Skip to content

Toggle service links

You are here

 1. Hafan
 2. Ein gwaith
 3. Ysgolion a cholegau
 4. Rhaglen dalent STEM

Rhaglen dalent STEM

Os ydych yn ystyried astudio pwnc STEM yn y brifysgol, gallai astudio un o fodiwlau  gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg neu fathemateg y Brifysgol Agored yn ystod eich astudiaethau chweched dosbarth fod o fudd mawr. 

 • Bydd yn help ichi ddod i ddeall sut beth yw astudio mewn prifysgol
 • Bydd yn gwella eich gallu yn y pwnc
 • Bydd yn eich helpu i fod yn fwy llwyddiannus mewn arholiadau
 • Bydd o help i ddangos eich cryfderau a’ch gallu mewn ceisiadau UCAS
 • Byddwch yn sefyll allan pan fyddwch yn ymgeisio am le ar gwrs prifysgol cystadleuol.

Drwy’r rhaglen Talent STEM, gall myfyrwyr Chweched Dosbarth brwdfrydig a galluog astudio amrywiaeth o fodiwlau lefel prifysgol ochr yn ochr â’u hastudiaethau UG neu A2.

Hefyd, fel rhan o'r rhaglen hon, mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru yn cynnig bwrsari i astudio un o'r cyrsiau hyn am ddim i fyfyrwyr o grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli.

Astudio drwy’r Brifysgol Agored

Dyma’r cyrsiau sydd ar gael ichi eu hastudio gyda’r rhaglen Talent STEM.   

Mae’r rhain i gyd yn gyrsiau OU lefel 1 y mae ein myfyrwyr yn eu hastudio yn ystod eu blwyddyn gyntaf. Wrth astudio gyda’r Brifysgol Agored, rydych yn astudio o bell. Byddwch yn astudio ar-lein ochr yn ochr â myfyrwyr eraill yr OU a bydd tiwtor cefnogol, parod i helpu,  yn cael ei glustnodi ar eich cyfer.

I gael rhagor o wybodaeth am bob cwrs, cliciwch ar y cwrs sydd o ddiddordeb i chi. Gallwch hefyd gysylltu â Recriwtio Myfyrwyr & Gwasanaethau Cefnogol drwy ffonio 02920 471170, neu anfon neges e-bost i wales-support@open.ac.uk

Peirianneg a Thechnoleg:

T192 – Peirianneg: tarddiad, dulliau, cyd-destun

Yn cychwyn – Ebrill neu Hydref 2018

TM129 – Technolegau ar waith (cyfrifiadura uwch neu bwnc cysylltiedig yn ofynnol)

Yn cychwyn Hydref 2018

TM111 Cyflwyniad i gyfrifiadura a thechnoleg gwybodaeth

Yn cychwyn Hydref 2018

Gallwch hefyd ddewis o’n hamrywiaeth o gyrsiau ar-lein, heb eu hachredu, y gallwch gofrestru ar eu cyfer unrhyw bryd. Ni fyddwch yn ennill credydau am astudio’r cyrsiau hyn, ond ar ôl eu cwblhau’n llwyddiannus byddwch yn cael tystysgrif gan yr OU i gydnabod eich cyflawniad.

Gallwch weld y rhestr gyflawn yma - http://www.open.ac.uk/courses/short-courses

Yn ychwanegol i’r cyrsiau sydd ar gael ar y rhaglen Talent STEM , gallwch astudio unrhyw un o’n cyrsiau di-dâl unrhyw bryd.

 • OpenLearn - darganfyddwch gannoedd o gyrsiau am ddim i’ch ysbrydoli a’ch addysgu
 • OpenLearn Cymru - rhagor o gyrsiau OpenLearn ar gael i’w hastudio yn Gymraeg a Saesneg
 • FutureLearn - rhagor o gyrsiau ar-lein am ddim gan rai o brifysgolion mwyaf blaenllaw y byd.

Sut i wneud cais

Ar gyfer rhaglen Talent STEM y Brifysgol Agored, mae’n rhaid gwneud cais drwy eich arweinydd chweched dosbarth neu diwtor coleg i’r Bartneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach ar gyfer eich ardal chi:

Partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De-orllewin Cymru : reachingwider@swansea.ac.uk 01792 602128

First Campus, Partneriaeth Ymestyn yn Ehangach De-ddwyrain Cymru:  firstcampus@southwales.ac.uk 01443 482550

Partneriaeth Ymestyn yn Ehangach Gogledd a Chanolbarth Cymru:  h.p.thomas@reachingwider.ac.uk 01248 383883

Bydd y timau Ymgyrraedd yn Ehangach wedyn yn egluro’r broses ymgeisio a chofrestru ichi.

Ar gyfer cyrsiau sy’n cychwyn ym mis Hydref 2018, bydd angen cyflwyno cais i’ch Partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach erbyn 10 Medi 2018.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Sut i wneud cais

Ar gyfer rhaglen dalent STEM y Brifysgol Agored, rhaid ichi ymgeisio am unrhyw un o’r cyrsiau drwy arweinydd eich chweched dosbarth neu diwtor eich coleg o Bartneriaeth Ymestyn yn Ehanagach eich ardal, a restrir ar waelod y dudalen hon.

Ar gyfer cyrsiau sy’n cychwyn ym mis Hydref 2018, bydd angen cyflwyno cais i’ch Partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach erbyn 10 Medi 2018.