Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Chwe pheth yr ydym wedi'i ddysgu gan 'Iechyd Meddwl a Fi'

Chwe pheth yr ydym wedi'i ddysgu gan 'Iechyd Meddwl a Fi'

June Jones, Amser i Newid Cymru

Yn ddiweddar, bu i'n cyfres Sgyrsiau Agored gyrraedd Abertawe ar gyfer 'Iechyd Meddwl a Fi', digwyddiad am ddim a gynhaliwyd mewn partneriaeth ag Amser i Newid Cymru (Hafal, Mind Cymru). Wedi ein hysbrydoli gan gyd-gynhyrchiad rhwng y Brifysgol Agored a'r BBC, 'David Harewood: Psychosis and Me', archwiliasom sut beth yw byw gyda chyflwr iechyd meddwl yng Nghymru heddiw. 

Cafodd westeion glywed gan banel o siaradwyr, yn cynnwys academydd y Brifysgol Agored, Sarah Vicary, a weithiodd ar yr ymchwil a oedd wrth wraidd y cyd-gynhyrchiad rhwng y Brifysgol Agored a'r BBC, Judith Davies (Pennaeth Gwaith Cymdeithasol, y Brifysgol Agored yng Nghymru), June Jones (Arweinydd Ymgyrchoedd a Strategaethau, Amser i Newid Cymru), a Stephen Lewis a Gwyneth Statham, dau hyrwyddwr gwrth-stigma a rannodd eu profiadau uniongyrchol o fyw gyda chyflwr iechyd meddwl.

Dyma'r chwe pheth a ddysgasom, yn cynnwys rhai adnoddau am ddim y gellir eu defnyddio i helpu hyrwyddo iechyd meddwl da ynoch chi eich hun ac eraill. 


1.

Bydd 1 ym mhob 4 unigolyn yn cael profiad o broblem iechyd meddwl ryw bryd yn eu hoes. Os nad oes gennych chi broblem iechyd meddwl, byddwch chi'n adnabod rhywun sy'n dioddef.

Judith Davies, Pennaeth Gwaith Cymdeithasol (Y Brifysgol Agored yng Nghymru)

Gall dechrau sgwrs fod yn anodd, boed hynny ynglŷn â'ch llesiant eich hun neu lesiant rhywun yr ydych chi'n ei adnabod. Mae Togetherall yn adnodd am ddim i fyfyrwyr y Brifysgol Agored ac mae'n lle diogel a chyfrinachol i ddechrau sgwrs. Dysgwch fwy am sut gallwn eich cefnogi chi yn ystod eich astudiaethau.

Ddim yn fyfyriwr? Dyma rai rhifau ffôn defnyddiol: 

Hafal  01792 816600
Mind Cymru  0300 12333937

 

2.

'Mae gennym ni i gyd gyfrifoldeb i hyrwyddo iechyd meddwl da a galluogi ein gilydd a'n hunain i arwain bywydau cadarnhaol.

Judith Davies, Pennaeth Gwaith Cymdeithasol (Y Brifysgol Agored yng Nghymru)

Gallwch ddysgu mwy am wahanol safbwyntiau a ffyrdd o feddwl ynglŷn ag iechyd meddwl gyda'n cwrs ar-lein am ddim, Making sense of mental health problems

 

3.

'Amser i Newid Cymru yw'r ymgyrch gyntaf ar draws Cymru sy'n herio'r stigma iechyd meddwl a'r gwahaniaethu a wynebir gan bobl a'u teuluoedd.

Stephen Lewis, Hyrwyddwr Gwrth-Stigma (Amser i Newid Cymru)

I gael gwybod mwy, ewch i wefan Amser i Newid Cymru. Gallwch ddilyn Amser i Newid Cymru ar Twitter a Facebook am gyngor a diweddariadau. 

Cymerwch olwg ar ein cwrs byr ar-lein Challenging ideas in mental health

 

4.

'Mae ffordd o fyw iach yn bwysig iawn os ydych wedi cael diagnosis o broblem iechyd meddwl.

Gwyneth Statham, Hyrwyddwr Gwrth-Stigma

Mae llawer o dystiolaeth i ddangos bod gwneud ymarfer corff yn gallu cael effaith gadarnhaol ar iechyd meddwl, ond pam hynny? Mae ein cwrs ar-lein am ddim Excercise and mental health yn archwilio sut gall gweithgaredd corfforol gael effaith gadarnhaol ar ein hiechyd meddwl a'n llesiant cyffredinol.  

 

5.

'Mae tystiolaeth eang yn dangos bod rhannu profiadau a straeon bywyd pobl sydd wedi dioddef neu sydd yn dioddef o broblemau iechyd meddwl yn arwain at newid mewn agweddau ac ymddygiadau.

June Jones, Arweinydd Ymgyrchoedd a Strategaethau (Amser i Newid Cymru)

Gallwch ddarllen straeon personol pobl sy'n byw â chyflwr iechyd meddwl ar wefan Amser i Newid Cymru. Mae ein myfyriwr Liz hefyd wedi mynd ati i rannu ei phrofiad o orbryder a sut gwnaeth astudio ei galluogi hi i ddeall ei meddwl yn well. Mae hi'n archwilio sut yr oedd yn defnyddio pobi i oresgyn ei gorbryder a sut arweiniodd hynny ati yn sefydlu ei chwmni ei hun, BuBakes.

 

6.

Problemau iechyd meddwl yw prif achos absenoldeb salwch yn y gweithle. Mae 1 ym mhob 6 gweithiwr yn cael profiad o symptom o iselder, straen neu orbryder. Amcangyfrifir bod cost problemau iechyd meddwl Cymru yn £7.2 biliwn y flwyddyn.

June Jones, Arweinydd Ymgyrchoedd a Strategaethau (Amser i Newid Cymru)

Mae Mind Cymru yn cynnig adnoddau am ddim ar sut gallwch ofalu amdanoch chi eich hun a'ch cyflogeion orau yn y gwaith. 

Yn ogystal, mae ein cwrs ar-lein am ddim, Work and mental health yn edrych ar sut mae cyflogaeth yn effeithio ar iechyd meddwl a beth a ellir ei wneud i gefnogi pobl i ddod o hyd i waith a'i gadw.

Rhagor o wybodaeth:

I ddysgu mwy ynglŷn â chyfres y Brifysgol Agored/BBC, David Harewood: Psychosis and Me, cymerwch olwg ar ein hadnoddau rhyngweithiol am ddim ar OpenLearn

Archwiliwch gyrsiau Seicoleg a Chwnsela yn y Brifysgol Agored.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Cofeb Glowyr Six Bells

Prifysgolion Cymru i adeiladu ar waith sy’n arwain y byd gyda chymunedau trwy fframwaith newydd

Heddiw mae prifysgolion yng Nghymru wedi lansio fframwaith cennad ddinesig newydd i helpu prifysgolion i adeiladu ar y ffyrdd maen nhw’n gweithio gyda phobl, ysgolion a chymunedau.

15 Ionawr 2021
Myfyrwyr yn graddio

Blog: Rhoi dysgu gydol oes wrth wraidd ein hadferiad

Mae'r Rheolwr Materion Allanol Cerith Rhys-Jones yn trafod manifesto'r Brifysgol Agored yng Nghymru ar gyfer etholiadau'r Senedd yn 2021.

 
18 Rhagfyr 2020
Gweld pob un

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891