Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Nodau Cyffredinol, Pwerau Datganoledig: Y Nodau Datblygu Cynaliadwy ac Ymateb y DU

Nodau Cyffredinol, Pwerau Datganoledig: Y Nodau Datblygu Cynaliadwy ac Ymateb y DU

Universal Goals, Devolved Powers: The Sustainable Development Goals and the UK’s Response

Er bod nodau datblygu cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig yn gymwys i bob cenedl, nid oes llawer o drafodaeth wedi bod ynglŷn â'u gweithredu yn y DU. Dyna pam, 18 mis ar ôl iddynt gael eu lansio, y cynhaliodd Y Brifysgol Agored gyfres o weithdai yng Nghaerdydd, Caeredin a Belfast i gael gwell dealltwriaeth o sut - ac i ba raddau - y maent yn cael eu gweithredu yn y DU, yn enwedig o fewn pwerau datganoledig Cymru, Gogledd Iwerddon a'r Alban.

Mae'r canfyddiadau o'r digwyddiadau, lle cafwyd oddeutu 200 o gyfranogwyr o'r llywodraeth, cyrff anllywodraethol, y sector gwirfoddol ac addysg uwch, bellach wedi cael eu cyhoeddi mewn adroddiad newydd: Universal Goals, Devolved Powers: The Sustainable Development Goals and the UK’s Response.

Mae'r canfyddiadau allweddol yn cynnwys:

  • Mae llywodraeth 'gydgysylltiedig' yn hanfodol. Ni all ymatebion domestig a rhyngwladol weithio'n annibynnol ar ei gilydd ond, hyd yn hyn, nid oes cynllun gweithredu'n bodoli ar gyfer y DU gyfan.
  • Bydd ymgysylltu â'r cyhoedd yn hollbwysig, er mwyn gweithredu'n effeithiol a dwyn llywodraethau a ffigyrau allweddol i gyfrif.
  • Er mwyn ymgysylltu'n llwyddiannus â'r cyhoedd, bydd angen naratif mwy cymhellol a ffyrdd newydd o ddangos sut y gallai datblygu cynaliadwy edrych - gan symud i ffwrdd o ddelweddau o dyrbinau gwynt a 'phobl dlawd'.

Yn ei hanfod, mae angen partneriaeth fyd-eang newydd ar gyfer datblygu cynaliadwy; un sy'n ymestyn cyfrifoldeb am weithredu y tu hwnt i lywodraethau cenedlaethol i randdeiliaid, gan gynnwys cymdeithas sifil, y sector preifat, academia ac awdurdodau lleol. Er mwyn i hyn ddigwydd, mae angen llawer mwy o bwyslais ar gydweithio ac, yn anad dim, newid sylfaenol yn y ffordd y mae llywodraethau a dinasyddion yn gweithio gyda'i gilydd: o 'wneud i' i 'wneud gyda'.

Er mwyn trefnu'r gweithdai a llunio'r adroddiad, mae'r Brifysgol Agored wedi gweithio'n agos gyda phartneriaid, CADA NISD AllianceNIDOS a SCVO. Hefyd, cydnabyddir yn ddiolchgar gymorth gan Gyllid Arloesi Addysg Uwch (HEIF).

Darllenwch Universal Goals, Devolved Powers: The Sustainable Development Goals and the UK’s Response.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Lansio Cwrs OpenLearn Er Mywn Cylch O Ddyled Ymysg Oedolion Ifanc

Lansio Cwrs OpenLearn Er Mywn Cylch O Ddyled Ymysg Oedolion Ifanc

Mae Ysgol Fusnes Y Brifysgol Agored wedi cynllunio cwrs newydd er mwyn mynd i'r afael â phroblem dyled gynyddol ymysg oedolion ifanc, fel rhan o fenter sy'n hyrwyddo addysg cyllid personol ledled y DU.

23 Tachwedd 2017
Peter Horrocks, Is-Ganghellor Y Brifysgol Agored (Chwith) gyda John Spence (Dde) yn seremoni raddio John.

Llongyfarchiadau i bawb sy’n dathlu yn y Graddio 2017

Cyn ein seremoni raddio yng Nghaerdydd yr wythnos hon rydym yn talu teyrnged i waith caled a phenderfyniad ein holl fyfyrwyr ac yn tynnu sylw at stori ysbrydoledig un o'n graddedigion diweddar.

2 Tachwedd 2017
The OU in Wales and Introbiz present seminar on business legitimacy

Y Brifysgol Agored yng Nghymru ac Introbiz yn cyflwyno seminar ar ddilysrwydd busnes

Yn gynharach yr haf hwn, cyflwynodd Y Brifysgol Agored yng Nghymru ac Introbiz seminar am ddim i fusnesau yn Ne Cymru ar 'Ddilysrwydd Busnes - aros ar yr ochr "iawn" i farn y cyhoedd a sut i osgoi sefyllfaoedd dadleuol.' 

20 Medi 2017
Gweld pob un