Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Arian ynteu Hapusrwydd: Byddai dros hanner gweithlu cymru yn blaenoriaethu hapusrwydd yn y gwaith dros godiad cyflog

Arian ynteu Hapusrwydd: Byddai dros hanner gweithlu cymru yn blaenoriaethu hapusrwydd yn y gwaith dros godiad cyflog

Mae arolwg defnyddwyr newydd sy’n cael ei ryddhau gan y Brifysgol Agored yng Nghymru heddiw wedi datgelu nad arian sy'n prynu hapusrwydd i chi, ond yn hytrach dysgu sgil newydd.  Byddai dros hanner gweithwyr y wlad (57%) yn cyfnewid cyflog uwch er mwyn teimlo'n hapusach ac yn fwy bodlon yn y gwaith.

Dywed gweithwyr eu bod nhw’n awyddus i ddysgu sgiliau newydd ac ymestyn eu gorwelion, gyda dros hanner (51%) o bobl Cymru yn dymuno gwneud hynny yn y gweithle.  Ond, mae’r arolwg yn dangos nad yw gweithwyr yn tueddu i wneud dim am y peth - mae bron hanner y bobl a holwyd yn honni nad ydynt wedi dysgu sgil newydd ers dros dair blynedd, ac er mawr syndod mae 6% o bobl yn honni nad ydynt wedi dysgu sgil newydd ers dros 10 mlynedd.

Comisiynwyd yr arolwg gan brif ddarparwr dysgu o bell hyblyg Cymru - Y Brifysgol Agored - i gefnogi lansiad system gyllid myfyrwyr newydd Llywodraeth Cymru, sy'n darparu grantiau a benthyciadau cynhaliaeth i fyfyrwyr rhan amser newydd.  Mae’r arolwg hefyd yn dangos y pethau  mae gweithwyr Cymru yn eu hystyried fel y manteision mwyaf o ddysgu sgiliau newydd. Manteision personol cadarnhaol, megis mwy o hyder (62%) a hunangyflawniad (50%) a gyrhaeddodd brig y rhestr. Fel bonws ychwanegol, o ganlyniad i ddysgu sgil newydd, roedd 1 o bob 5 hyd yn oed wedi sicrhau dyrchafiad neu godiad cyflog gyda thros chwarter (27%) o weithwyr yn ychwanegu £3,000 neu fwy at eu cyflog blynyddol.

Dywedodd Darren Jones, Arweinydd Cyflogadwyedd a Sgiliau ym Mhrifysgol Agored Cymru: “Mae’n grêt gweld bod dysgu sgil newydd nid yn unig yn ehangu eich gorwelion, ond hefyd yn cael effaith gadarnhaol ar eich lles cyffredinol.  Rydym nawr eisiau annog pobl i gymryd y cam nesaf a sicrhau eu bod nhw’n gweithredu ar eu bwriadau da yn 2018.

“Beth bynnag yw eich nod, mae lansio system cyllid myfyrwyr newydd yng Nghymru sy’n darparu hyd at £4,500 o gymorth ariannol i fyfyrwyr rhan amser, yn golygu bod dysgu rhywbeth newydd wedi dod yn fforddiadwy i hyd yn oed mwy o bobl eleni.  Mae cynnig hyblyg y Brifysgol Agored yn golygu y gallwch ddysgu wrth i chi ennill cyflog, ac fel mae ein harolwg yn dangos, mae hynny’n newyddion gwych i’ch hapusrwydd personol yn ogystal â’ch cyflog.”

Dywedodd Kath Southard, o Abertawe, a raddiodd o’r Brifysgol Agored gyda gradd sylfaen:

Fel rhiant sengl sy’n gweithio, gwelais fod astudio ar gyfer fy ngradd yn rhywbeth a oedd o fudd i mi fel unigolyn - tyfodd fy hyder yn aruthrol.  Roedd yn rhaid i mi ddod o hyd i ffyrdd newydd o reoli popeth.  Er enghraifft, argraffu canllawiau cwrs a’u darllen nhw tra roedd fy machgen bach yn ei ymarferion pêl-droed, neu hyd yn oed yn ystod fy nhaith i’r gwaith ar y trên.  Y peth sy’n wych am y Brifysgol Agored yw ei bod yn ffitio o gwmpas eich bywyd a gallwch astudio pan mae’n gyfleus i chi - heb orfod rhoi eich bywyd i naill ochr.

“Cefais hefyd ddyrchafiad yn y gwaith o ganlyniad i’r hyder a’r sgiliau a gefais trwy fy astudiaethau gyda’r Brifysgol Agored.  Rhoddodd fy ngradd yn bendant yr hunanhyder i mi i wneud cais am swydd uwch o fewn y busnes”

 

Mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru yn cynnig cymwysterau rhan amser hyblyg, sy’n caniatáu i fyfyrwyr ffitio eu hastudiaethau o gwmpas eu gyrfaoedd tra’n lleihau eu dyledion trwy ennill cyflog a dysgu ar yr un pryd.  Gall myfyrwyr o Gymru sy’n dechrau cwrs o fis Medi 2018 gael hyd at £4,500 o gyllid tuag at eu costau byw o ganlyniad i lansio pecynnau cymorth ariannol newydd i fyfyrwyr gan Lywodraeth Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru’n cyflwyno pecyn newydd o gefnogaeth ariannol i Fyfyrwyr rhan-amser newydd sy’n dechrau astudio o fis Medi 2018 ymlaen.

Dysgwch ragor

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn dathlu'r garfan gyntaf o fyfyrwyr i dderbyn Tystysgrif Addysg Uwch mewn Ymarfer Gofal Cymdeithasol (Cymru)

Roedd Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn falch iawn o gael dathlu cyraeddiadau'r garfan gyntaf o fyfyrwyr i dderbyn Tystysgrif Addysg Uwch mewn Ymarfer Gofal Cymdeithasol (Cymru), mewn digwyddiad i ddathlu yn Neuadd y Ddinas Caerdydd yn ddiweddar.

2 Awst 2018

Diffyg sgiliau yn costio mwy na £350 miliwn I sefydliadau Cymru

Mae Baromedr Busnes Y Brifysgol Agored, sy'n monitro tirwedd sgiliau'r DU, yn datgelu bod cyflogwyr yng Nhymru yn talu pris uchel er mwyn sicrhau bod gan eu sefydliadau'r sgiliau sydd eu hangen i barhau i fod yn gynhyrchiol. .

24 Gorffennaf 2018
Gweld pob un