Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Blog: Pwysigrwydd arweinyddiaeth ddigidol

Blog: Pwysigrwydd arweinyddiaeth ddigidol

Person yn ysgrifennu cod ar gliniadur

Yn ein blog diweddaraf, mae Rhys Griffiths, Rheolwr Cysylltiadau Busnes, Cymru, y Brifysgol Agored yn ysgrifennu am bwysigrwydd arweinyddiaeth ddigidol

Beth yw arweinyddiaeth ddigidol a pham ei fod yn bwysig? Mae'r rhain yn gwestiynau mawr i arweinwyr a chyflogwyr ledled Cymru, yn enwedig o ystyried y newid cyflym i ffyrdd digidol o weithio a ysgogwyd gan COVID-19.

Mae arweinyddiaeth ddigidol a sgiliau digidol yn bwysig iawn i ni yn y Brifysgol Agored. Ac fel Rheolwr Cysylltiadau Busnes y Brifysgol Agored yng Nghymru, rwy’n siarad ag arweinwyr o sefydliadau o bob math, maint a sector, ac yn deall yr heriau digidol sy’n wynebu llawer ohonoch. Mae rhai ohonoch chi ar ddechrau eich taith ddigidol, tra bod eraill ar y ffordd i drawsnewid digidol ac yn mwynhau'r buddion. Beth bynnag fo'ch aeddfedrwydd digidol, hoffwn rannu â chi rhai mewnwelediadau o ymchwil a ryddhawyd gan y Brifysgol Agored eleni. Gobeithio y byddant yn ddefnyddiol i chi.

Rhys Griffiths

Rhys Griffiths

Nid yw arweinyddiaeth ddigidol erioed wedi bod mor bwysig. Mae cyflogwyr yng Nghymru a ledled gweddill y DU sydd ag arweinwyr sydd â dealltwriaeth ddigidol wrth y llyw yn perfformio'n well na'r rhai nad ydyn nhw. Maent yn fwy cynhyrchiol, yn fwy proffidiol ac yn fwy ystwyth ac mae ganddynt lefelau uwch o ymgysylltiad â gweithwyr a chyfraddau gadael is. Dyma rai o ganfyddiadau allweddol Leading in a Digital Age (http://www.open.ac.uk/business/leading-in-a-digital-age), adroddiad a gyhoeddwyd gan y Brifysgol Agored ar ddechrau'r flwyddyn.

Cynhaliwyd yr ymchwil cyn i'r argyfwng Covid-19 gydio yn y DU a cyn y cyfnod clo cyntaf. Ers hynny, mae'r angen am arweinyddiaeth ddigidol wedi cynyddu'n sylweddol.

Rhaid i arweinyddiaeth ddigidol fod yn flaenoriaeth uchel i bob cyflogwr a'r peth gyda digidol yw ei fod yn esblygu o hyd. Nid yw dealltwriaeth ddigidol yn ddigwyddiad hyfforddi untro - mae'n broses barhaus o ddysgu, ailddysgu, uwchsgilio ac ailsgilio. Ac mae hynny'n wir i bawb - Prif Weithredwyr, penaethiaid dysgu, rheolwyr canol, gweithwyr iau…

Ond yn anad dim, mae'n rhaid i drawsnewid digidol ddod o'r top, gan arweinwyr sydd wedi ymrwymo i fuddsoddi yn eu sgiliau digidol a sgiliau digidol eu gweithlu. Mae gan gyflogwyr aeddfed yn ddigidol arweinwyr sy'n deall pŵer a photensial digidol, sy'n credu mewn digidol ac sydd am i'w sefydliad fod yn ddigidol yn gyntaf.

Darganfyddiadau o'r adroddiad

Un o'r prif negeseuon gan Leading in a Digital Age yw bod angen arweinwyr gyda dealltwriaeth ddigidol ar bob cyflogwr, pa un a ydyn nhw wedi'u lleoli yng Nghymru neu unrhyw le arall yn y DU, os ydyn nhw am oroesi a ffynnu yn yr oes ddigidol. Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at rai o'r buddion sylweddol sy'n cael eu mwynhau gan sefydliadau sydd ag arweinwyr gyda sgiliau digidol cryf.

