Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Ein gwaith
  3. Menter ac entrepreneuriaeth ieuenctid
  4. Adnoddau Entrepreneuriaeth

Adnoddau Entrepreneuriaeth

Os oes gennych ddiddordeb mewn datblygu syniad busnes neu ddysgu mwy am redeg eich busnes eich hun, gallwch ddod o hyd i fanylion am ddigwyddiadau, cyrsiau ac erthyglau defnyddiol ar y dudalen hon. Byddwn yn diweddaru'r dudalen yn rheolaidd â gwybodaeth newydd ac yn eich cyfeirio at unrhyw gymorthh.

Os ydych yn un o fyfyrwyr Y Brifysgol Agored sydd rhwng 18 a 30 oed ac mae gennych syniad rydych chi'n credu y gallwn ni eich helpu i'w ddatblygu'n fusnes, neu os hoffech gael gwybod mwy am entrepreneuriaeth, e-bostiwch ni yn  menter@open.ac.uk 


Digwyddiadau

Busnes mynediad agored - gweithgarwch cysylltiedig ledled Gogledd Cymru

E-bostiwch owain.williams@natwest.com am ragor o wybodaeth am ddigwyddiadau ledled Gogledd Cymru (mae Owain yn Alluogwr Twf Busnes ac mae'n gweithio gyda NatWest Cymru ac wedi'i leoli yng Nghaernarfon)

Gweithdai am ddim sy'n rhoi cymorth gyda syniadau busnes yn eich ardal chi

Mae Syniadau Mawr Cymru yn cynnig amrywiaeth o wahanol weithdai ledled Cymru i gefnogi'r rheini sydd am archwilio hunangyflogaeth.

Cystadlaethau

Nawr ar agor: Cystadleuthau Entrepreneuriaeth Myfyrwyr y Brifysgol Agored 

Mae'r gystadleuaeth hon am wobrau ariannol i helpu i ariannu datblygiad syniad busnes ar agor i fyfyrwyr ôl-raddedig ac israddedig presennol, ac i fyfyrwyr sydd wedi graddio o fewn y ddwy flynedd ddiwethaf.  I gofrestru ar gyfer y gystadleuaeth, e-bostiwch new-business-challenge@open.ac.uk neu innovation-award@open.ac.uk gan gadarnhau eich enw llawn a'ch Rhif Dynodydd Personol. Byddwch yn derbyn manylion pellach gan gynnwys y telerau ac amodau llawn. 

Grantiau £10k ar gyfer Cwmnïau Technoleg Werdd Newydd! 

Mae'r Amgylchedd Nawr yn cynnig grantiau hyd at £10k i bobl ifanc 17-24 oed er mwyn ariannu syniadau digidol unigryw sy'n helpu'r amgylchedd. 
Daw'r cyfnod i wneud cais am y rhaglen i ben ar 27 Hydref, felly peidiwch ag oedi - gwnewch gais nawr! Darllenwch fwy  

Mannau i Greu Newid 

Rhaglen i bobl 16-24 oed yw hon i'w helpu i ddechrau a chynnal mentrau cymdeithasol sy'n datgloi potensial mannau nas defnyddir neu nas defnyddir ddigon er budd y gymuned leol, yn enwedig pobl ifanc eraill. Mae'r dyfarniad yn werth hyd at £5,000 ac yn cynnwys llawer o gymorth.
Cliciwch yma i gael manylion am ble i anfon datganiadau o ddiddordeb erbyn 13 Tachwedd 2017.

Dysgu gan eraill

“Yn aml y syniadau mwyaf gwallgof yw'r rhai gorau”
Mae Brent Hoberman, lastminute.com, yn rhoi ei awgrymiadau ar sut i ddechrau busnes, o ddod o hyd i fuddsoddiad i wneud i bobl gredu ynoch. 

Heriau Entrepreneuriaeth Wledig

Cliciwch yma  i ddysgu am yr heriau mae un entrepreneur gwledig wedi'u hwynebu. Swnio'n gyfarwydd? Ydy hi'n bosibl bod gennych syniad busnes i'w helpu i wynebu ei her(iau)?

Gwnewch i'ch brwdfrydedd weithio i chi!

Darllenwch am bum unigolyn sydd wedi troi eu hobïau’n fusnesau llwyddiannus. 

My4Hands: rhoi help llaw i bobl anabl

Erthygl am sut y gwnaeth anabledd annisgwyl annog un unigolyn i greu cynnyrch dyfeisgar i bobl anabl. 

“When life sends lemons, make lemonade

Darllenwch am sut y gwnaeth un dylunydd ffasiwn llwyddiannus lwyddo i newid ei gyrfa pan gafodd ddiagnosis y byddai'n colli ei golwg yn sydyn ac ennill gwobr Entrepreneur Anabl y Flwyddyn yn 2008.  

Pa fusnes i'w ddechrau yn 2017:

Am fod yn fos arnoch chi eich hun? Edrychwch ar 17 o syniadau busnes bach i'w dilyn eleni. 

