Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Myfyriwr Y Brifysgol Agored yn cael ei enwi fel Dysgwr y Flwyddyn i Oedolion yng Nghymru

Myfyriwr Y Brifysgol Agored yn cael ei enwi fel Dysgwr y Flwyddyn i Oedolion yng Nghymru

Enillodd myfyriwr Y Brifysgol Agored yng Nghymru, a oedd wedi dioddef plant yn gwneud hwyl am ei ben yn yr ysgol ac a gyrhaeddodd ganol ei 30au heb ddarllen yr un llyfr, y wobr am Newid Bywyd a Phrif Enillydd y Flwyddyn yn Seremoni Wobrwyo Addysg Oedolion Inspire! eleni.

Cafodd John Spence, o Gaerdydd, ei fwlio yn yr ysgol am nad oedd yn gallu darllen, ac erbyn iddo adael yn 16 oed, roedd wedi datblygu atal dweud am fod ei hyder wedi'i chwalu – ond mae bellach yn rhedeg ei gwmni ei hun yn hyfforddi doctoriaid ledled y byd ar ôl graddio gyda gradd mewn gwyddoniaeth o'r Brifysgol Agored yn 46 oed.

Ar ôl gadael yr ysgol ymunodd John â'r Fyddin, gan wasanaethu yn Affganistan ac Irac fel swyddog meddygol a mwynhau gyrfa lwyddiannus yn y fyddin, er na wnaeth erioed ddweud wrth unrhyw un nad oedd yn gallu darllen nac ysgrifennu. 

Ar ôl gadael y Fyddin dechreuodd John weithio ar y môr fel parafeddyg cefnfor. Yn y rôl honno cafodd ei atgyfeirio at Y Brifysgol Agored gan hyfforddwr, lle darganfuwyd bod ganddo ddyslecsia dwys, ADHD, a syndrom Meares-Irlen, sy'n golygu bod yr ymennydd yn cael trafferth prosesu gwybodaeth weledol ac yn effeithio ar y gallu i ddarllen.

Cofrestrodd John â'r Brifysgol Agored ochr yn ochr â'i swydd ar y môr a bu'n rhaid iddo oresgyn ei ofn eithafol o addysg yn seiliedig ar ei brofiadau yn yr ysgol.

"Roedd Y Brifysgol Agored fel y teulu na chefais i erioed. Cefais help ganddynt ar bob cam – trefnwyd cyfrifiadur a meddalwedd i mi, a chefais y llyfrau roedd eu hangen arnaf.

"Bob tro y ffoniais swyddfa Caerdydd, roeddwn i'n gallu teimlo'r cyffro. Roedd pawb yn fy nghefnogi. Doeddwn i erioed wedi cael y profiad hwnnw o'r blaen."

Y llynedd, cafodd radd 2:1 mewn Gwyddorau Iechyd yn 46 oed, gan ei disgrifio fel moment orau ei fywyd.

Mae John bellach yn gennad i'r Brifysgol Agored ac mae wedi symud i Tenerife ond mae'n dal i ddysgu yng Nghaerdydd ac ar hyd a lled y DU. Cafodd y seremoni wobrwyo ei gwneud hyd yn oed yn fwy arbennig iddo pan ofynnodd John i'w bartner Alexandro ei briodi yn ystod ei araith dderbyn. Maent yn bwriadu priodi y flwyddyn nesaf.

Pan dderbyniodd ei wobr dywedodd John "Sylweddolaf nawr bŵer addysg a sut y gall un person yn sylwi ar eich cryfderau newid eich bywyd. Ddychmygais i fyth y gallai bywyd fod fel hyn. Gadawodd addysg fi i lawr y tro cyntaf, ond rwyf mor falch fy mod wedi cael ail gyfle. Mae popeth sydd gen i'n ddyledus i'r Brifysgol Agored, a'r doctoriaid a ddywedodd wrthyf fy mod i'n werth rhywbeth."

Enwebwyd John am ei wobr gan Ceri Wilcock, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Dros Dro yn Y Brifysgol Agored yng Nghymru. Dywedodd Ceri:

"Rydym yn falch iawn o weld John yn cael y wobr gwbl haeddiannol hon. Mae ei daith ddysgu wedi bod yn anhygoel a bu'n fraint ei gefnogi ar hyd y daith."

Dywedodd Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes Llywodraeth Cymru:

"Mae John yn dderbynnydd cwbl haeddiannol o wobr Prif Ddysgwr y Flwyddyn Inspire!

"Mae ei stori yn enghraifft o fod yn wirioneddol benderfynol er gwaethaf yr anawsterau, o rywun a aeth ymlaen i ragori ym myd addysg yn ei 30au a 40au gyda gwaith caled a dyfalbarhad anhygoel.

"Mae hefyd yn ein hatgoffa o bŵer mentoriaid. Mae geiriau calonogol, weithiau gan un person yn unig, yn bwerus iawn a gall helpu rhywun ar y llwybr i ddysgu – a newid ei fywyd."

 Cynhelir Gwobrau Inspire! bob blwyddyn cyn Wythnos Addysg Oedolion sy'n dathlu dysgu gydol oes; boed yn seiliedig ar waith, fel rhan o gwrs addysg gymunedol, yn y coleg, y brifysgol neu ar-lein.

Dewch i wybod mwy ynghylch stori John yn y fideo hwn.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Ceri Doyle, yr aelod newydd o Gyngor y Brifysgol Agored

Pennaeth Cartrefi Dinas Casnewydd wedi'i phenodi i Gyngor y Brifysgol Agored

Ceri Doyle, Prif Weithredwr Cartrefi Dinas Casnewydd (CDC), yw’r penodiad diweddaraf i Gyngor y Brifysgol Agored, fe’i cyhoeddwyd yr wythnos hon.

17 Medi 2020
Clawr Adroddiad Baromedr Busnes y Brifysgol Agored

Mae busnesau Cymru yn gwario dros £51 miliwn ar staff dros dro - ond mae diswyddiadau yn parhau i godi

Mae sefydliadau Cymru wedi gwario dros £51 miliwn ar staffio dros dro i bontio bylchau sgiliau dros y flwyddyn ddiwethaf, er bod un o bob pedwar (25%) wedi gwneud diswyddiadau i dorri costau yn sgil COVID-19.

15 Medi 2020
Gweld pob un

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891