Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Arian ynteu Hapusrwydd: Byddai dros hanner gweithlu cymru yn blaenoriaethu hapusrwydd yn y gwaith dros godiad cyflog

Arian ynteu Hapusrwydd: Byddai dros hanner gweithlu cymru yn blaenoriaethu hapusrwydd yn y gwaith dros godiad cyflog

Mae arolwg defnyddwyr newydd sy’n cael ei ryddhau gan y Brifysgol Agored yng Nghymru heddiw wedi datgelu nad arian sy'n prynu hapusrwydd i chi, ond yn hytrach dysgu sgil newydd.  Byddai dros hanner gweithwyr y wlad (57%) yn cyfnewid cyflog uwch er mwyn teimlo'n hapusach ac yn fwy bodlon yn y gwaith.

Dywed gweithwyr eu bod nhw’n awyddus i ddysgu sgiliau newydd ac ymestyn eu gorwelion, gyda dros hanner (51%) o bobl Cymru yn dymuno gwneud hynny yn y gweithle.  Ond, mae’r arolwg yn dangos nad yw gweithwyr yn tueddu i wneud dim am y peth - mae bron hanner y bobl a holwyd yn honni nad ydynt wedi dysgu sgil newydd ers dros dair blynedd, ac er mawr syndod mae 6% o bobl yn honni nad ydynt wedi dysgu sgil newydd ers dros 10 mlynedd.

Comisiynwyd yr arolwg gan brif ddarparwr dysgu o bell hyblyg Cymru - Y Brifysgol Agored - i gefnogi lansiad system gyllid myfyrwyr newydd Llywodraeth Cymru, sy'n darparu grantiau a benthyciadau cynhaliaeth i fyfyrwyr rhan amser newydd.  Mae’r arolwg hefyd yn dangos y pethau  mae gweithwyr Cymru yn eu hystyried fel y manteision mwyaf o ddysgu sgiliau newydd. Manteision personol cadarnhaol, megis mwy o hyder (62%) a hunangyflawniad (50%) a gyrhaeddodd brig y rhestr. Fel bonws ychwanegol, o ganlyniad i ddysgu sgil newydd, roedd 1 o bob 5 hyd yn oed wedi sicrhau dyrchafiad neu godiad cyflog gyda thros chwarter (27%) o weithwyr yn ychwanegu £3,000 neu fwy at eu cyflog blynyddol.

Dywedodd Darren Jones, Arweinydd Cyflogadwyedd a Sgiliau ym Mhrifysgol Agored Cymru: “Mae’n grêt gweld bod dysgu sgil newydd nid yn unig yn ehangu eich gorwelion, ond hefyd yn cael effaith gadarnhaol ar eich lles cyffredinol.  Rydym nawr eisiau annog pobl i gymryd y cam nesaf a sicrhau eu bod nhw’n gweithredu ar eu bwriadau da yn 2018.

“Beth bynnag yw eich nod, mae lansio system cyllid myfyrwyr newydd yng Nghymru sy’n darparu hyd at £4,500 o gymorth ariannol i fyfyrwyr rhan amser, yn golygu bod dysgu rhywbeth newydd wedi dod yn fforddiadwy i hyd yn oed mwy o bobl eleni.  Mae cynnig hyblyg y Brifysgol Agored yn golygu y gallwch ddysgu wrth i chi ennill cyflog, ac fel mae ein harolwg yn dangos, mae hynny’n newyddion gwych i’ch hapusrwydd personol yn ogystal â’ch cyflog.”

Dywedodd Kath Southard, o Abertawe, a raddiodd o’r Brifysgol Agored gyda gradd sylfaen:

Fel rhiant sengl sy’n gweithio, gwelais fod astudio ar gyfer fy ngradd yn rhywbeth a oedd o fudd i mi fel unigolyn - tyfodd fy hyder yn aruthrol.  Roedd yn rhaid i mi ddod o hyd i ffyrdd newydd o reoli popeth.  Er enghraifft, argraffu canllawiau cwrs a’u darllen nhw tra roedd fy machgen bach yn ei ymarferion pêl-droed, neu hyd yn oed yn ystod fy nhaith i’r gwaith ar y trên.  Y peth sy’n wych am y Brifysgol Agored yw ei bod yn ffitio o gwmpas eich bywyd a gallwch astudio pan mae’n gyfleus i chi - heb orfod rhoi eich bywyd i naill ochr.

“Cefais hefyd ddyrchafiad yn y gwaith o ganlyniad i’r hyder a’r sgiliau a gefais trwy fy astudiaethau gyda’r Brifysgol Agored.  Rhoddodd fy ngradd yn bendant yr hunanhyder i mi i wneud cais am swydd uwch o fewn y busnes”

 

Mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru yn cynnig cymwysterau rhan amser hyblyg, sy’n caniatáu i fyfyrwyr ffitio eu hastudiaethau o gwmpas eu gyrfaoedd tra’n lleihau eu dyledion trwy ennill cyflog a dysgu ar yr un pryd.  Gall myfyrwyr o Gymru sy’n dechrau cwrs o fis Medi 2018 gael hyd at £4,500 o gyllid tuag at eu costau byw o ganlyniad i lansio pecynnau cymorth ariannol newydd i fyfyrwyr gan Lywodraeth Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru’n cyflwyno pecyn newydd o gefnogaeth ariannol i Fyfyrwyr rhan-amser newydd sy’n dechrau astudio o fis Medi 2018 ymlaen.

Dysgwch ragor

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Louise Casella and Kirsty Williams AM

Dathlu 50 mlynedd o’r Brifysgol Agored yng Nghymru gydag arddangosfa hanesyddol unigryw

Ddoe cynhaliodd Y Brifysgol Agored yng Nghymru dderbyniad arbennig i ddathlu ei hanner canfed pen-blwydd, gan ddwyn ynghyd gyn-fyfyrwyr Y Brifysgol Agored, ACau, rhanddeiliaid a’r cyhoedd am ddiwrnod o ddathliadau.

24 Mehefin 2019
Mae Adroddiad newydd gan y Brifysgol Agored i nodi ei phen-blwydd yn 50 oed yn archwilio sut olwg fydd ar ddysgu erbyn 2070

Rhith-wirionedd synhwyraidd llawn a dysgu o ymennydd i ymennydd - datgelu dyfodol dysgu

Mae Adroddiad newydd gan y Brifysgol Agored i nodi ei phen-blwydd yn 50 oed yn archwilio sut olwg fydd ar ddysgu erbyn 2070

31 Mai 2019
Gweld pob un