Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Byrddau sy'n deall y byd digidol yn pweru twf yng Nghymru

Byrddau sy'n deall y byd digidol yn pweru twf yng Nghymru

Digital transformation needs to be led from the top if Welsh organisations are to thrive in the digital age, according to The Open University.

Mae angen i weithgarwch trawsnewid digidol gael ei arwain o'r brig er mwyn i sefydliadau yng Nghymru ffynnu yn yr oes ddigidol, yn ôl Y Brifysgol Agored.

Daw'r cyngor o adroddiad Y Brifysgol Agored, Leading in a Digital Age, sy'n awgrymu bod cydberthynas rhwng perfformiad busnes ac arweinwyr sy'n gymwys i ymdopi â newid digidol. Canfu'r astudiaeth fod dros naw o bob 10 arweinydd (94%) a oedd wedi cael hyfforddiant digidol wedi symud ymlaen i adrodd ar dwf sefydliadol, o gymharu ag ychydig dros chwech o bob 10 (63%) arweinydd nad oeddent wedi cael unrhyw hyfforddiant.

Mae Leading in a Digital Age yn cyfuno profiad a dealltwriaeth y brifysgol â gwaith ymchwil newydd gan 950 o brif swyddogion technoleg (CTOs) ac uwch-arweinwyr mewn sefydliadau yn y DU, gan gynnwys 150 o gyflogwyr yng Nghymru.

Yng Nghymru, nid dim ond y llinell waelod sy'n cael budd o ddatblygu sgiliau digidol uwch: mae arweinwyr a oedd wedi buddsoddi mewn hyfforddiant sgiliau digidol yn gweld gwelliant mewn cynhyrchiant (52%), mwy o gyfranogiad gan gyflogeion (51%), cynnydd yn yr elw (35%), gwell ystwythder (34%) a chynnydd o ran lefelau cadw staff (26%). Yn ogystal â hyn, roedd 77 y cant o arweinwyr busnes yng Nghymru a oedd wedi cael hyfforddiant digidol yn teimlo eu bod yn fwy tueddol o annog cydweithwyr i ymgymryd â chyrsiau tebyg.

Fodd bynnag, gwnaeth llawer o brif swyddogion yng Nghymru a holwyd gyfaddef nad oes ganddynt y sgiliau gofynnol i reoli yn yr oes ddigidol, gyda bron i hanner (45%) yn nodi bod eu sefydliad ar ei hôl hi o ran croesawu technolegau newydd megis deallusrwydd artiffisial, technoleg estynedig ac awtomatiaeth. Mae bron i bedwar o bob 10 (44%) yn dweud y gallent wneud mwy i fynd i'r afael â'u diffyg sgiliau digidol eu hunain ac mae 67 y cant yn cydnabod y byddent yn cael budd o fwy o hyfforddiant digidol.

Mae'r adroddiad yn awgrymu bod diffyg dealltwriaeth o ran arweinyddiaeth ddigidol yn rhwystr allweddol i hyfforddiant digidol yng Nghymru. Mae mwy na thraean (43%) o arweinwyr yn cyfaddef nad ydynt yn siŵr ble i ddechrau o ran datblygu eu sgiliau digidol eu hunain. Ymhellach, mae bron i ddau draean (64%) yn dweud eu bod yn dueddol o brynu'r sgiliau digidol sydd eu hangen arnynt yn hytrach na hyfforddi eu gweithle. Fodd bynnag, mae'r brifysgol o'r farn y byddai diwylliant o ddysgu a datblygu parhaus yn unol â chynnydd digidol yn atal y rhwystrau hyn rhag dod i'r amlwg ar gyfer sefydliadau yn yr oes ddigidol.