Edrychwch ar yr ystadegau hyn:

  • Aeth naw o bob 10 arweinydd (94%) a gafodd hyfforddiant digidol ymlaen i adrodd twf sefydliadol, nifer a ddisgynnodd i ychydig dros chwech o bob 10 (63%) mewn arweinwyr nad oeddynt wedi cael unrhyw hyfforddiant.
  • Mae arweinwyr a fuddsoddodd mewn hyfforddiant sgiliau digidol yn mwynhau gwell cynhyrchiant (52%), gwell ymgysylltiad â gweithwyr (51%), mwy o elw (35%), ystwythder gwell (34%) a chyfraddau cadw gweithwyr gwell (26%).

Mae'r ffigyrau hyn yn siarad drostynt eu hunain. Yn fwy na hynny, mae'r ymchwil yn dangos bod arweinwyr sydd wedi buddsoddi yn eu dysgu digidol eu hunain yn llawer mwy tebygol o weld gwerth buddsoddi mewn dysgu digidol gweithwyr. Canfu’r adroddiad fod 77% o arweinwyr busnes Cymru a oedd wedi buddsoddi yn eu dysgu digidol yn fwy tebygol o annog gweithwyr i wneud yr un peth. Pan fydd hyn yn digwydd, mae galluoedd digidol a ffyrdd o weithio yn cael eu gwella ledled y sefydliad, gan arwain at ddiwylliant o ddysgu digidol.

Fodd bynnag, nid yw pob arweinydd busnes yng Nghymru wedi croesawu dysgu digidol. Mae rhai yn cael eu dal yn ôl oherwydd nad ydynt yn gwybod lle i ddechrau gyda'u dysgu digidol eu hunain - mae hyn yn wir am bron i hanner arweinwyr Cymru (43%). Mae hynny'n nifer eithaf sylweddol.

Yn ogystal, mae bron i ddwy ran o dair (64%) yn adweithiol i anghenion digidol, gan brynu'r sgiliau sydd eu hangen arnynt yn hytrach na hyfforddi staff presennol. Mae hynny'n rhywbeth sydd angen newid. Mae angen i gyflogwyr weithio ar adeiladu adnoddau mewnol, uwchsgilio ac ailsgilio gweithwyr presennol i ddiwallu eu hanghenion digidol heddiw ac yfory.

Mae Baromedr Busnes 2020 y Brifysgol Agored yn dangos bod arweinwyr busnes Cymru wedi gwario £51 miliwn ar staff dros dro yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, gyda 71% o gyflogwyr yn ei chael hi'n anodd dod o hyd i'r sgiliau cywir i lenwi swyddi. Mae hyn er gwaethaf un ym mhob pedwar cyflogwr yn gwneud diswyddiadau i dorri costau oherwydd Covid-19.

Adeiladu sgiliau digidol

Ond mae sgiliau'n brin - mae'n cymryd tri mis ychwanegol i gyflogwyr Cymru ddod o hyd i ymgeiswyr nag y mae cyflogwr cyffredin yn y DU.

O ystyried y sefyllfa hon, dylai cyflogwyr fod yn gwneud mwy i roi hwb i sgiliau digidol mewnol.

Mae yna lawer o ffyrdd y gall cyflogwyr adeiladu sgiliau a gwybodaeth ddigidol ar draws y gweithlu ac nid oes angen iddo fod yn ddrud. A dweud y gwir, nid oes rhaid iddo gostio unrhyw beth - mae platfform OpenLearn y Brifysgol Agored yn cynnig rhai rhaglenni dysgu digidol gwych, gan gynnwys cyrsiau achrededig a chyrsiau bathodyn, ac maent am ddim i raddau helaeth. Mae gennym hefyd Brentisiaeth Gradd Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol hynod lwyddiannus yng Nghymru.

Cysylltwch â Rhys os oes angen cymorth arnoch i ddechrau ar eich taith ddigidol neu i fynd â hi i'r lefel nesaf.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Logo deall datganoli yng Nghymru a thu fewn y senedd

Datganoli yng Nghymru – profi eich gwybodaeth

Beth ydych chi'n ei wybod am ddatganoli a gwleidyddiaeth Cymru? Rhowch gynnig ar ein cwis i weld. 

7 Ebrill 2021
Person with money related objects

Fersiwn newydd iaith Gymraeg o gwrs poblogaidd MSE 'Academoney' gyda'r Brifysgol Agored

Mae un o gyrsiau mwyaf poblogaidd, rhad ac am ddim y Brifysgol Agored yn mynd i fod yn ddwyieithog, gan roi'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen ar siaradwyr Cymraeg i feistroli eu harian, yn eu dewis iaith, boed hynny yn y Gymraeg neu'r Saesneg.

22 Mawrth 2021
Gweld pob un

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891