Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Lansio rhaglen beilot ‘gyntaf o’i bath’ ar gyfer rolau cymorth gwaith cymdeithasol yng Nghymru

Lansio rhaglen beilot ‘gyntaf o’i bath’ ar gyfer rolau cymorth gwaith cymdeithasol yng Nghymru

New social work programme team

Bydd Cymru ar flaen y gad wrth lansio cymhwyster peilot newydd er mwyn diwallu’n well anghenion gweithwyr gofal cymdeithasol sy’n cyflawni rôl allweddol wrth ddarparu gwasanaethau cymdeithasol.

Ers rhai blynyddoedd, mae’r Cyngor Gofal ac awdurdodau lleol wedi canolbwyntio ar sicrhau dull dysgu a datblygu cyson ar gyfer y grŵp hwn o weithwyr – sef y rhai nad ydynt yn weithwyr cymdeithasol ond sy’n gwneud cyfraniad pwysig at waith timau gwaith cymdeithasol. 

Wrth i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ddarparu cyfeiriad pellach er mwyn mynd i’r afael â’r anghenion hynny, mae’r Cyngor Gofal wedi comisiynu'r Brifysgol Agored i weithio mewn partneriaeth â nhw ac awdurdodau lleol, er mwyn darparu rhaglen beilot ddwy flynedd, sef Rhaglen Ymarferwyr Gwasanaethau Cymdeithasol.

Mae’r Ddeddf a’r Cod Ymarfer cysylltiedig yn amlygu’r angen i’r rhai sy’n cyfrannu at asesiadau gael y wybodaeth, y sgiliau a’r cymhwysedd angenrheidiol i wneud hynny – sy’n seiliedig ar gymhwyster gofal cymdeithasol priodol.  

Nod y rhaglen beilot newydd yw diwallu’r angen hwn yn ddigonol, gan gymhwyso gweithwyr i ddarparu amrywiaeth o wasanaethau cymorth o gyngor i ofal a reolir, dan oruchwyliaeth ymarferydd cofrestredig. Ar ôl cwblhau, bydd ymgeiswyr yn cael Tystysgrif Addysg Uwch mewn Ymarfer Gofal Cymdeithasol (Cymru) - cymhwyster Lefel 4 a fydd yn sicrhau eu cymhwysedd mewn ymarfer.

Yn ogystal â gwella statws proffesiynol y rhai sy’n gyflogedig yn y rolau cefnogi, nod y rhaglen hefyd yw cael effaith gadarnhaol ar y rhai sy’n defnyddio gwasanaethau.
 
Mae awdurdodau lleol wedi bod yn allweddol yn y gwaith o ddatblygu’r rhaglen beilot ar y cyd, ac mae bob un o’r 22 o gynghorau yng Nghymru wedi gallu cael budd o’r ddau le wedi’u hariannu a ddarperir gan y Cyngor Gofal.

Yn ôl Jacky Drysdale, rheolwr datblygu’r gweithlu yn y Cyngor Gofal: “Mae hwn yn ddatblygiad cyffrous a fydd nid yn unig yn cael effaith gadarnhaol ar ansawdd y gwasanaethau asesu y mae unigolion sy’n defnyddio gwasanaethau gofal a chymorth yn eu derbyn, ond maen nhw hefyd yn darparu cyfleoedd gyrfaol, cydnabyddiaeth a statws proffesiynol ar gyfer llawer o weithwyr a oedd yn ei gweld yn anodd cael mynediad i addysg a dysgu wrth iddyn nhw weithio.”

Yn ôl Judith Davies, pennaeth gwaith cymdeithasol (Cymru) y Brifysgol Agored: “Mae’n bleser cydweithio â Chyngor Gofal Cymru a’r 22 o awdurdodau lleol ar y cymhwyster hwn. Bydd 150 a mwy o fyfyrwyr - gan gynnwys myfyrwyr peilot - yn cychwyn Tystysgrif Addysg Uwch mewn Ymarfer Gofal Cymdeithasol (Cymru) ym mis Hydref 2016.

