Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Baromedr Busnes y Brifysgol Agored 2019: Cymru

Baromedr Busnes y Brifysgol Agored 2019: Cymru

Business meeting

Mae prinder sgiliau yn costio dros £155 miliwn i sefydliadau Cymru, yn ôl adroddiad newydd sy'n monitro'r tirlun Busnes yng Nghymru a gweddill y DU.

Mae Baromedr Busnes y Brifysgol Agored 2019 yn datgelu, er bod sefydliadau yng Nghymru yn gwario £13,740, ar gyfartaledd, ar recriwtio talent newydd, mae llawer ohonynt yn troi at gyfleoedd hyfforddi a datblygu mewnol, cynaliadwy i lenwi'r bwlch sgiliau a geir yng Nghymru. 

Mae'r adroddiad yn datgelu pa mor sylweddol yw'r prinder sgiliau cenedlaethol, wrth i bron i dri chwarter (74%) sefydliadau Cymru ddweud eu bod wedi cael trafferth recriwtio ar gyfer swydd oherwydd nad oedd gan yr ymgeiswyr y sgiliau angenrheidiol. Prinder niweidiol o ran ymgeiswyr rheolaethol oedd y rheswm pam oedd dros hanner y sefydliadau hyn yn cael anawsterau wrth recriwtio. 

Ffeithiau a ffigyrau allweddol:

  • Mae sefydliadau yng Nghymru yn dioddef oherwydd prinder sgiliau gwerth £155.2 miliwn, sy'n gyfwerth â £13,740 i bob sefydliad
  • Mae Baromedr Busnes y Brifysgol Agored yn dangos bod bron i dri chwarter sefydliadau Cymru yn methu â llenwi swyddi fel y byddent yn dymuno
  • Swyddi rheoli yw'r rhai anoddaf eu llenwi, ac mae arweinwyr wedi dechrau buddsoddi mewn hyfforddiant er mwyn llenwi bylchau yn fewnol

Fodd bynnag, gan ei bod hi'n anodd dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano yn y farchnad swyddi - a gan fod dod â gweithwyr newydd i mewn yn broses ddrud - ymddengys bod sefydliadau yng Nghymru yn tueddu i fuddsoddi yn eu gweithwyr eu hunain drwy gyfleoedd hyfforddi a datblygu yn y gweithle.

Dull o unioni'r prinder sgiliau

Gwariant 2019

Gwariant 2018 Newid canrannol
Gwariant ychwanegol ar ffioedd recriwtwyr £59.0m £69.6m -15%
Hyfforddiant i wella sgiliau rhai a benodwyd ar lefel is £39.0m £56.0m -30%
Cynyddu'r cyflogau oedd ar gael £28.6m £141.8m -80%
Gwario ar staff dros dro tra bo'r swydd yn dal i fod yn wag £28.6m £87.4m -67%
Cyfanswm £155.2 miliwn £354.8 miliwn

-56%

Swyddi rheolaethol yw'r rhai y mae sefydliadau yng Nghymru yn ei chael hi'n anoddaf eu llenwi. Yn ôl y rhai a atebodd yr arolwg blynyddol, ymgeiswyr am swyddi rheolaethol ar lefel uwch, canolradd ac iau yw'r rhai mwyaf prin, felly mae'n anos recriwtio i'r swyddi hynny nag ydyw i recriwtio i swyddi cyfarwyddwyr neu lefel mynediad. 

O ganlyniad i'r anawsterau hyn, mae ychydig o dan hanner (47%) sefydliadau Cymru wedi cynyddu eu cyllidebau hyfforddiant mewnol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Mae'r ffaith mai sefydliadau Cymru sydd wedi cynyddu eu cyllidebau hyfforddiant fwyaf yn y DU, ar gyfartaledd, yn dangos yn glir eu bwriad i roi blaenoriaeth i ddatrysiadau hyfforddiant mewnol i'r anawsterau recriwtio hyn1. Mae'r rhesymau dros ailddosbarthu cyllid fel hyn yn glir - gyda 60 y cant o'r sefydliadau'n dweud ei fod oherwydd yr angen i ddatblygu talent yn fewnol.

