Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Myfyriwr Y Brifysgol Agored yn cael ei enwi fel Dysgwr y Flwyddyn i Oedolion yng Nghymru

Myfyriwr Y Brifysgol Agored yn cael ei enwi fel Dysgwr y Flwyddyn i Oedolion yng Nghymru

Enillodd myfyriwr Y Brifysgol Agored yng Nghymru, a oedd wedi dioddef plant yn gwneud hwyl am ei ben yn yr ysgol ac a gyrhaeddodd ganol ei 30au heb ddarllen yr un llyfr, y wobr am Newid Bywyd a Phrif Enillydd y Flwyddyn yn Seremoni Wobrwyo Addysg Oedolion Inspire! eleni.

Cafodd John Spence, o Gaerdydd, ei fwlio yn yr ysgol am nad oedd yn gallu darllen, ac erbyn iddo adael yn 16 oed, roedd wedi datblygu atal dweud am fod ei hyder wedi'i chwalu – ond mae bellach yn rhedeg ei gwmni ei hun yn hyfforddi doctoriaid ledled y byd ar ôl graddio gyda gradd mewn gwyddoniaeth o'r Brifysgol Agored yn 46 oed.

Ar ôl gadael yr ysgol ymunodd John â'r Fyddin, gan wasanaethu yn Affganistan ac Irac fel swyddog meddygol a mwynhau gyrfa lwyddiannus yn y fyddin, er na wnaeth erioed ddweud wrth unrhyw un nad oedd yn gallu darllen nac ysgrifennu. 

Ar ôl gadael y Fyddin dechreuodd John weithio ar y môr fel parafeddyg cefnfor. Yn y rôl honno cafodd ei atgyfeirio at Y Brifysgol Agored gan hyfforddwr, lle darganfuwyd bod ganddo ddyslecsia dwys, ADHD, a syndrom Meares-Irlen, sy'n golygu bod yr ymennydd yn cael trafferth prosesu gwybodaeth weledol ac yn effeithio ar y gallu i ddarllen.

Cofrestrodd John â'r Brifysgol Agored ochr yn ochr â'i swydd ar y môr a bu'n rhaid iddo oresgyn ei ofn eithafol o addysg yn seiliedig ar ei brofiadau yn yr ysgol.

"Roedd Y Brifysgol Agored fel y teulu na chefais i erioed. Cefais help ganddynt ar bob cam – trefnwyd cyfrifiadur a meddalwedd i mi, a chefais y llyfrau roedd eu hangen arnaf.

"Bob tro y ffoniais swyddfa Caerdydd, roeddwn i'n gallu teimlo'r cyffro. Roedd pawb yn fy nghefnogi. Doeddwn i erioed wedi cael y profiad hwnnw o'r blaen."

Y llynedd, cafodd radd 2:1 mewn Gwyddorau Iechyd yn 46 oed, gan ei disgrifio fel moment orau ei fywyd.

Mae John bellach yn gennad i'r Brifysgol Agored ac mae wedi symud i Tenerife ond mae'n dal i ddysgu yng Nghaerdydd ac ar hyd a lled y DU. Cafodd y seremoni wobrwyo ei gwneud hyd yn oed yn fwy arbennig iddo pan ofynnodd John i'w bartner Alexandro ei briodi yn ystod ei araith dderbyn. Maent yn bwriadu priodi y flwyddyn nesaf.

Pan dderbyniodd ei wobr dywedodd John "Sylweddolaf nawr bŵer addysg a sut y gall un person yn sylwi ar eich cryfderau newid eich bywyd. Ddychmygais i fyth y gallai bywyd fod fel hyn. Gadawodd addysg fi i lawr y tro cyntaf, ond rwyf mor falch fy mod wedi cael ail gyfle. Mae popeth sydd gen i'n ddyledus i'r Brifysgol Agored, a'r doctoriaid a ddywedodd wrthyf fy mod i'n werth rhywbeth."

Enwebwyd John am ei wobr gan Ceri Wilcock, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Dros Dro yn Y Brifysgol Agored yng Nghymru. Dywedodd Ceri:

"Rydym yn falch iawn o weld John yn cael y wobr gwbl haeddiannol hon. Mae ei daith ddysgu wedi bod yn anhygoel a bu'n fraint ei gefnogi ar hyd y daith."

Dywedodd Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes Llywodraeth Cymru:

"Mae John yn dderbynnydd cwbl haeddiannol o wobr Prif Ddysgwr y Flwyddyn Inspire!

"Mae ei stori yn enghraifft o fod yn wirioneddol benderfynol er gwaethaf yr anawsterau, o rywun a aeth ymlaen i ragori ym myd addysg yn ei 30au a 40au gyda gwaith caled a dyfalbarhad anhygoel.

"Mae hefyd yn ein hatgoffa o bŵer mentoriaid. Mae geiriau calonogol, weithiau gan un person yn unig, yn bwerus iawn a gall helpu rhywun ar y llwybr i ddysgu – a newid ei fywyd."

 Cynhelir Gwobrau Inspire! bob blwyddyn cyn Wythnos Addysg Oedolion sy'n dathlu dysgu gydol oes; boed yn seiliedig ar waith, fel rhan o gwrs addysg gymunedol, yn y coleg, y brifysgol neu ar-lein.

Dewch i wybod mwy ynghylch stori John yn y fideo hwn.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn croesawu cynnydd mawr yn nifer y myfyrwyr rhan amser

Mae’r Brifysgol yng Nghymru wedi croesawu cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru o gynnydd 35% mewn nifer o fyfyrwyr rhan-amser israddedig yng Nghymru.

6 Chwefror 2019
David Allen, Louise Casella a David Blaney

Y Brifysgol Agored yn cychwyn dathliadau hanner canmlwyddiant

Lansiodd y Brifysgol Agored ei dathliadau pen-blwydd yn 50 yn ddiweddar, yn ystod casgliad o arweinwyr prifysgolion.

4 Chwefror 2019
Gweld pob un