Skip to content

Toggle service links

You are here

 1. Hafan
 2. Ein gwaith
 3. GO Wales

GO Wales

Cyfleoedd Profiad Gwaith gyda’r Brifysgol Agored yng Nghymru 

Work experience

Mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru yn rhan o’r Rhaglen Cyflawni drwy Brofiad Gwaith sy’n rhoi cefnogaeth ychwanegol i fyfyrwyr addysg uwch yng Nghymru sydd yn wynebu rhwystrau wrth sicrhau profiad gwaith.

Mae myfyrwyr cymwys yn cael manteisio ar gyfleoedd profiad gwaith hyblyg wedi’u teilwra a chefnogaeth gan gynghorydd i’w helpu i baratoi a dysgu o’r profiad.

Sut mae GO Wales yn gweithio? 

Os ydych yn fyfyriwr cymwys mae GO Wales yn anelu i’ch cefnogi chi i ddatblygu’r sgiliau i gael cyflogaeth, hyfforddiant neu addysg bellach ar ôl i chi orffen eich cwrs.

Rydym yn cynnig lleoliadau profiad gwaith wedi’u teilwra ar ffurf:

 • Cysgodi gwaith - Hyd at dridiau o brofiad gwaith heb dâl lle byddwch yn arsylwi rhywun wrth eu gwaith er mwyn deall sut maent yn gweithio.
 • Blasu gwaith - Hyd at bedair wythnos o brofiad gwaith heb dâl lle byddwch yn cael cyfle i ddysgu am waith a'r amgylchedd gwaith drwy arsylwi ac ymgymryd â rhai tasgau.
 • Lleoliad gwaith - Pedair i chwe wythnos o brofiad gwaith gyda thâl lle byddwch yn cael profiad ymarferol neu'n gweithio ar brosiect.

Myfyrwyr: Ydw i’n gymwys?

I gymryd rhan, bydd angen i chi fod dan 25 oed, yn astudio ar lefel israddedig am 60 credyd neu fwy ac yn gallu dweud ‘ydw’ i un o’r cwestiynau canlynol:

 • Mae gennyf anabledd neu gyflwr iechyd sy’n cyfyngu ar fy ngallu i weithio
 • Rwyf yn dod o gefndir du a/neu leiafrif ethnig
 • Mae gennyf gyfrifoldebau gofal plant/gofalu
 • Rwyf wedi gadael gofal
 • Rwyf yn dod o gymdogaeth cyfranogiad Addysg Uwch isel (mae yna ragor o wybodaeth am hyn ar y wefan Go Wales a gallwch wirio eich cymhwysedd).

Stori Rachael: Gwyliwch y fideo hwn i ddysgu am brofiadau un o’n myfyrwyr ar y rhaglen GO-Wales

Cyflogwyr: Sut allaf gymryd rhan?

Trwy fod yn rhan o’r rhaglen Go Wales, mae gennych gyfle i:

 • Ddangos eich cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol a’ch parodrwydd i greu cymdeithas decach
 • Arddangos eich busnes neu broffesiwn
 • Manteisio ar syniadau newydd a golwg ffres
 • Canfod talent ac efallai cwblhau prosiect byr

Rydym yn gweithio gyda phob math o gyflogwyr yng Nghymru.  Os hoffech ragor o wybodaeth, ewch i wefan Go Wales neu cysylltwch â ni drwy gowales@open.ac.uk

Stori Rachael: Gwyliwch y fideo hwn i weld sut mae un o’n partneriaid-gyflogwyr wedi cefnogi myfyriwr OUiW ar ei raglen GO-Wales

ESF logoMae Go Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith yn rhaglen wedi’i chyllido trwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop wedi’i chyflwyno gan Brifysgolion Cymru.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Os hoffech ragor o wybodaeth

I drafod eich anghenion cysylltwch â’n tîm
wefan Go Wales