Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Aelod Cynulliad yn cefnogi galwadau newydd i reoleiddio cam-drin ar-lein yn erbyn merched, yn dilyn ymchwil

Aelod Cynulliad yn cefnogi galwadau newydd i reoleiddio cam-drin ar-lein yn erbyn merched, yn dilyn ymchwil

Mae ymchwil ar y cyd rhwng y Brifysgol Agored a Phrifysgol Stirling wedi datgelu hyd a lled cam-drin ar-lein yn erbyn merched. Yn eu llyfr arfaethedig ‘Online Misogyny as a Hate Crime: A Challenge for (Legal) Regulation’ mae Dr Kim Barker a Dr Olga Jurasz yn galw am well gydnabyddiaeth gyfreithiol o’r broblem a sut i fynd i’r afael ar gam-drin ar-lein.

Cyflwynodd y tîm eu hymchwil yn ‘Lladd y troliaid: Defnydd a chamddefnydd y cyfryngau cymdeithasol’ yn swyddfa y Brifysgol Agored yng Nghymru yng Nghaerdydd ar 5 Tachwedd. Yn ymuno â nhw oedd pobl â phrofiad ac arbenigedd eu hunain, gan gynnwys Aelod Cynulliad y Rhondda, Leanne Wood.

Fel nifer o fenywod eraill, yr wyf wedi derbyn negeseuon sy’n mynd tu hwnt i’r hyn sy’n dderbyniol. Cefais fy ngorfodi, ar adegau, i adrodd materion i’r heddlu oherwydd natur ddifrifol a graffig rhai o’r bygythiadau. Gwelaf ymdrechion dyddiol ar-lein i dawelu menywod a lleiafrifoedd ac mae angen i ni gyd sefyll gyda’n gilydd yn erbyn hyn. Rhaid i ni gyd wrthod cael ein tawelu gan y bwlis ar-lein. Mae dyletswydd arnom i herio ymddygiad bygythiol, cas neu annerbyniol, oherwydd os na chaiff ei wynebu, bydd yn rhoi’r rhyddid i fwlis, hilgwn, gwreig-gasawyr a phobl homoffobig wneud fel y mynnent – ac ni allwn ganiatáu hynny. Mae hefyd dyletswydd ar yr awdurdodau perthnasol i gymryd camau addas wrth ddelio â cham-drin ar-lein, i sicrhau fod neges gref yn cael ei danfon at ddarpar-droseddwyr.

Leanne Wood AC

Mae'r perygl y bydd menywod ifanc rhwng 18 a 29 oed yn cael eu targedu gan weithgareddau bygythiol a sarhaus ar y rhyngrwyd ddwywaith yn uwch nag ar gyfer menywod rhwng 40 a 49 oed, a bron i dair gwaith yn uwch nag ar gyfer menywod rhwng 50 a 59 oed. Dangosodd astudiaeth DEMOS yn 2016 a oedd yn ymchwilio i raddfa'r casineb at fenywod ar gyfryngau cymdeithasol fod 6,500 o ddefnyddwyr yn y DU wedi eu targedu gan 10,000 o drydariadau o natur ymosodol a chas yn ystod y tair wythnos y cynhaliwyd yr astudiaeth ynddynt.

Yn y pendraw, mae’r ymchwil yn dangos fod brwydro yn erbyn atgasedd ar-lein yn fater o sicrhau cydraddoldeb a chyfranogaeth yn y sffêr gyhoeddus.

Dr Olga Jurasz, y Brifysgol Agored

Drwy gydol yr ymchwil yma, yr ydym wedi casglu nad all y gyfraith yn unig ddatrys problem gam-drin ar-lein. Rhaid i ni gael gwell cyfreithiau er mwyn delio â cham-drin ar-lein – a gwell pwerau gorfodi.

Dr Kim Barker, Prifysgol Stirling

Dyma argymhellion y tîm

• Rhaid cydnabod trais ar-lein yn erbyn menywod fel ffordd o gam-drin ar sail rhywedd yn erbyn menywod a merched.

• Dylid ymgorffori rhywedd fel rhinwedd a ddiogelir mewn deddfwriaeth trosedd casineb yng Nghymru, yr Alban a Lloegr.

• Er mwyn mynd i'r afael â chasineb ar-lein sy'n seiliedig ar rywedd, mae angen mewnbwn ar sawl lefel gan sawl rhanddeiliad.

• Dylai'r dull a ddefnyddir ar gyfer rheoleiddio a mynd i'r afael â chasineb ar-lein cynnwys: cyfrifoldeb unigolion sy'n cyhoeddi cynnwys cas ar-lein, a chyfrifoldeb uwch i ddarparwyr y llwyfannau.

Isod mae clipiau o banel y siaradwyr ymunodd â ni ar y diwrnod:

Cerys Furlong, Chwarae Teg

Gwendolyn Sterk, Cymorth i Ferched Cymru

Gwyneth Sweatman, Llywydd UCM Cymru

Holly Powell-Jones, Online Media Law

Leanne Wood, Aelod Cynulliad y Rhondda

Seyi Akiwowo, Glitch


 

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Business meeting

Baromedr Busnes y Brifysgol Agored 2019: Cymru

Mae prinder sgiliau yn costio dros £155 miliwn i sefydliadau Cymru, yn ôl adroddiad newydd sy'n monitro'r tirlun Busnes yng Nghymru a gweddill y DU.

9 Gorffennaf 2019
Earth from space

Rhyfeddodau cyfres Y Brifysgol Agored/y BBC 'The Planets' yn dod i Fannau Brycheiniog

Croesawodd Y Brifysgol Agored yng Nghymru a Dark Sky Wales westeion i Ganolfan Ymwelwyr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ddydd Gwener diwethaf am ddigwyddiad am ddim yn seiliedig ar gyd-gynhyrchiad diweddar y BBC/Y Brifysgol Agored, The Pl

4 Gorffennaf 2019
Gweld pob un