Ymddengys bod yr ansicrwydd oherwydd Brexit ar hyn o bryd yn un o'r prif ffactorau sydd wedi arwain at y newid gêr hwn, gyda mwy na thri o bob pum arweinydd busnes uwch yng Nghymru yn cytuno y bydd y prinder sgiliau yn gwaethygu wedi i'r DU adael yr Undeb Ewropeaidd yn swyddogol.

O ran y DU gyfan, mae saith o bob 10 (71%) cyflogwr yn cytuno bod datblygu sgiliau'r gweithlu presennol yn ddull mwy cynaliadwy o fynd i'r afael â'r prinder sgiliau. Fodd bynnag, mae'n hollbwysig fod unrhyw hyfforddiant a gynigir yn helpu yn hytrach na llesteirio. Mae'r Brifysgol Agored yn cynnig graddau a phrentisiaethau hyblyg, drwy dechnoleg, sy'n caniatáu i weithwyr ddysgu o gwmpas ymrwymiadau gwaith ac ymrwymiadau personol - ac mae bron i dri o bob pump (56%) cyflogwr yng Nghymru o'r farn fod y dull hwn yn tarfu llai nag y mae mathau eraill o hyfforddiant.

Mewn ymateb i'r canfyddiadau, dywedodd Lynnette Thomas, Dirprwy Gyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru: "Mae'n addawol gweld bod cyfran dda o sefydliadau Cymru yn awyddus i fuddsoddi yn sgiliau eu cnwd presennol o dalent. Os yw'r ffigwr hwn am gynyddu fwy byth, mae angen i gyflogwyr a darparwyr hyfforddiant gydweithio i sicrhau bod hyfforddiant yn cael ei gyflwyno'n effeithiol ac nad yw'n ormod o faich i weithwyr. Mae'r Brifysgol Agored yn cynnig dull dysgu hyblyg, sy'n gallu cefnogi datblygiad proffesiynol ochr yn ochr â gwaith. Mae hyn yn amrywio o'r dysgu am ddim ar ein safle OpenLearn, i radd-brentisiaethau, i'n MBA achrediad triphlyg." 

Mae'n amlwg fod Brexit yn dal i fod yn fygythiad gwirioneddol i arweinwyr busnes yng Nghymru; mae'n dod yn gynyddol bwysig fod pobl yn manteisio ar fentrau fel hyfforddiant seiliedig ar waith - nad yw'n ymyrryd nac yn tarfu ar bethau - os yw busnesau'r wlad am aros yn gadarn drwy gydol y cyfnod ansicr hwn. Mae meithrin y math hwn o ddiwylliant yn ffordd effeithiol o roi cyfle i sefydliadau ddibynnu'n gynyddol ar eu gweithwyr presennol, a'u sgiliau addasadwy, am flynyddoedd i ddod

Lynnette Thomas, Dirprwy Gyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru

Mae rhagor o ganfyddiadau, gan gynnwys prinder sgiliau penodol yn ôl cenedl o'r DU, rhanbarth a sector; a disgwyliadau cyflogwyr am y flwyddyn i ddod; yn ogystal â manylion darpariaeth y Brifysgol Agored; ar gael yn Baromedr Busnes y Brifysgol Agored 2019.  

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

To mark National Teaching Assistant day on 16 September, we spoke to OU student Geraldine Tarr.

Taith Geraldine gyda’r Brifysgol Agored

I nodi Diwrnod Cynorthwywyr Addysgu Cenedlaethol ar 16 Medi, siaradom gyda Geraldine Tarr, myfyriwr gyda’r Brifysgol Agored.

13 Medi 2019

Ni fu erioed amser gwell i astudio'n rhan-amser

Beth os gallech ddysgu ac ennill arian ar yr un pryd, yn ogystal â pharhau i gael rhywfaint o gymorth ariannol tuag at gostau astudio? 

4 Medi 2019
Gweld pob un