Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Myfyriwr Y Brifysgol Agored yn ennill Gwobr Seren y Dyfodol yn seremoni Wobrwyo Womenspire 2018

Myfyriwr Y Brifysgol Agored yn ennill Gwobr Seren y Dyfodol yn seremoni Wobrwyo Womenspire 2018

Charlotte Womenspire award

Enwyd Charlotte Bailey o Dreorci, sy'n fyfyriwr gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru yn enillydd gwobr Seren y Dyfodol yn seremoni wobrwyo Womenspire eleni. Mae gwobr Seren y Dyfodol yn cydnabod menywod ifanc sydd wedi ymuno â'r gweithle yn y pum mlynedd diwethaf ac sydd wedi cael llwyddiant gan ddangos gwir botensial.

Cynhelir y seremoni wobrwyo gan Chwarae Teg, yr elusen cydraddoldeb rhwng y rhywiau ac mae'n dathlu cyflawniadau eithriadol menywod ledled Cymru gan arddangos yr hyn mae menywod o bob cefndir a chyfnod mewn bywyd wedi'i gyflawni.

Enillodd Charlotte 12 A seren yn ei harholiadau TGAU ond bu rhaid iddi adael yr ysgol tra roedd yn y chweched dosbarth oherwydd bwlio difrifol. Llwyddodd i astudio gyda'r Brifysgol Agored heb gymwysterau Lefel A ac ar hyn o bryd mae ar ddiwedd ei hail flwyddyn o astudio. Mae Charlotte wedi defnyddio profiadau personol heriol i fynd i'r afael â phroblemau cymdeithasol sy'n effeithio ar blant drwy ddod yn ymgyrchydd gwrthfwlio ac iechyd meddwl gweithredol.  Yn ogystal â hyn mae Charlotte yn gweithio ar sefydlu ei menter gymdeithasol ei hun ac mae'n hyrwyddwr siarad cyhoeddus gan fentora myfyrwyr a hyfforddi cenhadon ifanc.

Wrth sôn am y wobr, dywedodd Charlotte:

"Mae'n anrhydedd anhygoel i mi gael gwobr Seren y Dyfodol Womenspire Chwarae Teg yn 19 oed, yn arbennig o ystyried cryfder y gystadleuaeth eleni. Rwy'n falch iawn o'r hyn rwyf eisoes wedi ei gyflawni, ond mae'n anhygoel cael fy nghydnabod gyda gwobr mor glodwiw. Dwi'n dal yn methu credu fy mod i wedi ennill!

"Roedd cymaint o fenywod talentog, ysbrydoledig sy'n gweithio'n galed yn bresennol yn y seremoni, ac roedd yn wych gwrando arnynt yn rhannu eu straeon.

"Rwy'n gobeithio gallu defnyddio'r wobr i ysbrydoli ac annog mwy o bobl ifanc fel fi i gymryd camau i wireddu eu breuddwydion. Wedi'r cyfan, nid ydych byth yn rhy ifanc i herio'r byd!

Hoffwn ddiolch yn arbennig i'r Brifysgol Agored am fy nghefnogi drwy gydol y broses, ac i Chwarae Teg am gynnal digwyddiad mor wych yn dathlu cymaint o fenywod anhygoel o bob cwr o Gymru."

Dywedodd Louise Casella, Cyfarwyddwr Y Brifysgol Agored yng Nghymru:

"Rydym i gyd mor falch o Charlotte a'r hyn mae wedi'i gyflawni gyda'r wobr hon a'i gwaith rhagorol hyd yn hyn. Rydym yn hynod o falch ein bod wedi gallu cynnig y cyfle i Charlotte gael addysg brifysgol. Mae'n gennad gwych i ni ac i fenywod ifanc yng Nghymru."

Mae'r Brifysgol Agored yn gefnogwr brwd o waith Chwarae Teg, sy'n sicrhau bod cyfleoedd addysgol ar gael i fenywod ar hyd a lled Cymru. Yn ogystal â dathlu llwyddiant Charlotte roedd Y Brifysgol Agored yn falch o allu noddi a chyflwyno gwobr Cefn Gwlad Cymru eleni yn y seremoni.

Dewch i wybod mwy ynghylch stori Charlotte yn y fideo hwn sy’n ei chynnwys hi ac enwebeion eraill a gyrhaeddodd y rhestr fer.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Ceri Doyle, yr aelod newydd o Gyngor y Brifysgol Agored

Pennaeth Cartrefi Dinas Casnewydd wedi'i phenodi i Gyngor y Brifysgol Agored

Ceri Doyle, Prif Weithredwr Cartrefi Dinas Casnewydd (CDC), yw’r penodiad diweddaraf i Gyngor y Brifysgol Agored, fe’i cyhoeddwyd yr wythnos hon.

17 Medi 2020
Clawr Adroddiad Baromedr Busnes y Brifysgol Agored

Mae busnesau Cymru yn gwario dros £51 miliwn ar staff dros dro - ond mae diswyddiadau yn parhau i godi

Mae sefydliadau Cymru wedi gwario dros £51 miliwn ar staffio dros dro i bontio bylchau sgiliau dros y flwyddyn ddiwethaf, er bod un o bob pedwar (25%) wedi gwneud diswyddiadau i dorri costau yn sgil COVID-19.

15 Medi 2020
Gweld pob un

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891