Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Aelod Cynulliad yn cefnogi galwadau newydd i reoleiddio cam-drin ar-lein yn erbyn merched, yn dilyn ymchwil

Aelod Cynulliad yn cefnogi galwadau newydd i reoleiddio cam-drin ar-lein yn erbyn merched, yn dilyn ymchwil

Mae ymchwil ar y cyd rhwng y Brifysgol Agored a Phrifysgol Stirling wedi datgelu hyd a lled cam-drin ar-lein yn erbyn merched. Yn eu llyfr arfaethedig ‘Online Misogyny as a Hate Crime: A Challenge for (Legal) Regulation’ mae Dr Kim Barker a Dr Olga Jurasz yn galw am well gydnabyddiaeth gyfreithiol o’r broblem a sut i fynd i’r afael ar gam-drin ar-lein.

Cyflwynodd y tîm eu hymchwil yn ‘Lladd y troliaid: Defnydd a chamddefnydd y cyfryngau cymdeithasol’ yn swyddfa y Brifysgol Agored yng Nghymru yng Nghaerdydd ar 5 Tachwedd. Yn ymuno â nhw oedd pobl â phrofiad ac arbenigedd eu hunain, gan gynnwys Aelod Cynulliad y Rhondda, Leanne Wood.

Fel nifer o fenywod eraill, yr wyf wedi derbyn negeseuon sy’n mynd tu hwnt i’r hyn sy’n dderbyniol. Cefais fy ngorfodi, ar adegau, i adrodd materion i’r heddlu oherwydd natur ddifrifol a graffig rhai o’r bygythiadau. Gwelaf ymdrechion dyddiol ar-lein i dawelu menywod a lleiafrifoedd ac mae angen i ni gyd sefyll gyda’n gilydd yn erbyn hyn. Rhaid i ni gyd wrthod cael ein tawelu gan y bwlis ar-lein. Mae dyletswydd arnom i herio ymddygiad bygythiol, cas neu annerbyniol, oherwydd os na chaiff ei wynebu, bydd yn rhoi’r rhyddid i fwlis, hilgwn, gwreig-gasawyr a phobl homoffobig wneud fel y mynnent – ac ni allwn ganiatáu hynny. Mae hefyd dyletswydd ar yr awdurdodau perthnasol i gymryd camau addas wrth ddelio â cham-drin ar-lein, i sicrhau fod neges gref yn cael ei danfon at ddarpar-droseddwyr.

Leanne Wood AC

Mae'r perygl y bydd menywod ifanc rhwng 18 a 29 oed yn cael eu targedu gan weithgareddau bygythiol a sarhaus ar y rhyngrwyd ddwywaith yn uwch nag ar gyfer menywod rhwng 40 a 49 oed, a bron i dair gwaith yn uwch nag ar gyfer menywod rhwng 50 a 59 oed. Dangosodd astudiaeth DEMOS yn 2016 a oedd yn ymchwilio i raddfa'r casineb at fenywod ar gyfryngau cymdeithasol fod 6,500 o ddefnyddwyr yn y DU wedi eu targedu gan 10,000 o drydariadau o natur ymosodol a chas yn ystod y tair wythnos y cynhaliwyd yr astudiaeth ynddynt.

Yn y pendraw, mae’r ymchwil yn dangos fod brwydro yn erbyn atgasedd ar-lein yn fater o sicrhau cydraddoldeb a chyfranogaeth yn y sffêr gyhoeddus.

Dr Olga Jurasz, y Brifysgol Agored

Drwy gydol yr ymchwil yma, yr ydym wedi casglu nad all y gyfraith yn unig ddatrys problem gam-drin ar-lein. Rhaid i ni gael gwell cyfreithiau er mwyn delio â cham-drin ar-lein – a gwell pwerau gorfodi.

Dr Kim Barker, Prifysgol Stirling

Dyma argymhellion y tîm

• Rhaid cydnabod trais ar-lein yn erbyn menywod fel ffordd o gam-drin ar sail rhywedd yn erbyn menywod a merched.

• Dylid ymgorffori rhywedd fel rhinwedd a ddiogelir mewn deddfwriaeth trosedd casineb yng Nghymru, yr Alban a Lloegr.

• Er mwyn mynd i'r afael â chasineb ar-lein sy'n seiliedig ar rywedd, mae angen mewnbwn ar sawl lefel gan sawl rhanddeiliad.

• Dylai'r dull a ddefnyddir ar gyfer rheoleiddio a mynd i'r afael â chasineb ar-lein cynnwys: cyfrifoldeb unigolion sy'n cyhoeddi cynnwys cas ar-lein, a chyfrifoldeb uwch i ddarparwyr y llwyfannau.

Isod mae clipiau o banel y siaradwyr ymunodd â ni ar y diwrnod:

Cerys Furlong, Chwarae Teg

Gwendolyn Sterk, Cymorth i Ferched Cymru

Gwyneth Sweatman, Llywydd UCM Cymru

Holly Powell-Jones, Online Media Law

Leanne Wood, Aelod Cynulliad y Rhondda

Seyi Akiwowo, Glitch


 

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

To mark National Teaching Assistant day on 16 September, we spoke to OU student Geraldine Tarr.

Taith Geraldine gyda’r Brifysgol Agored

I nodi Diwrnod Cynorthwywyr Addysgu Cenedlaethol ar 16 Medi, siaradom gyda Geraldine Tarr, myfyriwr gyda’r Brifysgol Agored.

13 Medi 2019

Ni fu erioed amser gwell i astudio'n rhan-amser

Beth os gallech ddysgu ac ennill arian ar yr un pryd, yn ogystal â pharhau i gael rhywfaint o gymorth ariannol tuag at gostau astudio? 

4 Medi 2019
Gweld pob un