Skip to content

Toggle service links

Newyddion Entrepreneuriaeth

Os oes gennych ddiddordeb mewn datblygu syniad busnes neu ddysgu mwy am redeg eich busnes eich hun, gallwch ddod o hyd i fanylion am ddigwyddiadau, cyrsiau ac erthyglau defnyddiol ar y dudalen hon. Byddwn yn diweddaru'r dudalen yn rheolaidd â gwybodaeth newydd ac yn eich cyfeirio at unrhyw gymorth.

Os ydych yn un o fyfyrwyr Y Brifysgol Agored sydd rhwng 18 a 30 oed ac mae gennych syniad rydych chi'n credu y gallwn ni eich helpu i'w ddatblygu'n fusnes, neu os hoffech gael gwybod mwy am entrepreneuriaeth, e-bostiwch ni yn menter@open.ac.uk 

Digwyddiadau

Gweminarau Entrepreneuriaeth Y Brifysgol Agored yng Nghymru

Gwrando, dysgu a thrafod materion dechrau busnes gydag entrepreneuriaid ifanc llwyddiannus sydd wedi gwneud hynny'n barod... ac yn parhau i'w wneud!

  • 7 Mehefin, 12pm - 1pm, Yn trafod: Surj Bami (Rheolwr Gyfarwyddwr, Blue Harper) a Zoe Blackler (Café Junior yn flaenorol, nawr yn ymgynghorydd llawrydd) 
  • 22 Awst, 12pm - 1pm, Marchnata Digidol: Austin Walters (ymgynghorydd arbenigol) 
  • 24 Tachwedd, 12pm  -1pm, Mentrau Cymdeithasol: Lee Sharma (Prif Weithredwr, SimplyDoIdeas)

E-bostiwch menter@open.ac.uk am gyfarwyddiadau ar sut i ymuno ag unrhyw un neu bob un o'r gweminarau

Gweithdy Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Busnesau i Entrepreneuriaid Ifanc
15 Medi, 9.30-11.30, Merthyr Tudful. Bydd y gweithdy yn llawn cyngor ar sut mae cysylltu â chynulleidfaoedd ar-lein. 
Archebwch eich lle nawr.

Gweithdy ymarfer trosglwyddo neges 
21 Medi, 10.00-12.00, Caerdydd. Mae’r gweithdy wedi cael ei anelu at entrepreneuriaid ifanc sydd eisiau gwella eu sgiliau trosglwyddo neges busnes a bydd yn cynnig cyngor ar sut mae datblygu sgiliau cyflwyno a hyder.
Archebwch eich lle nawr

Mae Busnes Cymru yn trefnu gweithdai yn barhaus ac i ddod o hyd i ddigwyddiad lleol ewch i https://wales.business-events.org.uk/cy/

Syniadau Mawr Cymru - Mae’r digwyddiadau yn rhad ac am ddim ac ar agor i unrhyw bobl ifanc 16-24 mlwydd oed: Academi Gwaith Llawrydd, Atriwm Prifysgol De Cymru, 5 – 9 Mehefin.  

Busnes mynediad agored - gweithgarwch cysylltiedig ledled Gogledd Cymru
E-bostiwch owain.williams@natwest.com am ragor o wybodaeth am ddigwyddiadau ledled Gogledd Cymru (mae Owain yn Alluogwr Twf Busnes ac mae'n gweithio gyda NatWest Cymru ac wedi'i leoli yng Nghaernarfon)

Gweithdai am ddim sy'n rhoi cymorth gyda syniadau busnes yn eich ardal chi
Mae Syniadau Mawr Cymru yn cynnig amrywiaeth o wahanol weithdai ledled Cymru i gefnogi'r rheini sydd am archwilio hunangyflogaeth.

Dysgu gan eraill

Pa fusnes i'w ddechrau yn 2017: Am fod yn fos arnoch chi eich hun? Edrychwch ar 17 o syniadau busnes bach i'w dilyn eleni. 

Mae NatWestBoost ac Entrepreneurial Spark yn cydweithio â mentoriaid, entrepreneuriaid a busnesau gwasanaethau proffesiynol arbennig iawn, ac efallai y gallant eich helpu chi gyda'ch syniadau busnes.

Sut y gwnaethom ddechrau busnes er gwaethaf y ffaith nad oes gennym ben busnes
Peidiwch â chael eich dal allan fel y gwnaeth y ddau berson creadigol hyn pan wnaeth eu hobi newid yn gyflym yn fusnes a allai fod yn llwyddiannus iawn.

Sut i benderfynu ar yr enw parth perffaith ar gyfer eich busnes
Cyngor gan Jonathan Winfield o Letterbox Hamper ar y camau a gymerodd ef i ddod o hyd i'r enw parth mwyaf effeithiol o ran peiriannau chwilio ar gyfer ei fusnes newydd

Gweithio gyda'r GIG: 'mae drysau'n agor ar gyfer cwmnïau bach arloesol'
Mae'r gwasanaeth iechyd yn dibynnu ar gwmnïau bach yn gynyddol er mwyn diwallu ei anghenion. Ond sut y gall entrepreneuriaid gael troed rwy'r drws?

