4. Gallwch astudio yn Gymraeg neu yn Saesneg

Rydym yn gwybod bod angen am bobl ragorol a all addysgu yn Gymraeg neu yn Saesneg, felly rydym wedi trefnu ein TAR fel y gallwch astudio ar ei chyfer yn y naill iaith neu'r llall.

Os nad yw'ch Cymraeg yn berffaith, neu os hoffech wella eich gramadeg neu ddysgu sgiliau iaith sylfaenol, mae cymorth ar gael i chi.

Llwybr cynradd TAR

 

5. Byddwch yn cael yr holl sgiliau a phrofiad sydd eu hangen arnoch

Nid ydym yn cyfaddawdu o ran ansawdd.

Rydym yn defnyddio'r dechnoleg orau i sicrhau y gwnewch y gorau o ddysgu ar-lein. Byddwch yn cymryd rhan mewn astudiaeth academaidd o ansawdd uchel, yn ogystal â lleoliadau ysgol hanfodol. Mae ein TAR wedi'i hachredu'n llawn gan Gyngor y Gweithlu Addysg, a byddwch yn cael Statws Athro Cymwysedig.

Rydym yn falch o gynnig y TAR newydd mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, Consortia Rhanbarthol ac ysgolion partner ledled Cymru. 

 

Mae ceisiadau nawr ar agor ar gyfer y lefelau cynradd ac uwchradd, gyda Gwyddoniaeth, Mathemateg neu Gymraeg ar y ddau lwybr, yn cychwyn yn Hydref 2020. 

Gallwch hefyd gwneud cais ar gyfer Gwyddoniaeth uwchradd ar y llwybr llawn amser â chyflog yn dechrau ym mis Ebrill 2020.

Diddordeb? Gwnewch gais fan hyn

*Mae meini prawf cymhwysedd yn berthnasol i gymorth ariannol

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Teacher in classroom

Mae dros 60% o oedolion yng Nghymru uchelgais nad ydynt wedi'i chyflawni  – dim ond 19% sy'n bwriadu eu gwireddu

Yn ôl Y Brifysgol Agored, mae gan naw allan o bob 10 (95%) o oedolion yng Nghymru uchelgais mewn bywyd; ymhlith y rhai mwyaf cyffredin mae ennill mwy o arian (46%), sicrhau dyfodol gwell i'w teulu (38%), magu hyder (31%) ac ysbrydoli eu plant (31%

10 Ionawr 2020
Athro ysgol uwchradd gyda disgybl

5 rheswm dros astudio i fod yn athro neu athrawes gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru

Yn ddiweddar, mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi cyhoeddi rhaglen TAR hyblyg newydd. Gallwch astudio yn awr i fod yn athro ysgol gynradd neu'n athro ysgol uwchradd drwy ddysgu o bell, ar yr amod bod gradd gennych eisoes a'ch bod yn bodloni'r gofynion mynediad.

7 Ionawr 2020
Gweld pob un