Mae'r gweithle yn esblygu'n ddi-baid, gyda thechnolegau a datblygiadau newydd sy'n tarfu yn galw ar sefydliadau i barhau i dyfu ac addasu neu wynebu'r perygl o gael eu gadael ar ôl. Nid yw hyn yn wahanol yng Nghymru. Ni allwn fforddio i sefydliadau golli gafael ar eu sgiliau digidol a chael eu gadael ar ôl. Mae angen i arweinyddiaeth yn y wlad hon addasu i fyd sy'n newid o hyd, lle mae'r rheini sydd wrth y llyw yn meddu ar y sgiliau priodol, neu'n eu datblygu, er mwyn ffynnu mewn oes ddigidol a'u galluogi i arwain gyda hyder a dylanwad.

Heb ddealltwriaeth gynhwysfawr o'r gweithle digidol, sut y bydd cyflogwyr yn gwybod pa gwestiynau i ofyn, na pha gamau i'w cymryd? Drwy fethu ag addasu i'r byd digidol neu fuddsoddi mewn sgiliau newydd, mae'n bosibl y bydd rhai arweinwyr yn dechrau gweld newid mewn pŵer, gydag amheuon yn codi mewn perthynas â'u gallu i arwain yn gyfrifol. Mae'n bosibl y bydd cyflogeion yng Nghymru hefyd yn ceisio chwilio am arweinyddiaeth fwy arloesol yn rhywle arall, yn enwedig o ystyried diwydiant technegol ffyniannus Cymru. O ganlyniad felly, rydym o'r farn mai'r uwch-arweinwyr hynny sy'n mabwysiadu diwylliant o ddysgu digidol gydol oes fydd yn ffynnu yn yr oes ddigidol hon, gan wella eu helw yn ogystal â ffyddlondeb y staff, y broses o ymgysylltu â nhw a'u cadw.

Lynnette Thomas, Dirprwy Gyfarwyddwr Y Brifysgol Agored yng Nghymru

'Rydym yn byw mewn oes ddigidol lle mae'r broses o ddatblygu technoleg yn effeithio ar bob agwedd ar ein bywydau, o'r gweithle i'r cartref.', meddai Canghellor Y Brifysgol Agored, y Farwnes Martha Lane-Fox. 'Fodd bynnag, mewn cyd-destun busnes, mae'r byd digidol yn cyflwyno cyfle gwirioneddol i sicrhau mwy o elw, ond ar gyfer y rheini sy'n gwrthod croesawu'r newid, mae risg wirioneddol y byddant yn cael eu gadael ar ôl.'

'Er mwyn i fusnes lwyddo yn y byd hwn, mae angen i weithleoedd allu defnyddio pŵer technolegau digidol, a deall sut y gall technoleg gael effaith gadarnhaol ar eu gwaith. Mae arweinyddiaeth ddigidol yn hollbwysig o ran sicrhau bod y weledigaeth hon yn gweithio, gydag uwch-dimau yn mabwysiadu diwylliant o addasu digidol, gan ddechrau drwy wella eu sgiliau digidol eu hunain, ac yna'n rheadru'r ddealltwriaeth honno i bob rhan o'r sefydliad.'

Lawrlwythwch Leading in a Digital Age yn fan hyn.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Cofeb Glowyr Six Bells

Prifysgolion Cymru i adeiladu ar waith sy’n arwain y byd gyda chymunedau trwy fframwaith newydd

Heddiw mae prifysgolion yng Nghymru wedi lansio fframwaith cennad ddinesig newydd i helpu prifysgolion i adeiladu ar y ffyrdd maen nhw’n gweithio gyda phobl, ysgolion a chymunedau.

15 Ionawr 2021
Myfyrwyr yn graddio

Blog: Rhoi dysgu gydol oes wrth wraidd ein hadferiad

Mae'r Rheolwr Materion Allanol Cerith Rhys-Jones yn trafod manifesto'r Brifysgol Agored yng Nghymru ar gyfer etholiadau'r Senedd yn 2021.

 
18 Rhagfyr 2020
Gweld pob un

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891