Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Mae canu carolau yn dathlu'r pŵer o gerddoriaeth i bobl gyda dementia

Mae canu carolau yn dathlu'r pŵer o gerddoriaeth i bobl gyda dementia

Music for dementia group singing

Cynhaliodd y Brifysgol Agored yng Nghymru ddigwyddiad yn dilyn y rhaglen 'Our Dementia Choir', a gafodd ei chynhyrchu ar y cyd rhwng y BBC a'r Brifysgol Agored, a'i darlledu yn gynharach eleni. Roedd y gyfres dwy ran, a gynhaliwyd gan yr actor sydd wedi ennill BAFTA, Vicky McClure, yn dilyn grŵp o unigolion a oedd yn archwilio gwir effaith cerddoriaeth yn y frwydr yn erbyn dementia.

Gweithiodd y Brifysgol Agored ar y cyd â Chymdeithas Alzheimer Cymru i gyflwyno'r rhaglen ddogfen yn Cornerstone, Caerdydd. Rhoddodd y SgwrsAgored 'Cerddoriaeth ar Gyfer Dementia' ychwanegiad Nadoligaidd i'r gyfres wrth nesáu at yr Ŵyl. 

Gan ddefnyddio clipiau ecsgliwsif o'r rhaglen ddogfen, bu Dr Geraldine Boyle a Dr Terry Curran o'r Brifysgol Agored yn siarad am eu cyfraniad yn y gyfres a thrafod yr ymchwil y tu ôl i'r canfyddiadau a buddion cerddoriaeth o ran llesiant unigolion sy'n byw gyda dementia.

Dod yn Gyfaill Dementia

Yna siaradodd Cheryl George o Gyfeillion Dementia gyda'r gynulleidfa am y pum prif neges am dementia. Rhoddodd gyngor ar sut i ddod yn Gyfaill Dementia drwy ddysgu mwy am ddementia a helpu cymunedau lleol.

Wrth fy ochr mae cwpwrdd llyfrau orlawn. Mae pob silff yn cynrychioli atgof neu sgil rwyf wedi ennill yn ystod fy oes. Ar y silff uchaf mae fy atgofion mwyaf diweddar, megis sut y cyrhaeddais yma a'ch enw chi. Ar y silff waelod mae fy atgofion hir dymor o ddegawdau'n ôl. Dychmygwch fod y cwpwrdd llyfrau yn cael ei daro gan ddementia ac yn cychwyn siglo. Pa lyfrau fydd yn disgyn gyntaf? Y silff uchaf, fy nghof tymor byr.

Cheryl George, Cyfeillion Dementia

Siaradodd Sue Phelps MBE, Cyfarwyddwr Gwledig i Gymdeithas Alzheimer Cymru, am bŵer trawsnewidiol sesiynau cerdd grŵp i'r rheiny sy'n byw â dementia.

'Daeth gŵr i'r sesiwn grŵp gyda'i wraig', eglurodd. 'Nid oedd ganddo lawer o allu i gyfathrebu o ganlyniad i'w ddementia. Roedd hyn yn rhywbeth roedd ei wraig yn cael trafferth dygymod ag o, yn bennaf am nad oeddynt bellach yn gallu cynnal sgwrs yn eu cartref. Gwrthododd ymuno â'r gweithgaredd am hanner awr gyntaf y sesiwn, a dywedodd wrth ei wraig ei fod eisiau gadael. Fodd bynnag, dechreuodd y côr ganu, Singing in the Rain, cydiodd mewn ambarél a chychwyn dawnsio o amgylch yr ystafell, gan ganu pob gair.'

Canu ar gyfer yr Ymennydd

Daeth y digwyddiad i ben gyda diweddglo teimladwy gan bedwar grŵp Canu ar gyfer yr Ymennydd ledled Cymru (Aberdâr, Caerdydd, Pontyclun a Phorth). Mae'r holl aelodau wedi cael profiad uniongyrchol o sut all cerddoriaeth helpu symptomau dementia, boed hynny drwy fyw â dementia eu hunain neu ofalu am rywun gyda'r salwch.

Dechreuodd y grwpiau â'u harweinwyr ganu carolau Nadolig ac annog y gynulleidfa i ymuno. Roedd un o'r carolau, 'Dawel Nos', yn cynnwys perfformiad unigol gan ddyn gyda dementia a oedd yn cofio sut i chwarae caneuon ar yr harmonica o'i gof. I ddod â'r noson i ben, daeth y grwpiau, arweinwyr, siaradwyr a'r gynulleidfa ynghŷd i rannu gwin poeth a mins peis.

'Rwy'n selio fy nhraethawd hir ar therapi cerdd a llesiant cymdeithasol ar gleifion gyda dementia.' dywedodd Cari Lang, myfyriwr cerdd yn ei phedwaredd flwyddyn yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. "Roedd y sesiwn yn ddiddorol iawn. Roedd yn ddefnyddiol gwrando ar safbwynt y siaradwyr ar seicoleg cerddoriaeth, a chanfod mwy gan y Gymdeithas Alzheimer. Roedd yn fendigedig gwylio'r grwpiau'n canu a phrofi gwir bŵer cerddoriaeth.'

Mae cyfres o ddigwyddiadau cyhoeddus gan SgyrsiauAgored yn rhan o ddathliadau pen-blwydd y Brifysgol Agored yn 50 oed. Mae 2019 hefyd yn nodi pen-blwydd y Gymdetihas Alzheimer yn 40 oed.

Dysgwch fwy am gyfres y Brifysgol Agored a'r BBC, 'Our Dementia Choir'.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Myfyriwr yn astudio o adref

Adroddiad newydd yn dangos prifysgolion Cymru ar y rheng flaen yn y frwydr yn erbyn COVID-19

Mae adroddiad newydd gan sefydliad Prifysgolion Cymru wedi datgelu bod prifysgolion yng Nghymru wedi chwarae rhan allweddol wrth gynorthwyo’r wlad yn y frwydr yn erbyn COVID-19.

23 Medi 2020
Gliniadur ar agor mewn llyfrgell

Bydd strategaeth ymchwil newydd yn helpu busnesau i uwchsgilio a chynyddu ymgysylltiad gyda’r cyhoedd

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi cyhoeddi Strategaeth Cronfa Arloesi Ymchwil Cymru ar gyfer 2020/21 – 2022/23

23 Medi 2020
Gweld pob un

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891