Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Ein gwaith
  3. Yn y gymuned
  4. Gofalwyr

Gofalwyr

Carers trust Wales

Mae astudio gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru yn hyblyg, sy'n golygu y gallwch weithio eich dysgu o'ch amgylch. Dyna pam ein bod yn ddewis poblogaidd ymhlith gofalwyr. Rydym am wneud ein cyrsiau a'n haddysg uwch yn hygyrch i ofalwyr o bob cwr o Gymru.

Rydym hefyd yn gweithio'n agos ag Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru a'u rhwydwaith o ganolfannau i ofalwyr ledled Cymru, gan gynnal sesiynau gwybodaeth a rhagflas a helpu gofalwyr i gymryd eu camau cyntaf a'u camau nesaf mewn addysg uwch. 

Cwrs ar-lein am ddim i ofalwyr yng Nghymru

Beth amdana i? Mae cwrs datblygiad personol i ofalwyr yng Nghymru wedi'i ddatblygu gennym ni ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru. Mae'r cwrs wedi ei gynllunio i ofalwyr o bob oed a gallu ac mae'n helpu gofalwyr i gydnabod eu sgiliau a'u profiadau a myfyrio arnynt. Mae'r cwrs hefyd yn cynnwys gofalwyr o Gymru yn rhannu eu profiadau eu hunain o gydbwyso eu cyfrifoldebau gofalu gydag addysg a chyflogaeth. Fel adnodd ar-lein am ddim, gall grwpiau o ofalwyr neu ofalwyr sy'n astudio ar eu pen eu hunain ddefnyddio'r cwrs am ddim.


 

James o Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Ddwyrain Cymru (NEWCIS)

Mae James yn egluro pwysigrwydd myfyrio a chyrsiau datblygiad personol i ofalwyr. Gwrandewch ar James yn sôn am y ffordd y gall myfyrio alluogi gofalwr, yn aml, i ddeall sut y maent yn datblygu sgiliau y gellir eu defnyddio yn y byd addysg neu yn y gweithle. 

Mae trawsgrifiad (PDF) o’r fideo hwn ar gael hefyd.


Sesiynau gweithdy Beth amdana i? 

Rydym yn cynnal sesiynau gweithdy Beth amdana i? i ofalwyr neu unrhyw un sy'n gweithio gyda gofalwyr  ledled Cymru. Mae'r gweithdai hyn yn cynnig rhagflas o'r cwrs ac yn darparu gwybodaeth ymarferol ar opsiynau astudio pellach.

Os ydych yn bwriadu defnyddio gweithdy Beth amdana i?  mewn lleoliad cymunedol, gallwn ddarparu mwy o wybodaeth ac adnoddau cymorth i chi, gan gynnwys taflenni.

I drafod gweithdai ac adnoddau cymorth neu i ofyn am daflenni, cysylltwch â ni drwy wales-partnerships@open.ac.uk

Adroddiad: Ehangu Cyfleoedd i Ofalwyr

Mae ein gwaith gyda gofalwyr wedi bod yn ehangu ers ein prosiect cyntaf yn 2010. Mae'r adroddiad ‘Ehangu Cyfleoedd i Ofalwyr' yn gwerthuso ein gwaith gyda gofalwyr rhwng 2010 a 2013.  Mae'n rhoi cipolwg gwerthfawr ar anghenion gofalwyr os ydynt am fanteisio ar addysg uwch neu addysg bellach a llwyddo. Mae'n dangos bod cyfleoedd dysgu hyblyg - megis y rhai a ddarperir gan y Brifysgol Agored - yn hanfodol i ofalwyr sydd â bywydau prysur, anrhagweladwy ac, yn aml, yn llawn straen.