Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Deng mlynedd o ddysgu sy'n newid bywydau yn cael ei ddathlu gan Y Brifysgol Agored a phartneriaeth TUC

Deng mlynedd o ddysgu sy'n newid bywydau yn cael ei ddathlu gan Y Brifysgol Agored a phartneriaeth TUC

Ten years of life-changing learning celebrated by OU and TUC partnership

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru a TUC Cymru yn dathlu deng mlynedd o gydweithio i ehangu mynediad i addysg yn y gweithle. Mae dros 1500 o ddysgwyr wedi cael budd uniongyrchol o gyfleoedd dysgu drwy'r bartneriaeth ers 2007 ac mae cannoedd mwy wedi cael cynnig gwybodaeth, cyngor a chanllawiau.

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru a TUC Cymru yn seiliedig ar nod cyffredin - cefnogi datblygiad personol, datblygiad gyrfaol, a dysgu gydol oes pobl yng Nghymru - ac yn 2017 llofnododd y sefydlidau Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth a wnaeth dorri tir newydd yn ei ymrwymiad i ehangu mynediad i addysg uwch. Dathlwyd y bartneriaeth deng mlynedd gyda digwyddiad yn y Senedd ym Mae Caerdydd ddydd Mawrth 9 Mai, a gefnogwyd gan Hannah Blythyn AC.

Dros y deng mlynedd diwethaf mae'r ddau sefydliad wedi cydweithio i ddatblygu llwybrau dilyniant ar gyfer datblygu'r gweithlu ym maes dysgu galwedigaethol; cau'r bwlch rhwng cyrhaeddiad sgiliau hanfodol a phob lefel o addysg uwch; mynd i'r afael a chyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus a gwella sgiliau cynrychiolwyr dysgu undebau fel y gallant gyfeirio aelodau at ddarpariaeth Y Brifysgol Agored.

Mae dysgwyr wedi mynd ymlaen i ymgymryd ag astudiaeth bellach, datblygu eu gyrfaoedd a throsglwyddo eu gwybodaeth a'u profiadau drwy raglen dysgu'r undebau.

Un dysgwr o'r fath yw Steve Donoghue o Lanelli. Cafodd Steve gefnogaeth gan ei gyflogwr a'i undeb i astudio gyda'r Brifysgol Agored a derbyniodd gefnogaeth ychwanegol gan y brifysgol oherwydd ei broblemau gyda'i olwg. I ddechrau roedd yn poeni am sut y byddai'n ymdopi ag astudio yn y brifysgol yn dilyn profiad negyddol o addysg yn yr ysgol ond drwy gefnogaeth Y Brifysgol Agored a'r Undeb llwyddodd i ennill gradd a pharhau i astudio ar gyfer ei ail gymhwyster. Aeth Steve ymlaen i ddod yn un o gynrychiolwyr dysgu'r undebau ei hun, yn rhoi cyngor a chymorth i'r rhsi sydd am gael gwybod yr hyn sydd ar gael iddynt neu angen hyder arnynt i gofrestru.

Yn ystod y digwyddiad dathlu, dywedodd Steve:

Steve Donoghue

"Roedd fy mhrofiadau o ddysgu yn yr ysgol ymhell o fod yn gadarnhaol, felly fe roedd angen tipyn o ymdrech i mi ddod yn ôl i'r arfer o ddysgu. Diolch i fy undeb llafur PCS, darganfyddais fod dull gweithredu hyblyg Y Brifysgol Agored yn addas i mi a datblygodd pethau o hynny ymlaen. Nid yn unig yr oeddwn i'n awyddus i ddysgu mwy sydd wedi helpu fy ngyrfa, ond fe wnes i fagu'r hyder a'r brwdfrydedd i ddod yn Gynrychiolydd Dysgu'r Undebau, a defnyddio fy mhrofiadau i annog eraill i gymryd y cam cyntaf."

Wrth longyfarch y sefydliadau yn dathlu deng mlynedd dywedodd Hannah Blythyn AC:

"Mae'n bleser gennyf fod yn rhan o'r dathliad deng mlynedd o'r bartneriaeth bwysig hon. Mae gwella a datblygu ein gweithlu yn hanfodol i ffyniant economaidd Cymru ac mae gwaith Y Brifysgol Agored a'r TUC yn allweddol i sicrhau y caiff dysgwyr fynediad i addysg hyblyg, hygyrch a chefnogol sy'n diwallu eu hanghenion."

Dywedodd Hannah Pudner, Cyfarwyddwr Cynorthwyol - Strategaeth Allanol Y Brifysgol Agored yng Nghymru a oedd yn siarad yn y digwyddiad yn y Senedd:

"Rydym yn ystyried TUC Cymru yn bartner naturiol a phwysig yn ein cenhadaeth i ehangu mynediad i addysg uwch, datblygu gweithlu Cymru a sicrhau bod addysg uwch ar gael i bawb. Rydym yn falch iawn o gyflawniadau ein dysgwyr dros y deng mlynedd diwethaf ac edrychwn ymlaen at weld llawer mwy o fywydau yn newid drwy addysg."

Dywedodd Siân Cartwright, Pennaeth Gwasanaethau Dysgu yn TUC Cymru:

"Mae ein perthynas â'r Brifysgol Agored yn bartneriaeth wirioneddol, a fydd yn parhau i alluogi pobl sy'n gweithio mewn gweithleoedd sy'n rhan o undebau yng Nghymru i gael mynediad i addysg uwch o'r radd flaenaf, gan agor drysau i fwy o gyfleoedd yn natblygiad eu gyrfa a drwy gydol eu bywydau."

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Y Brifysgol Agored yn dod â Blue Planet i Gymru

Ar 28 Mawrth, cynhaliodd y Brifysgol Agored yng Nghymru ddarlith am ddim gyda dau academydd blaenllaw a weithiodd ar gyd-gynhyrchiad hynod lwyddiannus y BBC a’r OU, Blue Planet II.

9 Ebrill 2018
Louise Casella

System ariannu newydd yn cynnig cyfle mawr i ddysgwyr rhan amser

Louise Casella, Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru, yn esbonio sut y gallai’r cymorth ariannol newydd ar gyfer myfyrwyr newydd a fydd yn dechrau o fis Medi 2018 wneud gwahaniaeth mawr i’r nifer o bobl sy’n astudio rhan amser yng Nghymru

4 Ebrill 2018
Gweld pob un