio
  3. Hyb Dysgu Gofal Cymdeithasol

Hyb Dysgu Gofal Cymdeithasol

Yn cefnogi datblygu proffesiynol mewn gwasanaethau gofal cymdeithasol yng Nghymru

A ydych chi’n gweithio mewn gofal cymdeithasol ac yn ystyried gofal cymdeithasol neu waith cymdeithasol fel gyrfa? Mae gan y Brifysgol Agored ystod o raglenni cyflwyno a chyrsiau achrededig i roi cymorth i chi gychwyn arni.

Tystysgrif Addysg Uwch mewn Ymarfer Gofal Cymdeaithasol (Cymru)

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn darparu ar gyfer cydnabod ac ymestyn rolau cymorth gofal cymdeithasol a sicrhau bod ymarferwyr gofal cymdeithasol wedi’u cyfarparu’n briodol ac yn gymwys i gwblhau eu rôl. Y Dystysgrif Addysg Uwch mewn Gofal Cymdeithasol (Cymru)  gan y Brifysgol Agored yw’r cymhwyster cyntaf a ddewiswyd gan Gofal Cymdeithasol Cymru i fodloni’r Gofynion Ymarferwyr Gwasanaethau Cymdeithasol hyn.

Mae’r Dystysgrif yn archwilio’r syniadau ynghylch gawith gofal cymdeithasol a gawaith cymdeithasol – gan ddefnyddio astudiaethau achos gyda phlant, pobl hŷn, cymunedau iechyd meddwl, plant ag anableddau a phobl ag anableddau dysgu, i ddefnyddio dysgu mewn sefyllfaoedd ymarferol. Byddwch yn meithrin sgiliau allweddol mewn technolegau gwybodaeth a chyfathrebu, llythrennedd digidol a gwybodaeth ac ysgrifennu myfyriol.

Perthnasedd i yrfa a chyflogadwyedd

Cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol, mae’r dystysgrif hon o addysg uwch yn cyfateb hefyd i draean gyntaf gradd anrhydeddus. Yn ogystal â’ch helpu i benderfynu a yw’r math yma o waith ac astudio yn rhywbeth yr ydych yn ei fwynhau, neu eich cyfarparu ar gyfer eich rôl bresennol mewn gofal cymdeithasol, gall y dystysgrif fod o gymorth i chi fynd ymlaen at astudio proffesiynol neu academaidd pellach:

BA (Anrhydedd) Gwaith Cymdeithasol (Cymru) – rhaid i chi ymgeisio a chael eich dewis i ennill le ar y cwrs gradd hwn

BA (Anrhydedd) Gofal Iechyd a Chymdeithasol – gallwch astudio’r radd hon heb fynd drwy broses o ddethol

Ddim cweit yn barod ar gyfer addysg uwch?

Rhaglen Fynediad OU

Os nad ydych cweit yn barod i gofrestru ar gyfer y Dystysgrif, gall Rhaglen Fynediad yr OU eich helpu ar eich camau cyntaf i astudio gyda’r OU. Prif nod y modiwlau mynediad yw rhoi cyfle i fyfyrwyr roi cynnig ar ddysgu o bell, meithrin eu hyder, datblygu sgiliau astudio a rhoi blas iddynt ar bwnc neilltuol, a gallech fod yn gymwys am fwrsari i ddilyn y cwrs am ddim.

Rhaglenni Allgymorth Dysgu Gofal Cymdeithasol yr OU 

Neu, mae ein rhaglen pum wythnos ‘Llwyddo wrth Ddysgu’ yn eich cyflwyno i’r Brifysgol Agored, yn meithrin hyder mewn lefel Addysg Uwch o astudio, ac yn cynnig cymorth ymarferol i’ch helpu i gyrraedd y Dystysgrif Addysg Uwch mewn Ymarfer Gofal Cymdeithasol (Cymru)  uchod.

Rydym eisoes wedi cynnal y rhaglen hon gydag Awdurdod Lleol Caerffili a Blaenau Gwent ac rydym yn awr yn cynnig rhaglenni allgymorth newydd gyda phartneriaid o Awdurdodau Lleol yn y meysydd canlynol.

Awdurdod Lleol

Dyddiad

 Amser Lleoliad I gael gwybod mwy neu i archebu lle, cysylltwch â:
Blaenau Gwent ac RCT

Bob dydd Mercher, 9 Mai – 6 Mehefin 2018

1pm – 5pm

Coleg y Cymoedd,

Campws Nantgarw

Tîm Datblygu Gweithlu:

fôn: 0300 123 2015

E-bost: workforcedevelopment@socialservicesblaenua-gwent.caerphilly.gov.uk

Sir Gaerfyrddin

Bob dydd Mercher, 6 Mehefin – 11 Gorffennaf 2018 18

*Ar wahân i 20 Mehefin

9.30am – 1.30pm Parc Dewi Sant, Sir Gaerfyrddin

Nia Davies

Ffôn: 01267 246188

E-bost: NLDavies@carmarthenshire.gov.uk

*Nodwch fod y rhaglen ‘Llwyddo wrth Ddysgu’ angen ymrwymiad o 1 diwrnod yr wythnos am 5 wythnos

Adnoddau OpenLearn Am Ddim

Yn ogystal â’n cyrsiau achrededig a rhaglenni allgymorth cyflwynol mae nifer o gyrsiau anffurfiol perthnasol ac unedau sgiliau astudio y gallwch gael mynediad atynt ar unrhyw amser am ddim. Defnyddiwch y dolenni isod i gael golwg ar ein dysgu am ddim.

Adnoddau eraill am ddim

 

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Ymholiadau cyffredinol

Ffoniwch 029 2047 1170
E-bostiwch wales@open.ac.uk

Ymholiadau astudio

Darpar fyfyrwyr:
Ffoniwch 029 2047 1170 
Ewch i ymholiadau gan fyfyrwyr newydd

Os ydych eisoes wedi gwneud cais i astudio modiwl neu gymhwyster Y Brifysgol Agored, neu'n astudio un ar hyn o bryd, mewngofnodwch i Studenthome i weld eich manylion cyswllt personol.

Cysylltwch â ni drwy Studenthome