Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Llongyfarchiadau i bawb sy’n dathlu yn y Graddio 2017

Llongyfarchiadau i bawb sy’n dathlu yn y Graddio 2017

Peter Horrocks, Is-Ganghellor Y Brifysgol Agored (Chwith) gyda John Spence (Dde) yn seremoni raddio John.

Cyn ein seremoni raddio yng Nghaerdydd yr wythnos hon rydym yn talu teyrnged i waith caled a phenderfyniad ein holl fyfyrwyr ac yn tynnu sylw at stori ysbrydoledig un o'n graddedigion diweddar.

Dydd Gwener yma fydd uchafbwynt y flwyddyn i bawb yma yn Y Brifysgol Agored yng Nghymru. Bydd 364 o raddedigion a dros 1,000 o deuluoedd a ffrindiau yn ymuno â ni yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ar gyfer seremoni raddio eleni. Mae pob seremoni raddio'r Brifysgol Agored – ac rydym yn cynnal llawer ledled y DU – yn unigryw ac yn llawn o unigolion anhygoel, a phawb gyda'u stori eu hunain.  Yn y seremoni eleni yn Torquay roedd tair cenhedlaeth o'r un teulu yn graddio gyda'i gilydd. Rydym wedi rhoi graddau i bobl o 16 oed i 90 oed, ac i'r rheini sydd wedi astudio'n ddwys yn ogystal â'r rheini sydd wedi cymryd dros ugain mlynedd i gyflawni eu nodau.

Am bob stori rydym yn ei chlywed yn y seremoni, bydd cyfuniad o bethau sydd wedi ei gwneud yn bosibl: gwaith caled a phenderfyniad; cymorth gan deulu, ffrindiau a chyflogwyr; a mynediad i addysg uwch fforddiadwy, hyblyg ac wedi'i gefnogi. Nid yw astudio'n rhan amser yn ddewis hawdd, mae'n gofyn am ymrwymiad personol arbennig. Mae tri chwarter o'n myfyrwyr yn gweithio pan fyddant yn astudio gyda ni – maent yn dysgu ac yn ennill. Mae gan eraill gyfrifoldebau gofal neu heriau personol sylweddol i'w goresgyn i ddechrau ar eu taith dysgu. Mae pawb sy'n graddio yn cael budd o'u profiad o astudio, efallai drwy ddyrchafiad, swydd newydd, neu fwy o hyder a hunan-barch. Ond mae Cymru yn cael budd hefyd.  Mae Cymru yn elwa drwy gael pobl i ddysgu lle maent yn byw, uwchsgilio'r gweithlu, helpu pobl i ddod o hyd i waith, a galluogi pobl i gyflawni eu potensial.  

Mae'r tîm cymorth i fyfyrwyr yn y Brifysgol Agored yng Nghymru yn gweithio drwy'r dydd bob dydd yn helpu ein myfyrwyr o Fae Colwyn i Gaerffili (a phobman rhyngddynt) i reoli pwysau'r cwrs a'u bywydau bob dydd sy'n gwrthdaro. Mae deall nad yw dau fyfyriwr yr yn fath a bod dulliau hyblyg o astudio yn hanfodol i'r rheini y mae angen ein cymorth arnynt. Un myfyriwr o'r fath yw John Spence o Gaerdydd sydd wedi cyflawni ei freuddwyd o ennill gradd Anrhydedd BSc yn ddiweddar. O ganlyniad i'w anableddau a dyslecsia dwys, roedd pobl yn gwneud hwyl am ben John yn yr ysgol a dywedwyd wrtho “ni fyddai dim yn dod ohono ac nid oedd yn haeddu cael ei addysgu gydag eraill.” Gadawodd yr ysgol ac ymunodd â'r lluoedd arfog yn gwasanaethu yn Irac ac Affganistan ac wedyn bu'n gweithio fel parafeddyg cefnfor. O ganlyniad i'w astudiaethau gyda ni, mae bellach yn brif swyddog meddygol ar fwrdd llong, yn ymgymryd â digwyddiadau achub môr, yn teithio ledled y byd a chefnogi dros 150 o bobl yn feddygol.  Mae wedi cael bywyd anhygoel - yn llawn antur a dewrder ond ei frwydr bersonol gyda phrofiad addysgol blaenorol, ei ddyslecsia a chyflyrau eraill sydd wedi ein hysbrydoli fwyaf. Dywedodd John: 

Pan roeddwn yn teimlo'n isel ac yn cael trafferth, cysylltodd fy narlithwyr a staff cymorth â mi a dywedon nhw wrthyf fy mod yn gallu gwneud hyn, fy mod yr un mor ddeallus, a wnaeth godi fy hwyliau i barhau.

Rwy'n ddiolchgar iddynt am fy helpu a rhoi'r addysg a fy hyder yn ôl i mi na wnaeth unrhyw athro yn yr ysgol ddweud wrthyf y baswn yn ei gael.”

Ni all John ymuno â ni yn ein seremoni yr wythnos hon am ei fod i ffwrdd ar y môr ar hyn o bryd, felly gwnaeth raddio ychydig wythnosau yn ôl yn ein digwyddiad yn Llundain yn lle hynny. Wrth iddo agosáu at y llwyfan roedd yn ysgwyd ac ni allai gerdded felly aeth ein His-Ganghellor, Peter Horrocks, ato a gofyn iddo a hoffai gael ychydig o help.  Atebodd ei fod yn iawn ond ei fod wedi'i lethu gan emosiwn y digwyddiad.  Sibrydodd “Dyma'r foment fwyaf anhygoel yn fy mywyd. Dywedwyd wrthyf pan oeddwn yn un ar bymtheg oed, dri deg mlynedd yn ôl, na fyddwn byth yn cyflawni unrhyw beth yn addysgol. Mae hyn mor bwysig i mi”.

Mae'r tîm yma mor falch o John a'r hyn y mae wedi'i gyflawni ac edrychwn ymlaen at gwrdd â mwy o fyfyrwyr tebyg yn ein seremoni yng Nghaerdydd.

Os byddwch yn graddio gyda ni yr wythnos hon, llongyfarchiadau mawr iawn i chi a mwynhewch bob eiliad – rydych yn haeddu hyn!

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Julia Gillard yn cael ei hanrhydeddu gan y Brifysgol Agored yng Nghymru

Ddoe, yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, cyflwynwyd gradd anrhydeddus i gyn-Brif Weinidog Awstralia, Julia Gillard gan y Brifysgol Agored yng Nghymru am ei chyfraniad at wasanaethau cyhoeddus.

19 Hydref 2018

Hoffech chi roi cynnig ar fod yn seryddwr? Dyma'ch cyfle

Mae tîm o seryddwyr o'r Brifysgol Agored a sefydliadau academaidd eraill* yn lansio prosiect gwyddoniaeth dinasyddion rhyngwladol i ganfod beth yw'r 30 miliwn a mwy o wrthrychau unigryw sydd wedi'u darganfod yn y gofod.

17 Hydref 2018
Gweld pob un