Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Mae dros 60% o oedolion yng Nghymru uchelgais nad ydynt wedi'i chyflawni  – dim ond 19% sy'n bwriadu eu gwireddu

Mae dros 60% o oedolion yng Nghymru uchelgais nad ydynt wedi'i chyflawni  – dim ond 19% sy'n bwriadu eu gwireddu

Teacher in classroom

Yn ôl Y Brifysgol Agored, mae gan naw allan o bob 10 (95%) o oedolion yng Nghymru uchelgais mewn bywyd; ymhlith y rhai mwyaf cyffredin mae ennill mwy o arian (46%), sicrhau dyfodol gwell i'w teulu (38%), magu hyder (31%) ac ysbrydoli eu plant (31%).

Ledled Cymru, mae gan fwy na chwech o bob 10 (64%) o oedolion freuddwyd nad ydynt wedi'i gwireddu, ond eto i gyd, dim ond un o bob pump (19%) sy'n bwriadu gwireddu'r freuddwyd honno yn 2020. Daw'r canfyddiadau wrth i'r Brifysgol Agored nodi ei hymgyrch 'cyflawni eich uchelgais' – ymgyrch genedlaethol i annog mwy o bobl ledled Cymru i fynd ati i gyflawni eu huchelgais a manteisio ar gyfleoedd dysgu i'w helpu i wireddu eu breuddwydion.

Mae'r heriau yn cynnwys y gost (39%), ymrwymiadau personol (33%) neu ddiffyg hyder (29%). Ar gyfartaledd, mae'n cymryd 20 mis i berson gymryd cam cychwynnol tuag at gyflawni uchelgais – boed hynny'n ddechrau cynilo, newid gyrfa neu gofrestru ar gwrs.

Mae'r rhai hynny sy'n byw yng Nghymru ac sydd o aelwydydd incwm is yn fwy tebygol o fod yn ddi-hyder ynghylch eu galluoedd, a all ei gwneud hi'n anoddach iddynt lwyddo ym myd addysg neu yn y gweithle. Er enghraifft, mae 22% o'r rhai hynny sydd ar incwm is yng Nghymru yn poeni na fyddant yn gallu gwireddu eu breuddwydion, o gymharu ag 14% o'r holl oedolion yng Nghymru.

  • Mae gan fwy na chwech o bob 10 (64%) o oedolion yng Nghymru uchelgais nad ydynt wedi'i chyflawni 
  • Ar gyfartaledd, mae'n cymryd 20 mis i ni wneud rhywbeth ynglŷn ag uchelgais neu adduned
  • Amcangyfrifir y byddai oddeutu 351,000 o oedolion yng Nghymru[i] yn hoffi manteisio ar gyfleoedd dysgu, ond mae llawer ohonynt[ii] yn oedi cyn mynd ati i gyflawni eu huchelgeisiau
  • Mae'r Brifysgol Agored yn nodi ei hymgyrch 'cyflawni eich uchelgais' – galwad genedlaethol i annog pobl yng Nghymru i fwrw ati a manteisio ar gyfleoedd dysgu i helpu i wella eu bywydau.

Dywedodd Jhumar Johnson, Cyfarwyddwr Datblygu Y Brifysgol Agored: 'Mae'r canfyddiadau hyn yn dangos bod gennym freuddwydion mawr, a bod gan lawer ohonom uchelgeisiau i wella ein bywydau. Mae ein neges heddiw yn syml: gallwch wneud hyn.  Peidiwch â gadael i neb ddweud fel arall. Yr oll sydd ei angen arnoch yw'r ewyllys – a'r ffordd – a dyna lle rydym ni'n chwarae ein rhan. Mae dysgu gyda'r Brifysgol Agored yn newid bywyd.  Bydd yr hyblygrwydd gennych i astudio mewn ffordd sy'n cyd-fynd â'ch ymrwymiadau – boed hynny'n deulu neu'n ddechrau busnes.

'Mae ein myfyrwyr gwych yn dweud wrthym y gall astudio gyda'r Brifysgol Agored wella eu hyder a'u hunan-gred yn fawr iawn, gan agor drysau i fwy o gyfleoedd sy'n newid bywydau, helpu pobl i gyflawni uchelgeisiau gyrfa, a gwella cyflogadwyedd yn y pen draw.'

Mae un o bob dau oedolyn (53%) yng Nghymru yn dweud eu bod yn ei chael hi'n anos gwireddu eu breuddwydion wrth iddynt fynd yn hŷn, ac felly heddiw, hoffai'r Brifysgol Agored alw ar oedolion yng Nghymru y mis Ionawr hwn i beidio ag oedi rhagor a sicrhau mai 2020 yw'r flwyddyn y byddant yn cyflawni eu huchelgeis. Mae'r Brifysgol yn amcangyfrif y byddai tua 351,000 o oedolion yng Nghymru yn hoffi manteisio ar gyfleoedd dysgu, ond mae llawer ohonynt yn oedi cyn mynd ati i gyflawni eu huchelgeisiau oherwydd diffyg hyder, ofn methu, heriau o ran ymrwymiadau, neu'r gost.

Yng Nghymru, gall myfyrwyr rhan amser wneud cais am grantiau cynhaliaeth (i helpu gyda chostau byw) nad oes angen eu had-dalu. Mae'r Brifysgol Agored wedi gweld cynnydd o 46% yn nifer y myfyrwyr newydd yn ystod y flwyddyn gyntaf ers cyflwyno'r cymorth ariannol newydd hwn, gan helpu myfyrwyr ymhellach i wireddu eu breuddwydion a chyflawni eu huchelgeisiau.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.open.ac.uk/courses/choose/ambition


[i] Yn ôl yr ymchwil, byddai 11.1% o oedolion yng Nghymru yn hoffi dychwelyd i ddysgu, yn seiliedig ar gyfrif gros gan ddefnyddio poblogaeth Cymru (3,138,631). Mae hyn yn cyfateb i 351,000 (wedi'i dalgrynnu)

[ii] Mae mwy nag 1,227,205 o oedolion yng Nghymru yn oedi cyn mynd ati i wireddu eu huchelgeisiau/ breuddwydion

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Graduate posing for photo with friends

Y Brifysgol Agored yn cyflwyno gweledigaeth radical ar gyfer etholiadau'r Senedd yn dilyn y pandemig

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi galw am newidiadau radical i addysg uwch yng Nghymru i ddiwallu'r heriau a osodwyd gan y coronafeirws.

12 Tachwedd 2020
Image of Kirsty Williams

Y Gweinidog Addysg yn croesawu athrawon dan hyfforddiant o'r Brifysgol Agored yng Nghymru

Roedd y Brifysgol Agored yng Nghymru (OU) yn falch o wahodd myfyrwyr ac ysgolion partner o'i rhaglen Tystysgrif mewn Addysg i Raddedigion (TAR) i noson o drafod a Holi ac Ateb ddoe, gyda Kirsty Williams AS, y Gweinidog Addysg.

11 Tachwedd 2020
Gweld pob un

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891