Skip to content

Toggle service links

Hyrwyddwyr OpenLearn

Mae Hyrwyddwyr OpenLearn yn cyflwyno Adnoddau Addysgol Agored Y Brifysgol Agored i gymunedau ledled Cymru

Ers ei lansio ym mis Medi 2012, maeprosiect Hyrwyddwyr OpenLearn wedi rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau i rwydwaith o bobl - o lyfrgellwyr i staff Cymunedau yn Gyntaf i gynrychiolwyr dysgu undebau - er mwyn iddynt ddefnyddio adnoddau dysgu am ddim Y Brifysgol Agored i helpu dysgwyr yn eu cymunedau. Mae'r Hyrwyddwyr yn defnyddio adnoddau megis 'OpenLearn' ac 'OpenLearn Cymru' gyda dysgwyr ac ar gyfer eu datblygiad proffesiynol eu hunain.

Hyrwyddwyr OpenLearn

Allech chi fod yn Hyrwyddwr OpenLearn?

Mae ein Hyrwyddwyr OpenLearn yn dod o amrywiaeth eang o sectorau a chefndiroedd. Fel arfer, ein Hyrwyddwyr yw; 

  • Staff neu wirfoddolwyr Clwstwr Cymunedau yn Gyntaf
  • Tiwtoriaid neu hyfforddwyr o sefydliadau cymunedol a cholegau
  • Pobl sy'n gweithio ym maes dysgu oedolion yn y gymuned neu sy'n hyrwyddo dysgu fel rhan o'u swydd
  • Staff llyfrgelloedd
  • Cynrychiolwyr Dysgu'r Undebau yn y gweithle
  • Staff y Ganolfan Gwaith
  • Cynghorwyr gyrfaoedd
  • Unrhyw un arall â chysylltiadau yn ei gymuned neu weithle sydd â diddordeb gwirioneddol mewn helpu eraill i fanteisio ar gyfleoedd dysgu.

Digwyddiadau sydd ar y gweill: Hyrwyddwyr OpenLearn yn eich ardal chi

Dyddiad, amser, lleoliad Gweithgaredd Ar gyfer pwy? Cofrestru
Dydd Mawrth 10 Hydref 
10.30am - 11.30am
Ar-lein
Gweminar Blasu Pencampwyr OpenLearn 

Sesiwn gweminar gychwynnol yw hon sy'n cynnig cyflwyniad cychwynnol i'r prosiect Hyfforddwyr OpenLearn.

Mae'n ddelfrydol ar gyfer rheolwyr, llunwyr polisi, dylanwadwyr ac unrhyw un arall sydd â diddordeb mewn dysgu rhagor am adnoddau dysgu ar-lein am ddim sydd ar gael gan Y Brifysgol Agored. 

Archebwch eich lle.

Dydd Mawrth 21 Tachwedd
10.00am - 3.00pm
Canolfan Fusnes Conwy, Cyffordd Llandudno 
Sesiwn Hyfforddi Pencampwyr OpenLearn 

Diwrnod Hyfforddiant i Hyfforddwyr OpenLearn yw hwn. Ar ddiwedd y sesiwn diwrnod llawn byddwch yn Hyfforddwyr OpenLearn

Ar gyfer ymarferwyr sy'n hyrwyddo dysgu yn y gymuned naill ai'n ffurfiol neu'n anffurfiol.

Gall hyn gynnwys staff Cymunedau yn Gyntaf, staff llyfrgelloedd, tiwtoriaid lleol, darparwyr addysg oedolion, cynrychiolwyr undebau llafur, gweithwyr y sector gwirfoddol ac eraill.

Archebwch eich lle.
Dydd Mercher 22 Tachwedd 
10.30am - 11.30am  
Ar-lein
Gweminar: Cyrsiau Iechyd a llesiant ac adnoddau i gefnogi’ch dysgwyr

Mae hon yn sesiwn weminar ar-lein i bobl sydd wedi mynychu gweithdy Hyrwyddwyr OpenLearn yn y gorffennol.

Bydd y sesiwn weminar hon yn rhoi trosolwg i chi o'r amrywiaeth o gyrsiau ac adnoddau Iechyd a lles ar wefannau dysgu am ddim y Brifysgol Agored. 

Byddwn yn archwilio ffyrdd ymarferol o ddefnyddio'r rhain gyda grwpiau a dysgwyr ac yn drafftio cynllun y sesiwn.

Archebwch eich lle.

Allwch hefyd gael y newyddion diweddaraf am y prosiect drwy ein dilyn ar Twitter, drwy ddarllen ein blog prosiect neu gofrestru i gael cylchlythyr OpenLearn Champions.

Os ydych yn cysylltu ag un o'n sesiynau ar-lein am y tro cyntaf efallai y byddwch am edrych ar ein nodiadau canllaw ar ymuno â sesiwn ar-lein.

A hoffech i ni gynnal sesiwn hyfforddi ar gyfer eich tîm? 

Gallwn addasu sesiwn hyfforddi Hyrwyddwyr OpenLearn i fodloni anghenion eich tîm a threfnu i ddod i'ch gweithle i gynnal sesiwn hyfforddi am ddim. Rydym yn fwy na pharod i weithio yn uniongyrchol â chlystyrau Cymunedau yn Gyntaf, darparwyr hyfforddiant ac addysg, llyfrgelloedd, sefydliadau gwirfoddol a chymunedol, ac awdurdodau lleol.

Gallwn deilwra ein sesiwn 'hyfforddi'r hyfforddwyr' i fodloni eich anghenion, nodi cyrsiau am ddim sy'n berthnasol i'ch sector a rhoi'r sgiliau a'r hyder i'ch tîm i ddefnyddio adnoddau newydd gyda'u dysgwyr a'u cwsmeriaid.

I drafod eich anghenion a threfnu sesiwn am ddim cysylltwch â:  Gayle.Hudson@open.ac.uk

Sut beth yw hyfforddiant Hyrwyddwr OpenLearn a sut mae'n ddefnyddiol?

 

Hyrwyddwr OpenLearn, Richard

Mae Richard yn gweithio i Digiskills Cymru. Dywedodd wrthym mai 'OpenLearn' yw'r lle cyntaf i fynd o ran dysgu ar-lein am ddim. Mae'n cyfeirio dysgwyr sy'n awyddus i symud ymlaen i addysg uwch yn aml at hwn.

Mae trawsgrifiad o'r fideo hwn hefyd ar gael. 

Am y wybodaeth ddiweddaraf am y prosiect

Ymunwch â rhestr bostio ein cylchlythyr OpenLearn Champions