Skip to content

Toggle service links

Rhaglen Seren

Gall astudio modiwl lefel brifysgol law yn llaw â’ch astudiaethau AS neu A2 helpu i ehangu eich gwybodaeth academaidd, pontio’r bwlch rhwng ysgol a phrifysgol a gwella’ch datganiad personol ar gyfer y cais UCAS.

Ydych chi’n Fyfyriwr Seren? Plant yn eu harddegau'n astudio

Gallai astudio modiwl gyda’r Brifysgol Agored ochr yn ochr â’ch cyrsiau UG ac A2 fod o fantais fawr i:

• Lwyddo’n well fyth mewn arholiadau.
• Dangoswch eich cryfderau a’ch cymhwysedd ar geisiadau UCAS.
• Byddwch yn amlwg o flaen y gweddill wrth gystadlu am le ar gwrs prifysgol cystadleuol
• Gwnewch benderfyniadau mwy deallus ynglŷn â dysgu a dewisiadau gyrfaol

Sut i gofrestru

Fel myfyriwr Seren gallech fod yn gymwys i gael bwrsari gan Lywodraeth Cymru i dalu am ffioedd modiwl y Brifysgol Agored.  Ar ôl i chi ddewis cwrs addas cysylltwch â chydlynydd Seren eich ysgol neu goleg a fydd yn gallu holi cydlynydd Hyb eich rhanbarth i weld a oes cyllid ar gael.

Yna'r unig beth sydd angen i chi wneud yw e-bostio neu ffonio (029 2047 1170)  ein tîm cymorth Dysgwyr sydd wedi’i leoli yn y Brifysgol yng Nghymru.  Byddwn yn gallu rhoi’r dogfennau cofrestru i chi ac ateb unrhyw ymholiadau sydd gennych.  Gofynnwn i chi ddychwelyd eich dogfennau cofrestru trwy’r post oherwydd bod angen eich llofnod chi a llofnod rhiant/gwarcheidwad.  Ond gallwch anfon y dogfennau trwy e-bost i Wales-support@open.ac.uk os yw amser yn brin, cyn belled â’ch bod yna’n anfon y ffurflenni gwreiddiol atom.

Modiwlau achrededig ar gael ar gyfer astudio seren

Mae ein cyrsiau’n dechrau ar ddyddiadau amrywiol ac mae dyddiadau cau cofrestru ar gyfer  pob cwrs. Y dyddiad cau i gofrestru ar gyfer cyrsiau sy’n cychwyn ym mis Ebrill 2017 yw 23 Mawrth 2017. Ewch ar dudalennau gwe’r cyrsiau unigol am ragor o wybodaeth.

A wyddoch chi?

Y Brifysgol Agored yw prifysgol fwyaf y DU gyda thros 180,000 o fyfyrwyr yn astudio ar hyn o bryd. Cynigiwn ddysgu o bell o safon fyd-eang a ddaw atoch chi. Felly os astudiwch fodiwl o’r Brifysgol Agored ar y cyd â’ch Safon uwch, byddwch yn astudio ar-lein, yn eich amser eich hun, pryd bynnag sy’n gyfleus i chi (ond bydd gennych ddyddiadau cau!)

Cyrsiau eraill

Mae gennym fwy o gyrsiau byr ar gael, cyrsiau ar-lein, heb eu hachredu yw’r rhain, a gallwch gofrestru arnynt ar unrhyw adeg -  Ni fyddwch yn cael credydau am astudio’r cyrsiau hyn, ond byddwch yn cael tystysgrif y Brifysgol Agored i gydnabod cyflawniad pan fyddwch yn eu cwblhau’n llwyddiannus. Er enghraifft, mae Darganfod Cymru a Chymraeg yn gwrs byr delfrydol gyda’r Fagloriaeth Gymraeg.
Os ydych yn fyfyriwr neu’n athro a bod gennych ddiddordeb mewn rhagor o wybodaeth am Astudio gyda’r Brifysgol Agored, e-bostiwch ein Gwasanaeth Cymorth a Chofrestru i Fyfyrwyr, neu cysylltwch â nhw ar 029 20 471170.