Skip to content

Toggle service links

Prosiect Camau tuag at STEM

Yn Y Brifysgol Agored yng Nghymru, rydym eisiau ysbrydoli mwy o bobl i astudio Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM). Datblygwyd y prosiect “Camau tuag at STEM” gennym i greu cyfres o weithdai dysgu i’r teulu er mwyn cyflwyno oedolion i gyfleoedd dysgu ac ysbrydoli plant i ddewis pynciau STEM yn eu hastudiaethau yn y dyfodol.

Mae'r prosiect a gynhelir gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn rhan o fenter ehangach gan CCAUC, a ariennir drwy bartneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De-orllewin Cymru ac a gynhelir mewn partneriaeth â Chanolfan Hyfforddiant Glyn-nedd a Chymunedau yn Gyntaf Cymoedd y Gorllewin i gynyddu cyfranogiad mewn pynciau STEM yn y brifysgol.

Camau i gyfranogwyr STEMCynhaliwyd y prosiect yn ardal Castell-nedd Port Talbot rhwng Ionawr 2014 a Ebrill 2015. Cafodd ei gyflwyno gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru mewn partneriaeth ag ysgolion cynradd yng Nghwm Tawe Uchaf a Chwm-nedd. Nod y prosiect oedd:  

  • Codi ymwybyddiaeth ac ennyn diddordeb mewn dysgu STEM
  • Ei gwneud yn haws i oedolion ddysgu pynciau STEM
  • Annog pobl ifanc i ystyried pynciau a llwybrau gyrfa STEM
  • Meithrin sgiliau allweddol cyfranogwyr
  • Rhoi gwybodaeth, cyngor ac arweiniad pwrpasol ar bynciau STEM
  • Rhoi profiad a sgiliau ymarferol i ddisgyblion ar gyfer astudiaeth bellach
  • Gwella partneriaethau a gwaith grŵp rhwng Y Brifysgol Agored a sefydliadau yn ardal Castell-nedd Port Talbot 

Ar gyfer y prosiect, datblygwyd pedwar gweithdy er mwyn codi ymwybyddiaeth a chynyddu nifer y bobl sy'n astudio pynciau STEM. Y gweithdai, a oedd ar gael i rieni a phlant o ysgolion ardal Castell-nedd Port Talbot, oedd: 

Pwy sy'n euog? – Ymchwilio i'r anweledig
Roedd y gweithdy hwn yn cynnwys sesiynau rhyngweithiol ar thema safle trosedd tebyg i CSI. Roedd yn edrych ar gromatograffi a chanfyddiad drwy ddefnyddio lliwurau i brofi samplau o ffibr a phaent. Yna, aeth y cyfranogwyr ati i lunio datganiadau tyst a chynhyrchu 'e-fits' er mwyn ceisio dod o hyd i'r troseddwr. 

Beth ydyw? – Ymchwilio i'r natur o'n cwmpas
Archwiliodd y cyfranogwyr eu hamgylchedd lleol, gan edrych ar blanhigion, pryfed a bywyd gwyllt. Gan ddefnyddio iSpot, sef adnodd ar-lein Y Brifysgol Agored i adnabod bywyd gwyllt, archwiliodd y disgyblion a'u rhieni eu hamgylchedd, gan gasglu samplau, gwneud arbrofion a nodi'r planhigion, y pryfed a'r adar yn eu gerddi.  

Y Ditectifs Creigiau - Olion traed amser
Roedd y gweithdy hwn yn galluogi'r cyfranogwyr i feithrin gwerthfawrogiad o'r ffordd y mae gwyddonwyr yn defnyddio tystiolaeth o greigiau a ffosiliau i gyfannu hanes dros 4.6 biliwn o flynyddoedd ein planed a datblygiad bywyd arni. Roedd y sesiwn yn addysgu rhai o hanfodion gwyddorau'r ddaear gan ddefnyddio samplau o fwynau, creigiau a ffosiliau ynghyd ag adnoddau eraill.

Dŵr ymhob man - Dadansoddi ein hamgylchedd
Mae dŵr yn rhan annatod o fywyd, ac eto mae llawer ohonom yn ei gymryd yn ganiataol. Roedd y gweithdy hwn yn galluogi cyfranogwyr i ddarganfod mwy am ddŵr; yr hyn ydyw, yr hyn y mae'n ei wneud, a pham? Cynhaliwyd arbrofion ac ymchwiliadau a chafwyd llawer o hwyl wrth ddarganfod mwy am y rhan annatod hon o fywyd.

Gwyliwch fideo prosiect 'Camau Tuag at STEM'

 

Fel rhan o ‘Camau tuag at STEM’, cynhyrchwyd fideo byr i arddangos y gwaith a wnaed yn y prosiect. Rho’r fideo gipolwg cryno i’r gweithdai dysgu i’r teulu a ddatblygwyd ar gyfer y prosiect, yn cynnwys cyfraniadau gan rai a redodd y gweithdai. Mae’r fideo hefyd yn dangos y rhai hynny a gymerodd ran yn y gweithdai, yn bennaf rhieni a disgyblion o ysgolion cynradd Cwmnedd a Godre’rgraig. 

Mae trawsgrifiad o fideo prosiect 'Camau tuag at STEM' hefyd ar gael.

 

I gael rhagor o wybodaeth am brosiect Camau tuag at STEM, cysylltwch ag Eleri Chilcott, ein Rheolwr Ehangu Mynediad ar gyfer y De.