Mae NatWestBoost ac Entrepreneurial Spark yn cydweithio â mentoriaid, entrepreneuriaid a busnesau gwasanaethau proffesiynol arbennig iawn, ac efallai y gallant eich helpu chi gyda'ch syniadau busnes.

Sut y gwnaethom ddechrau busnes er gwaethaf y ffaith nad oes gennym ben busnes

Peidiwch â chael eich dal allan fel y gwnaeth y ddau berson creadigol hyn pan wnaeth eu hobi newid yn gyflym yn fusnes a allai fod yn llwyddiannus iawn.

Sut i benderfynu ar yr enw parth perffaith ar gyfer eich busnes

Cyngor gan Jonathan Winfield o Letterbox Hamper ar y camau a gymerodd ef i ddod o hyd i'r enw parth mwyaf effeithiol o ran peiriannau chwilio ar gyfer ei fusnes newydd

Gweithio gyda'r GIG: 'mae drysau'n agor ar gyfer cwmnïau bach arloesol'

Mae'r gwasanaeth iechyd yn dibynnu ar gwmnïau bach yn gynyddol er mwyn diwallu ei anghenion. Ond sut y gall entrepreneuriaid gael troed rwy'r drws?

Gwersi gwych ar ddechrau busnes y gallwn eu dysgu gan ferched sydd wedi sylfaenu busnesau

Cyngor ar ddechrau busnes gan entrepreneuriaid benywaidd llwyddiannus fel Michelle Obama, Arianna Huffington, Sheryl Sandberg (Prif Swyddog Gweithredol Facebook) a Sara Blakely (sylfaenydd Spanx)

"Mae'n rhaid i chi fod yn barod i aflonyddu eich hunain" 

Darllenwch sut y gwnaeth profiadau aflonyddgar helpu sylfaenwyr Instagram i ddatblygu eu cwmni cyn ei werth ymlaen i Facebook am $1 biliwn. 

Cyfaddefiadau Cwmni Newydd 

Y cyngor a roddir yn y podlediad hwn yw "Rhaid i chi gael ffydd yn yr hyn rydych chi'n ei wneud."

Sut i fod yn wydn

Darllenwch bwysigrwydd cymryd amser i oedi ac adlewyrchu ynhytrach na charlamu yn eich blaen.

Adnoddau

Chwalu jargon ar eich ffordd i lwyddiant!

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng gafrewig, uncorn ac angel? Ac ydych chi'n gwybod y gwahaniaeth rhwng EBITDA ac EOP? Cliciwch yma ar gyfer rhestr ddefnyddiol o acronymau a jargon busnes hanfodol

Ymddiriedolaeth Elusennol Oli Bennett

Mae Ymddiriedolaeth Elusennol Oli Bennett yn rhoi cymorth ariannol i entrepreneuriaid ifanc rhwng 18 a 30 oed i'w helpu i brynu cyfarpar. Mae grantiau fel arfer yn werth rhwng £1,000 a £1,500, ond dim mwy na £2,000.

Ymddiriedolaeth y Tywysog – Rhaglen Menter

Mae'r Rhaglen yn cefnogi pobl ifanc 18-30 oed sydd â syniad busnes. Mae'n rhaid i ymgeiswyr fod yn ddi-waith neu'n gweithio llai nag 16 awr yr wythnos a byw yng Nghymru, Lloegr neu Ogledd Iwerddon. Er mwyn cofrestru eich diddordeb, llenwch y ffurflen ymholi ar-lein yn www.princes-trust.org.uk 

Start Up Donut

Mae Start Up Donut yn wefan adnoddau sy'n cwmpasu pob maes sy'n ymwneud â dechrau eich busnes eich hun. Mae ganddi ganllawiau sy'n dangos sut i wneud pethau, erthyglau a rhestr wirio i helpu'r entrepreneur newydd. Mae'r pynciau'n cynnwys sut i gyfrifo treth ac Yswiriant Gwladol a sut i gyllido eich busnes. Am fwy o wybodaeth, ewch i 

5 cwestiwn i'w gofyn i chi'ch hun cyn dechrau busnes

Mae gennych syniad gwych. Mae gennych y brwdfrydedd a'r ymroddiad. Rydych yn barod i ddechrau eich busnes eich hun. Ond arhoswch! Mae pum cwestiwn mae angen i chi eu gofyn a'u hateb cyn i chi ddechrau. Cliciwch yma i ddarllen mwy 

Sut i ddechrau busnes heb syniad chwyldroadol

O fasnachfraint i werthu ar eBay - mae pob math o opsiynau ar gael yn aros i chi wneud y mwyaf ohonynt os nad oes syniad eich hun gennych eto sy'n werth ei  ddatblygu ar gyfer eich busnes. 

Benthyciadau Cychwynnol i fusnesau bach 

Mae Benthyciadau Cychwynnol ar gael i bobl sy'n awyddus i ddechrau neu dyfu busnes, gyda mentora busnes am ddim wedi'i gynnwys.

Spaces for Change

Mae Spaces for Change yn wobr gwerth hyd at £5,000 mewn arian parod a chefnogaeth i bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed er mwyn eu helpu i ddechrau a rhedeg mentrau cymdeithasol gan ddefnyddio mannau cyhoeddus segur neu lefydd na wneir defnydd digonol ohonynt. Gwahoddir ceisiadau yn mynegi diddordeb o 3 Gorffennaf 2017 tan 30 Hydref 2017.

