Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Ni fu erioed amser gwell i astudio'n rhan-amser

Ni fu erioed amser gwell i astudio'n rhan-amser

Fis diwethaf, derbyniodd myfyrwyr Cymru canlyniadau arholiadau hollbwysig. Efallai mai dyma'r adeg i rai ohonynt feddwl am ffyrdd gwahanol o fynd ati i astudio ar gyfer gradd.

Beth os gallech ddysgu ac ennill arian ar yr un pryd, yn ogystal â pharhau i gael rhywfaint o gymorth ariannol tuag at gostau astudio? Beth os gallech astudio o gartref ar adeg ac ar gyflymder sy'n addas i chi, tra hefyd yn cael cymorth gan eich tiwtoriaid a chymuned o ddysgwyr eraill? Os yw hyn yn apelio atoch chi, yna mae'n bryd i chi ystyried astudio'n rhan-amser gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Dewisodd Alannah Lewis y Brifysgol oherwydd y gost a'r hyblygrwydd

Dewisodd Alannah Lewis y Brifysgol oherwydd y gost a'r hyblygrwydd

Mae ein myfyrwyr wedi newid hefyd. Maent yn mynd yn iau – oedran canolrifol myfyriwr newydd yn Y Brifysgol Agored yng Nghymru yw 32 ac mae dros ddwy ran o dair o'n myfyrwyr o dan 40 oed. Mae 65 y cant o'n myfyrwyr yn gweithio wrth astudio gyda ni, gan ennill arian wrth astudio ar gyfer gradd gan eu helpu i ddringo'r ysgol gyrfaoedd yn gynt a hynny gan fynd i lai o ddyled.

Mae'r cymorth ariannol sydd bellach ar gael i fyfyrwyr rhan-amser yng Nghymru yn rheswm gwych arall dros ystyried astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gan ddibynnu ar incwm eich cartref a faint rydych yn astudio, gall myfyrwyr Y Brifysgol Agored yng Nghymru fod yn gymwys i gael hyd at £4,500 o gyllid tuag at gostau byw. Bydd myfyrwyr hefyd yn gallu trefnu benthyciadau ffioedd dysgu er mwyn helpu i dalu costau ffioedd os bydd angen iddynt wneud hynny. Mae hyn yn golygu bod astudio wedi dod yn rhywbeth mwy fforddiadwy i lawer o bobl sydd am astudio'n rhan-amser ac mae'n rhoi opsiwn gwych i chi ar gyfer ennill eich gradd.

Mae gan Y Brifysgol Agored bolisi mynediad agored felly peidiwch â phoeni am ganlyniadau eich arholiadau, dim ond pa mor ymrwymedig rydych i astudio a'r hyn rydych am ei gyflawni. Mae'n berffaith i'r rheini nad ydynt wedi cael y canlyniadau Safon Uwch roeddent wedi gobeithio eu cael neu'r rheini na wnaethant lwyddo i gwblhau eu cwrs Safon Uwch.

Gadawodd Alannah Lewis, 21 oed, o Hengoed yng Nghwm Rhymni, yr ysgol ran o'r ffordd drwy'r chweched dosbarth heb gwblhau ei chymwysterau Safon Uwch. Aeth yn syth i mewn i waith, ond ei huchelgais oedd dod yn fargyfreithiwr lle'r oedd angen cymhwyster prifysgol. Dechreuodd Alannah ei gradd yn y Gyfraith gyda'r Brifysgol Agored a bellach, hi yw'r Prif Gydlynydd Cyfreithwyr Cymorth Cyfreithiol Ifanc (YLAL) yng Nghymru, sef sefydliad cymorth cyfreithiol sydd wedi'i leoli yng Nghymru a Lloegr. Dewisodd astudio gyda'r Brifysgol Agored oherwydd y gost a'r hyblygrwydd.

Gadewais yr ysgol ran o'r ffordd drwy'r chweched dosbarth heb gwblhau fy nghymwysterau Safon Uwch. Es i'n syth i mewn i waith. Roeddwn yn ystyried y syniad o fynd i'r brifysgol ond nid oedd y diffyg hyblygrwydd a'r gost yn apelio ata i o gwbl a dyna sut cyrhaeddais Y Brifysgol Agored

Rwy'n hoffi'r hyblygrwydd ac er ein bod yn cael cynnwys a modiwlau i'w cwblhau, gallwch ddysgu ar eich telerau eich hun i bob pwrpas. Mae'r Brifysgol Agored yn cynnig cyfleoedd cyfartal i bawb. Nid oes rhaid i chi ddod o gefndir addysgol penodol er mwyn cwblhau gradd neu unrhyw gwrs gyda'r Brifysgol Agored. Dyna oeddwn i'n ei hoffi a dyna wnaeth fy annog i fynychu'r Brifysgol Agored.

Alannah Lewis, myfyriwr y Brifysgol Agored

Mae ystod enfawr o gyrsiau ar gael gennym a chewch lawer o gymorth i'ch helpu i gyflawni eich nodau. Os nad oeddech yn credu bod Y Brifysgol Agored yn addas i chi, mae'n bryd ailystyried. Mae 9,000 o fyfyrwyr Y Brifysgol Agored yn astudio ledled Cymru ar hyn o bryd – rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

To mark National Teaching Assistant day on 16 September, we spoke to OU student Geraldine Tarr.

Taith Geraldine gyda’r Brifysgol Agored

I nodi Diwrnod Cynorthwywyr Addysgu Cenedlaethol ar 16 Medi, siaradom gyda Geraldine Tarr, myfyriwr gyda’r Brifysgol Agored.

13 Medi 2019

Ni fu erioed amser gwell i astudio'n rhan-amser

Beth os gallech ddysgu ac ennill arian ar yr un pryd, yn ogystal â pharhau i gael rhywfaint o gymorth ariannol tuag at gostau astudio? 

4 Medi 2019
Gweld pob un