Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Ein gwaith
  3. Ysgolion a cholegau
  4. Sesiynau datblygu proffesiynol rhad ac am ddim i staff cefnogi ysgolion 2019

Sesiynau datblygu proffesiynol rhad ac am ddim i staff cefnogi ysgolion 2019

Gan weithio mewn partneriaeth ag Unsain, mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru yn cynnig y gweithdai rhad ac am ddim canlynol i staff cefnogi a chymorthyddion dysgu yng Nghymru.

Dewch i ymuno â’r gweithdai hyn am ddim ar Sadyrnau – bydd y sesiynau yn helpu i godi’ch hunan hyder yn y gweithle a meithrin dealltwriaeth glir o’ch rolau a’ch gallu.  Bydd y gweithdai hyn yn cael eu cyflwyno gan ddarlithydd o Ysgol Addysg, Plentyndod ac Ieuenctid y Brifysgol Agored.

Mae’r cyrsiau hyn ar agor i’r holl staff cefnogi, hyd yn oed os nad ydych chi’n aelod o Unsain. Byddwch yn derbyn tystysgrif cwblhau fel tystiolaeth o’ch dysgu a gellir ei ychwanegu at eich portffolio dysgu.

Dewiswch o blith y cyrsiau canlynol a dilynwch y ddolen ar-lein i archebu eich lle. Mae’r cyrsiau’n rhad ac am ddim, ond mae’n rhaid i chi archebu er mwyn cymryd rhan.  Ar ddiwedd pob gweithdy, byddwch yn cael y cyfle i ddarganfod am hyfforddiant pellach a chyfleoedd dysgu gan y Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gweithdy Ymwybyddiaeth Awtistiaeth: Rhan 1 - Cyflwyniad, cefndir, symptomau      

Bydd y gweithdy cyflwyniadol o gymorth i gynorthwywyr addysg ddeall beth yw awtistiaeth a sut mae'n ymddangos mewn plant ysgol.

Byddwn yn archwilio awtistiaeth mewn cymdeithas, ynghyd â diagnosis meddygol awtistiaeth er mwyn ein helpu i ddeall y cyflwr mewn plant ysgol. Byddwn yn ystyried yr anawsterau y mae plant a phobl ifanc awtistig yn eu hwynebu yn eu bywydau bob dydd. Hefyd, byddwn yn trafod gwahanol ymddygiadau y gall disgyblion awtistig eu harddangos yn yr ystafell ddosbarth. Ac fe fydd trafodaeth hefyd ynghylch y gwahaniaethau rhwng y rhywiau ac achosion awtistiaeth.

Gweithdy Ymwybyddiaeth Awtistiaeth: Rhan 2 - Canfod a chynorthwyo disgyblion ag awtistiaeth

Bydd y gweithdy hwn yn cynorthwyo cynorthwywyr addysgu i adnabod ystod o ymddygiadau awtistig a sut i gynorthwyo eu disgyblion yn y modd orau.

Byddwn yn dechrau trwy archwilio’r sialensiau sy’n wynebu disgyblion awtistig, gan symud ymlaen wedyn i ystyried gwahanol ddulliau o’u cynorthwyo yn yr ysgol. Byddwn yn gwylio amrywiaeth o fideos o blant awtistig mewn amgylcheddau dysgu ac yn rhannu ein syniadau a’n profiadau ynghylch sut y gellid bod wedi defnyddio gwahanol ymyriadau.

Gweithdy Rheoli Ymddygiad Heriol: Rhan 1 - Adnabod ymddygiad heriol yn yr ystafell ddosbarth ac ymateb iddo

Bydd y gweithdy cyflwyniadol yma yn rhoi mwy o ymwybyddiaeth i gynorthwywyr addysg am pam a sut mae ymddygiad heriol yn digwydd yn y dosbarth.