Startups  

Mae ‘Startups’ yn wefan ddefnyddiol iawn sy'n cynnwys gwybodaeth am bob agwedd ar ddechrau busnes, gan gynnwys cyllid ac e-lyfrau am ddim. E-bost hello@startups.co.uk i gael y wybodaeth ddiweddaraf yn rheolaidd 

Small Business Network The Guardian 

Mae gwasanaeth ar-lein Small Business Network The Guardian yn cynnig pob math o newyddion, barn a straeon gwych i gefnogi busnesau bach 

Youtube

Mae Youtube yn cynnig ystod eang iawn o adnoddau i'r egin entrepreneur ar ddechrau busnes, gan gynnwys yr un hwn sy'n defnyddio'r cysyniad Canfas Model Busnes.

Adventures in Business 

Erthygl y dylai pob egin entrepreneur ei darllen sy'n sôn am y pethau y dylid eu gwneud a'r pethau na ddylid eu gwneud er mwyn lansio busnes llwyddiannus

Business Confessions podlediad adventures in business 

Mae'r wefan hon yn cynnwys detholiad o bodlediadau ‘cyffes’ gan entrepreneuriaid mawr a bach yn rhoi syniadau a dulliau sicr, profedig ac weithiau aflwyddiannus a ddefnyddiwyd ar hyd y daith i lwyddiant.

UnLtd 

Mae UnLtd yn sefydliad pwrpasol ar gyfer helpu pobl sydd am fod yn entrepreneuriaid cymdeithasol. Mae'r cymorth yn cynnwys grantiau megis Dyfarniad Cymru Wledig Unltd.

CThEM 

Mae gwefan CThEM yn llawn gwybodaeth a chymorth ar bob math o agweddau deddfwriaethol ar ddechrau busnes, gan gynnwys adnoddau a gweithdai ar-lein am ddim.  

Grantiau Dechrau Busnes gan Gyngor Bwrdeistref Caerffili

Ffoniwch 01443 866220 neu e-bostiwch business@caerphilly.gov.uk
Ar gyfer grantiau dechrau busnes tebyg yn eich ardal chi, ffoniwch eich adrannau Datblygiad Economaidd, Adfywio neu Gyngor Busnes.

Futurelearn

Cyrsiau ar-lein am ddim ar thema menter ac entrepreneuriaeth.

Adnoddau wedi'u hanelu'n benodol at yr entrepreneur anabl

Blind Business Association Charitable Trust (BBACT)

Mae BBACT yn cefnogi entrepreneuriaid dall neu rannol ddall drwy gynnig cyngor, mentora, seminarau a chynadleddau.  Mae ganddi gronfa grantiau bach hefyd ar gyfer sefydlu a datblygu busnesau. 

Change 100

Mae Change100 yn dod â chyflogwyr gorau'r DU a myfyrwyr a graddedigion anabl talentog ynghyd i gynnig tri mis o brofiad gwaith â thâl.
Y dyddiad cau ar gyfer lleoliad haf 2018 yw 24 Ionawr 2018. 

Gwobr Stelios ar gyfer Entrepreneuriaid Anabl

Wedi'i sefydlu yn 2006, mae'r cyfnod i wneud cais am wobr 2017 bellach wedi dod i ben. Mae pob ffurf ar weithgarwch entrepreneuraidd yn gymwys ac mae croeso i bobl sy'n bwriadu dechrau gweithgarwch busnes (hyd yn oed os yw'r cynlluniau ar y cam cyn refeniw) wneud cais. Mae'r wobr hefyd yn agored i elusennau a mentrau cymdeithasol. I gael mwy o wybodaeth am y wobr hon a cheisiadau ar gyfer 2018, e-bostiwch steliosaward@leonardcheshire.org neu ffoniwch 07740 515 957.

Dylunio ar gyfer Anabledd

Darganfod sut mae entrepreneuriaid sydd â phrofiad o anabledd yn defnyddio pŵer gwario pobl sydd ag anableddau â'u haelwydydd yn effeithiol. 

Disabled Entrepreneurs

Sefydliad yn y DU a gaiff ei redeg gan entrepreneuriaid anabl ar gyfer entrepreneuriaid anabl.
Mae'n helpu unrhyw un sydd ag anabledd i ddod yn entrepreneur drwy ddarparu cyfleoedd rhwydweithio i fusnesau a newyddion ar ddatblygiadau busnesau sy'n ymwneud ag anabledd.

Disability Horizons

Cylchgrawn ffordd o fyw ar-lein i bobl anabl sy'n cynnwys, ymhlith pethau eraill, cyflogaeth a hunangyflogaeth.

 

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

A oes gennych syniad sy'n barod i'w droi'n fusnes?

Os oes gennych ddiddordeb i gael rhagor o wybodaeth, ac i fod yn rhan o Gynllun Menter ac Entrepreneuriaeth Ieuenctid Y Brifysgol Agored,
cysylltwch â

menter@open.ac.uk