Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. ‘Rwy'n dysgu ac yn ennill arian, ac yn cael y gorau o'r ddau fyd’ – mwy o leoedd ar gael i astudio nyrsio gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru

‘Rwy'n dysgu ac yn ennill arian, ac yn cael y gorau o'r ddau fyd’ – mwy o leoedd ar gael i astudio nyrsio gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru

Nyrs benywaidd ifanc

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi cyhoeddi bod mwy o leoedd ar gael ar ei chynllun gradd nyrsio llwyddiannus, sy'n rhoi cyfle i gynorthwywyr gofal iechyd astudio am radd nyrsio yn hyblyg wrth barhau i weithio yn eu hysbyty neu gartref gofal lleol.

Hwn fydd y drydedd flwyddyn ers i'r radd nyrsio agor ei drysau rhithwir i nyrsys cofrestredig y dyfodol ledled Cymru. Yn wreiddiol, roedd 40 o leoedd ar gael yn 2018/19, gan gynyddu i 80 o leoedd yn 2020/21. Bydd 100 o leoedd ar gael yn ystod 2021/22.

“Mae ein gradd nyrsio yn galluogi myfyrwyr i astudio'n hyblyg, gan weithio ar yr un pryd, yn cymysgu theori ac ymarfer,” meddai'r tiwtor staff Linda Walker. “Mae hyn yn golygu bod modd iddynt aros yn yr ysbyty lle maent yn gweithio heb orfod newid eu lleoliad er mwyn astudio. Mae hyn yn newyddion da i'w cymuned, defnyddwyr gwasanaethau a'u ffrindiau a theulu.”

“Nawr bod mwy o leoedd ar gael, rydym yn awyddus i annog mwy o ddarpar nyrsys i wneud cais i ymuno â ni.  Dylai unrhyw gynorthwywyr gofal iechyd sydd â diddordeb siarad â'u rheolwr llinell neu adran Adnoddau Dynol cyn gynted ag y gallant.”

“Mae cwricwlwm y radd nyrsio yn Y Brifysgol Agored yn bodloni Safonau Cwricwlwm newydd Nyrs y Dyfodol a bennwyd gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth,” meddai Majella Kavanagh, sydd hefyd yn gweithio fel tiwtor staff i'r Brifysgol Agored yng Nghymru. “Bydd hyn yn rhoi popeth sydd ei angen ar fyfyrwyr i weithio fel nyrs a dechrau gyrfa gyffrous yn un o'r proffesiynau mwyaf gwerth chweil.”

“Daw ein myfyrwyr o bob cwr o Gymru, o bob Bwrdd Iechyd ac Ymddiriedolaeth. Er y llynedd, mae'r myfyrwyr wedi dod o ddarparwyr preifat hefyd. Gweld y myfyrwyr yn llwyddo, dyna'r hyn sy'n ein cadw i fynd, hyd yn oed yn ystod y cyfnod hynod o heriol hwn i ofal iechyd yng Nghymru. Roedd gennym gyfradd gadw o 96%, sy'n adlewyrchu'n wych ar ein myfyrwyr a'n staff, yn ogystal â'r goruchwylwyr gweithle a'r rheolwyr Edrychwn ymlaen at groesawu hyd yn oed mwy o fyfyrwyr i'r rhaglen.”

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru yn cynnig llwybrau i bob un o'r pedair disgyblaeth ymarfer: Nyrsio Oedolion, Plant, Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu. Cyflwynir y rhaglen drwy fodiwlau ar wahân sy'n rhan o raglen broffesiynol, gan gyfuno ymarfer a dysgu academaidd. Bydd yr ymgeiswyr yn gwneud cais drwy eu cyflogwyr, sy'n gweithio'n agos gyda'r tîm nyrsio yn ystod y broses ddewis a recriwtio.

Mae fy wythnos yn cynnwys 16 awr o waith lleoliad â thal, diwrnod wyth awr o astudio gartref sydd hefyd â thal, ac wedyn sifft 12 awr yn gwneud fy ngwaith arferol. Wedyn caf dridiau i ffwrdd. Mae'n gweithio'n wych; rwy'n dysgu ac yn ennill arian, ac yn cael y gorau o'r ddau fyd...mae [fy nghyflogwr], fel sefydliad gofal, wedi cael pethau'n iawn.

Amy, nyrs dan hyfforddiant

Mae tîm nyrsio'r Brifysgol Agored yng Nghymru newydd gyhoeddi ei adroddiad blynyddol diweddaraf, sydd ar gael yma.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Logo deall datganoli yng Nghymru a thu fewn y senedd

Datganoli yng Nghymru – profi eich gwybodaeth

Beth ydych chi'n ei wybod am ddatganoli a gwleidyddiaeth Cymru? Rhowch gynnig ar ein cwis i weld. 

7 Ebrill 2021
Person with money related objects

Fersiwn newydd iaith Gymraeg o gwrs poblogaidd MSE 'Academoney' gyda'r Brifysgol Agored

Mae un o gyrsiau mwyaf poblogaidd, rhad ac am ddim y Brifysgol Agored yn mynd i fod yn ddwyieithog, gan roi'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen ar siaradwyr Cymraeg i feistroli eu harian, yn eu dewis iaith, boed hynny yn y Gymraeg neu'r Saesneg.

22 Mawrth 2021
Gweld pob un

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891