“Mae’n arbennig o gyffrous bod Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014 yn cydnabod ac yn rhoi gwerth ar y rôl bwysig a chymhleth y mae’r gweithwyr sydd mewn rolau tebyg i ymarferwyr gwasanaethau cymdeithasol yn ei chyflawni ac o ganlyniad mae’r dyfarniad hwn yn unigryw yn y DU. 

“Yn sicr bydd pobl sy’n defnyddio’r gwasanaethau a gofalwyr yn cael budd sylweddol wrth i fyfyrwyr sy’n cwblhau’r cymhwyster ddechrau defnyddio’r wybodaeth a’r sgiliau y maen nhw wedi’u hennill drwy eu hastudiaethau. Mae’r Brifysgol Agored yn falch tu hwnt i fod yn rhan o hyn.”

Mae partneriaid awdurdod lleol wedi croesawu lansio’r rhaglen hefyd.

Yn ôl Mike Howard, swyddog hyfforddiant gofal cymdeithasol yng Nghyngor Ceredigion: “Mae’n bod yn rhan o raglen beilot y dyfarniad newydd hwn, sy’n rhoi gwerth ar gyfraniad gweithwyr cymorth, ac yn rhoi’r cyfle iddyn nhw ennill cymhwyster a gydnabyddir. 

“Mae hwn yn gymhwyster newydd cyffrous – lefel 1 y Radd BSc (Anrh) Gwaith Cymdeithasol – a bydd o fantais i staff wrth gyflawni’r rhaglen radd petaen nhw am fod yn weithwyr cymdeithasol cymwys.

“Rydym yn dymuno’r gorau i holl gyfranogwyr y rhaglen beilot yn eu hymdrechion i ennill y cymhwyster hwn.”

Ychwanegodd Rhiannon Thorn, Partner Busnes yng Ngwasanaeth Datblygu’r Gweithlu Caerffili Blaenau Gwent: “Mae cyflwyno’r cymhwyster Gwasanaethau Cymdeithasol ac Ymarferydd yn gyfle cyffrous i staff nad ydynt yn Weithwyr Cymdeithasol sy’n asesu oedolion a phlant ac a diwallu eu hanghenion.”  

“Bydd y cymhwyster yn cynorthwyo gyda’r gwaith o weithredu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 drwy baratoi staff gan roi’r sgiliau a’r wybodaeth a fydd angen arnyn nhw wrth asesu dinasyddion a sicrhau eu canlyniadau llesiant.
“At hynny, mae’r buddion yn cynnwys llwybr gyrfa cliriach a dilyniadol ar gyfer staff a chydnabyddiaeth o’r gwaith asesu a gyflawnir gan staff nad ydyn nhw’n Weithwyr Cymdeithasol .”

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Photo of Daniel Stanton

Gweithiwr TG Proffesiynol o Gymru yn siarad am addysg gyda'r darlledwraig Gemma Cairney

Mae Life … On Our Terms yn gyfres podlediad wyth pennod gan y Brifysgol Agored (OU) sy'n trafod amrywiaeth o bynciau am fywyd a'r llwybrau ysbrydoledig at lwyddiant a gymerwyd gan rai enwau enwog. Mae'r gyfres hefyd yn clywed yn uniongyrchol gan fyfyrwyr israddedig ifanc y Brifysgol Agored, y mae gan bob un ohonynt stori ddiddorol i'w rhannu.

18 Chwefror 2021
Nyrs benywaidd ifanc

‘Rwy'n dysgu ac yn ennill arian, ac yn cael y gorau o'r ddau fyd’ – mwy o leoedd ar gael i astudio nyrsio gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi cyhoeddi bod mwy o leoedd ar gael ar ei chynllun gradd nyrsio llwyddiannus, sy'n rhoi cyfle i gynorthwywyr gofal iechyd astudio am radd nyrsio yn hyblyg wrth barhau i weithio yn eu hysbyty neu gartref gofal lleol.

18 Chwefror 2021
Gweld pob un

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891