Gwersi gwych ar ddechrau busnes y gallwn eu dysgu gan ferched sydd wedi sylfaenu busnesau
Cyngor ar ddechrau busnes gan entrepreneuriaid benywaidd llwyddiannus fel Michelle Obama, Arianna Huffington, Sheryl Sandberg (Prif Swyddog Gweithredol Facebook) a Sara Blakely (sylfaenydd Spanx)

"Mae'n rhaid i chi fod yn barod i aflonyddu eich hunain" 
Darllenwch sut y gwnaeth profiadau aflonyddgar helpu sylfaenwyr Instagram i ddatblygu eu cwmni cyn ei werth ymlaen i Facebook am $1 biliwn. 

Cyfaddefiadau Cwmni Newydd 
Y cyngor a roddir yn y podlediad hwn yw "Rhaid i chi gael ffydd yn yr hyn rydych chi'n ei wneud."

Sut i fod yn wydn
Darllenwch bwysigrwydd cymryd amser i oedi ac adlewyrchu ynhytrach na charlamu yn eich blaen.

Adnoddau

Benthyciadau Cychwynnol i fusnesau bach 
Mae Benthyciadau Cychwynnol ar gael i bobl sy'n awyddus i ddechrau neu dyfu busnes, gyda mentora busnes am ddim wedi'i gynnwys.

Gwobr Grow It UnLtd (Gwobr o £15,000 mewn Arian Parod a Chefnogaeth)
Mae Gwaithobr Grow It ar gyfer entrepreneuriaid cymdeithasol sy'n awyddus i dyfu eu mentrau gan ddarparu cymorth wedi'i deilwra, mynediad i weithdai a rhwydweithiau, a hyd at £15,00 mewn arian parod. Terfyn amser Mynegi Diddordeb: 3 Awst 2017

Spaces for Change
Mae Spaces for Change yn wobr gwerth hyd at £5,000 mewn arian parod a chefnogaeth i bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed er mwyn eu helpu i ddechrau a rhedeg mentrau cymdeithasol gan ddefnyddio mannau cyhoeddus segur neu lefydd na wneir defnydd digonol ohonynt. Gwahoddir ceisiadau yn mynegi diddordeb o 3 Gorffennaf 2017 tan 30 Hydref 2017.

Startups  
Mae ‘Startups’ yn wefan ddefnyddiol iawn sy'n cynnwys gwybodaeth am bob agwedd ar ddechrau busnes, gan gynnwys cyllid ac e-lyfrau am ddim. Cliciwch yma (hello@startups.co.uk) i gael y wybodaeth ddiweddaraf yn rheolaidd 

Small Business Network The Guardian 
Mae gwasanaeth ar-lein Small Business Network The Guardian yn cynnig pob math o newyddion, barn a straeon gwych i gefnogi busnesau bach 

Simply Do ideas  
Mewn partneriaeth â Simply Do ideas, mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru yn cynnig y cyfle i fyfyrwyr 18 – 30 oed gofrestru ar gyfer cyfrif am ddim i ddatblygu a phrofi eu syniad(au) busnes 

Youtube
Mae Youtube yn cynnig ystod eang iawn o adnoddau i'r egin entrepreneur ar ddechrau busnes, gan gynnwys yr un hwn sy'n defnyddio'r cysyniad Canfas Model Busnes.

Adventures in Business 
Erthygl y dylai pob egin entrepreneur ei darllen sy'n sôn am y pethau y dylid eu gwneud a'r pethau na ddylid eu gwneud er mwyn lansio busnes llwyddiannus

Business Confessions podlediad adventures in business 
Mae'r wefan hon yn cynnwys detholiad o bodlediadau ‘cyffes’ gan entrepreneuriaid mawr a bach yn rhoi syniadau a dulliau sicr, profedig ac weithiau aflwyddiannus a ddefnyddiwyd ar hyd y daith i lwyddiant.

UnLtd 
Mae UnLtd yn sefydliad pwrpasol ar gyfer helpu pobl sydd am fod yn entrepreneuriaid cymdeithasol. Mae'r cymorth yn cynnwys grantiau megis Dyfarniad Cymru Wledig Unltd.

CThEM 
Mae gwefan CThEM yn llawn gwybodaeth a chymorth ar bob math o agweddau deddfwriaethol ar ddechrau busnes, gan gynnwys adnoddau a gweithdai ar-lein am ddim.  

Grantiau Dechrau Busnes gan Gyngor Bwrdeistref Caerffili
Ffoniwch 01443 866220 neu e-bostiwch business@caerphilly.gov.uk
Ar gyfer grantiau dechrau busnes tebyg yn eich ardal chi, ffoniwch eich adrannau Datblygiad Economaidd, Adfywio neu Gyngor Busnes.

Futurelearn
Cyrsiau ar-lein am ddim ar thema menter ac entrepreneuriaeth.

Adnoddau wedi'u hanelu'n benodol at yr entrepreneur anabl

Disabled Entrepreneurs
Sefydliad yn y DU a gaiff ei redeg gan entrepreneuriaid anabl ar gyfer entrepreneuriaid anabl.
Mae'n helpu unrhyw un sydd ag anabledd i ddod yn entrepreneur drwy ddarparu cyfleoedd rhwydweithio i fusnesau a newyddion ar ddatblygiadau busnesau sy'n ymwneud ag anabledd.
  
Disability Horizons
Cylchgrawn ffordd o fyw ar-lein i bobl anabl sy'n cynnwys, ymhlith pethau eraill, cyflogaeth a hunangyflogaeth.

Gwobr Stelios ar gyfer Entrepreneuriaid Anabl -  Mae'r gystadleuaeth yn agor ym mis Mehefin 2017.