Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Ein gwaith
  3. Undebau Llafur

Undebau Llafur

Yn Y Brifysgol Agored yng Nghymru, rydym yn gweithio gydag undebau llafur er mwyn cynnig addysg uwch i aelodau undebau..

TUC Cymru

(L-R) Julie Cook ( TUC Cymru), Kevin Pascoe, Jos Andrews and Ruth Brooks (Y Brifysgol Agored yng Nghymru)

Rydym wedi bod yn gweithio'n agos gyda TUC Cymru am fwy na degawd, ac mae Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth 2007 rhwng Y Brifysgol Agored yng Nghymru a TUC Cymru yn nodi'r ffordd rydym yn gweithio'n gyda'n gilydd er mwyn cefnogi dysgu aelodau undebau ledled Cymru.

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru a TUC Cymru fel ei gilydd, yn seiliedig ar nod cyffredin - cefnogi datblygiad personol, datblygiad gyrfaol, a dysgu gydol oes pobl yng Nghymru.

Y Brifysgol Agored oedd y brifysgol gyntaf a'r unig brifysgol i ennill Gwobr Ansawdd TUC Cymru am ein cyfres o gyrsiau rhagarweiniol o'r enw "Openings" a'r cymorth helaeth yr oedd yn ei ddarparu i undebau a dysgwyr undebau ledled Cymru. Yn 2014, Y Brifysgol Agored hefyd oedd y brifysgol gyntaf i dderbyn tair Gwobr Ansawdd TUC Cymru am ein gweithgareddau allgymorth yn y gweithle er mwyn cefnogi'r gwaith o ymgysylltu ag OpenLearnFutureLearn a modiwlau Mynediad ymhlith dysgwyr anrhaddodiadol.

 

Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru

Unodd y Brifysgol Agored yng Nghymru â Choleg Nyrsio Brenhinol Cymru (RCN) yn 2006 i annog mwy o gyfranogiad mewn dysgu a datblygu ym maes nyrsio yng Nghymru. Rhyngom, rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau a chymorth ym maes gofal iechyd wedi'i gynllunio i gael effaith ar arfer a gofal cleifion a datblygiad gyrfaol.

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru yn cefnogi Rhwydwaith RCN Cymru o Gynrychiolwyr Dysgu ac mae wedi noddi Gwobrau Nyrs y Flwyddyn RCN yng Nghymru ac amrywiaeth o gynadleddau yn canolbwyntio ar ddatblygu arfer.

Gallwch ddysgu mwy am ein partneriaeth gydag RCN ar ein gwefan benodedig

 

UNSAIN

Kevin Pascoe

Dechreuodd Y Brifysgol Agored ac UNSAIN weithio'n agos gyda'i gilydd yn 1997. Mae ein hamcanion yn seiliedig ar nod cyffredin - ehangu mynediad i addysg a hyfforddiant ac ymestyn cyfleoedd dysgu i'r rhai nad ydynt wedi gallu manteisio arnynt o'r blaen. Mae'r bartneriaeth wedi bod yn llwyddiannus yn arbennig wrth gefnogi gweithwyr cymorth gofal iechyd, gweithwyr gofal cymdeithasol a chynorthwywyr addysgu ledled Cymru.

Mae miloedd o aelodau UNSAIN wedi astudio'n llwyddiannus gyda ni ac wrth wneud hynny, maent nid yn unig wedi gwella eu hyder, eu sgiliau a'u dealltwriaeth eu hunain, ond maent hefyd wedi helpu i sicrhau gwelliannau amlwg i wasanaethau cyhoeddus a gofal cleifion ledled Cymru.

Dyfarnwyd Menter y Flwyddyn Ehangu Cyfranogiad Addysg Uwch y Times i'r bartneriaeth rhwng Y Brifysgol Agored ac UNSAIN am brosiectau arloesol yng Nghymru a Gogledd Iwerddon.

Gallwch ddysgu mwy am ein partneriaeth ag UNSAIN ar ein gwefan benodedig

 

Gronfa Ddysgu Undebau Cymru

Yn ogystal â chytundebau partneriaeth ffurfiol â TUC Cymru, UNSAIN a Choleg Nyrsio Brenhinol Cymru, mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru yn gweithio'n agos gyda phrosiectau'r Gronfa Ddysgu Undebau Cymru (WULF) dan arweiniad Unite the Union, USDAW, PCS, FBU, Undeb Cenedlaethol yr Athrawon a Choleg Brenhinol y Bydwragedd.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

I ddysgu mwy am ein gwaith gydag undebau llafur,

am ein gwaith gydag undebau llafur, cysylltwch â
Darren Jones