Skip to content

Toggle service links

Astudio gyda'r Brifysgol Agored yn y Chweched Dosbarth

Gall myfyrwyr brwdfrydig a galluog ddewis astudio amrywiaeth o fodiwlau lefel prifysgol ochr yn ochr â'u hastudiaethau UG neu A2. n ogystal â dyfnhau neu ehangu gwybodaeth academaidd newydd, mae astudio gyda'r Brifysgol Agored yn golygu y gall myfyrwyr bontio'r bwlch rhwng ysgol a phrifysgol llawn amser, mae'n annog dysgu annibynnol, yn magu hyder ac yn gwella'r datganiad personol ar gyfer cais UCAS.

Rydym yn cynnig modiwlau mewn amrywiaeth eang o feysydd pwnc gan gynnwys gwyddoniaeth, peirianneg, astudiaethau busnes, iechyd a gofal cymdeithasol, TG a chyfrifiadureg, y celfyddydau, mathemateg a chwaraeon a ffitrwydd, yn ogystal â Ffrangeg, Sbaeneg, Eidaleg, Almaeneg a Tsieinëeg. 

 Plant yn eu harddegau'n astudio

      Mae myfyrwyr yng Nghymru wedi tueddu i ddewis astudio cyrsiau byr, yn arbennig y rhai ym maes gwyddoniaeth, sydd â dau ddyddiad dechrau y flwyddyn (mis Ebrill a mis Hydref) gyda llwyth gwaith o tua phum awr yr wythnos.

      Mae'r Brifysgol Agored hefyd yn cynnig cyfres o gyrsiau gwyddoniaeth byr 'Dysgu am...' na chânt eu hasesu'n ffurfiol ac nad ydynt yn cynnig credydau. Mae'r cyrsiau hyn yn cynnwys 80-100 o oriau o ddysgu strwythuredig ar-lein sy'n cynnwys ymarferion rhyngweithiol, cwestiynau hunan-brawf a chwis i brofi dysgu a rhoi adborth, yn ogystal â 'Datganiad Cyfranogi' y gellir ei lawrlwytho i roi tystiolaeth o gyswllt â'r cwrs. Gall myfyrwyr ofyn am gyngor gan arbenigwr pwnc a thrafod y cwrs gyda myfyrwyr eraill gan ddefnyddio fforymau ar-lein.

      Os ydych yn fyfyriwr neu’n athro a bod gennych ddiddordeb mewn rhagor o wybodaeth am Astudio gyda’r Brifysgol Agored, e-bostiwch ein Gwasanaeth Cymorth a Chofrestru i Fyfyrwyr, neu cysylltwch â nhw ar 029 20 471170.