Byddwn yn dechrau trwy ystyried y pethau sy’n ein cythruddo yn ein bywydau personol a phroffesiynol yn yr ysgol. Yna, byddwn yn cnoi cil dros y modd yr ydym yn ymateb i ymddygiad heriol ymhlith plant a phobl ifanc, a pham y mae angen ei reoli mewn amrywiaeth o leoliadau dysgu. Ymhellach, byddwn yn gofyn ichi feddwl pam y mae ein hymddygiad ni ein hunain yn bwysig mewn senario heriol.

Gweithdy Rheoli Ymddygiad Heriol: Rhan 2 - Rheoli ymddygiad cadarnhaol

Bydd y gweithdy hwn o gymorth i gynorthwywyr addysgu ddeall y patrwm cyffredin o ymddygiad heriol a sut gellir rheoli hynny.

yddwn yn dechrau trwy archwilio rhai o’r rhesymau cyffredin pam y mae disgyblion yn ymddwyn mewn modd heriol, a sut y gellir rheoli’r rhain ymlaen llaw. Byddwch yn dysgu sut y gall ymddygiad heriol ar lefel isel ddatblygu’n argyfwng yn yr ystafell ddosbarth, a’r strategaethau addas y gallwch eu defnyddio i dawelu’r sefyllfa. Ymhellach, byddwn yn trafod pwysigrwydd ymdriniaeth gadarnhaol, cofnodi a rheoli rhagataliol mewn ysgolion.

Cynorthwywyr Addysgu: Cymorth ar waith

Mae cynorthwywyr addysgu’n adnodd pwysig mewn addysg. Mae’r gweithdy hwn, a gyflwynir gan ddarlithydd o Ysgol Addysg, Plentyndod ac Ieuenctid y Brifysgol Agored, yn ystyried sut y mae’r rôl wedi datblygu ar draws y DU, ac yn enwedig yng Nghymru, dros amser.

Mae pob digwyddiad yn cychwyn am 10.00am ac yn gorffen am 2pm. Darperir lluniaeth a chinio. Gadewch i ni wybod am unrhyw anghenion dietegol drwy e-bostio: s.morris@open.ac.uk

Dyddiad Lleoliad ac Ardal Gweithgaredd Cofrestru
6 Ebrill 2019 Y Brifysgol Agored yng Nghymru, Caerdydd Gweithdy Ymwybyddiaeth Awtistiaeth: Rhan 1 Archebwch yma
6 Ebrill 2019 The Grand Hotel, Abertawe Gweithdy Ymwybyddiaeth Awtistiaeth: Rhan 1 Archebwch yma
18 Mai 2019 Y Brifysgol Agored yng Nghymru, Caerdydd Gweithdy Rheoli Ymddygiad Heriol: Rhan 1 Archebwch yma
18 Mai 2019 Porth Eirias, Bae Colwyn Gweithdy Rheoli Ymddygiad Heriol: Rhan 1 Archebwch yma
8 Mehefin 2019 Y Brifysgol Agored yng Nghymru, Caerdydd

Cynorthwywyr Addysgu: Cymorth ar waith

Archebwch yma
8 Mehefin 2019 The Grand Hotel, Abertawe Cynorthwywyr Addysgu: Cymorth ar waith Archebwch yma
8 Mehefin 2019 Glasdir, Llanrwst, Conwy Cynorthwywyr Addysgu: Cymorth ar waith Archebwch yma
22 Mehefin 2019 Y Brifysgol Agored yng Nghymru, Caerdydd Gweithdy Ymwybyddiaeth Awtistiaeth: Rhan 2 Archebwch yma
22 Mehefin 2019 The Grand Hotel, Abertawe Gweithdy Ymwybyddiaeth Awtistiaeth: Rhan 2 Archebwch yma
29 Mehefin 2019 Y Brifysgol Agored yng Nghymru, Caerdydd Gweithdy Rheoli Ymddygiad Heriol: Rhan 2 Archebwch yma
29 Mehefin 2019 Porth Eirias, Bae Colwyn Gweithdy Rheoli Ymddygiad Heriol: Rhan 2 Archebwch yma

Os bydd gennych chi unrhyw gwestiwn, cysylltwch â:  s.morris@unison.co.uk