Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Adnoddau dysgu am ddim ar gyfer Cymru ddwyieithog

Adnoddau dysgu am ddim ar gyfer Cymru ddwyieithog

OL Cymru

Mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gweithio mewn partneriaeth i ddarparu adnoddau ar-lein yn Gymraeg a Saesneg er mwyn i ddysgwyr roi cynnig ar rywbeth newydd, gwella eu sgiliau neu flasu cwrs Addysg Uwch.

Lansiwyd yr adnoddau newydd, sydd ar gael drwy wefan OpenLearn Cymru, yr wythnos hon mewn digwyddiad lle'r oedd Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg yn Llywodraeth Cymru, yn bresennol.

Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet: “Mae hi’n bleser amlygu potensial adnoddau addysgiadol agored ar gyfer addysg uwch yng Nghymru ac i lansio’r modiwlau a’r cyrsiau newydd cyffrous hyn. Dyma enghraifft wych o sefydliadau yn gweithio gyda’i gilydd i fodloni anghenion dysgwyr.”

“Mae’r modiwlau a’r cyrsiau a lansir heddiw yn cefnogi ystod o flaenoriaethau ac ymrwymiadau’r Llywodraeth: Cefnogi unigolion i astudio meddygaeth a gwyddoniaeth, buddion astudio’n ddwyieithog, gofalu am oedolion a chefnogi datblygiad plant. Mae’r holl bynciau hyn yn hanfodol i ddatblygu sgiliau gweithlu’r dyfodol sy’n ofynnol yng Nghymru fel y datblygir gwasanaethau cyhoeddus yn unol â dyheadau’r Llywodraeth a phobl Cymru.”

Wedi ei lansio’n wreiddiol yn 2014, mae OpenLearn Cymru erbyn hyn yn cynnwys amrywiaeth ehangach o adnoddau a chyrsiau gan y Brifysgol Agored ynghyd â dau adnodd newydd a ddatblygwyd mewn partneriaeth â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, y corff sy’n gyfrifol am sicrhau mwy o gyfleoedd astudio i fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg. Mae adnoddau’r Coleg ar OpenLearn Cymru’n cefnogi myfyrwyr sydd â diddordeb mewn astudio meddygaeth neu’r gwyddorau naturiol yn y brifysgol drwy gyfrwng y Gymraeg.

Dywedodd Dr Dafydd Tristan, Cofrestrydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol: “Rydym yn falch iawn o weithio gyda’r Brifysgol Agored, un o sefydliadau addysg agored fwyaf blaenllaw'r byd, i ddatblygu deunyddiau cyfrwng Cymraeg ar gyfer myfyrwyr. Mae adnoddau addysgol mynediad agored yn rhan allweddol o strategaeth y Coleg i gynyddu nifer y myfyrwyr sy’n astudio elfennau o’u cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, drwy gynnig cyrsiau blasu i ddatblygu hyder ac ennyn diddordeb myfyrwyr. Rydym yn credu fod datblygu OpenLearn Cymru ymhellach yn gyfraniad pwysig gan y sector addysg ôl-16 i gyflawni uchelgais Llywodraeth Cymru i gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.”

Mae OpenLearn Cymru yn adeiladu ar lwyddiant safle OpenLearn y Brifysgol Agored sy’n cynnig dros 700 o gyrsiau rhad ac am ddim, ac mae mwy na 5 miliwn o bobl y flwyddyn yn ymweld â’r safle. Mae OpenLearn Cymru’n cynnig cyrsiau am ddim (gyda’r deunyddiau wedi eu cymryd o gyrsiau achrededig y Brifysgol Agored) ac adnoddau mewn amrywiaeth eang o ddisgyblaethau’n cynnwys hanes Cymru; sgiliau a chyflogadwyedd; gwaith cymdeithasol a seicoleg.

Dywedodd John Darcy, Cyfarwyddwr Dros Dro’r Brifysgol Agored yng Nghymru “mae gweithio gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gyd-gynhyrchu adnoddau dysgu dwyieithog am ddim ar draws Cymru yn dangos cryfder cydweithio, ac yn cryfhau ein cefnogaeth i ddysgwyr yng Nghymru ddefnyddio, astudio a chynnal yr iaith Gymraeg.”

Bydd y cyrsiau a’r adnoddau dysgu’n ddefnyddiol i bobl sydd efallai’n ystyried astudio yn y brifysgol ond yn ansicr a yw hynny’n addas ar eu cyfer. Bydd rhoi cynnig ar gwrs OpenLearn Cymru yn rhoi blas i ddysgwyr o sut beth yw astudio yn y brifysgol, sut mae dysgu o bell yn gweithio a bydd yn rhoi hyder i unigolion fynd ymlaen i addysg uwch.

Mae modd cael mynediad at OpenLearn Cymru ar-lein yn www.open.edu/openlearncymru.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Julia Gillard yn cael ei hanrhydeddu gan y Brifysgol Agored yng Nghymru

Ddoe, yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, cyflwynwyd gradd anrhydeddus i gyn-Brif Weinidog Awstralia, Julia Gillard gan y Brifysgol Agored yng Nghymru am ei chyfraniad at wasanaethau cyhoeddus.

19 Hydref 2018

Hoffech chi roi cynnig ar fod yn seryddwr? Dyma'ch cyfle

Mae tîm o seryddwyr o'r Brifysgol Agored a sefydliadau academaidd eraill* yn lansio prosiect gwyddoniaeth dinasyddion rhyngwladol i ganfod beth yw'r 30 miliwn a mwy o wrthrychau unigryw sydd wedi'u darganfod yn y gofod.

17 Hydref 2018
Gweld pob un