Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Nodau Cyffredinol, Pwerau Datganoledig: Y Nodau Datblygu Cynaliadwy ac Ymateb y DU

Nodau Cyffredinol, Pwerau Datganoledig: Y Nodau Datblygu Cynaliadwy ac Ymateb y DU

Universal Goals, Devolved Powers: The Sustainable Development Goals and the UK’s Response

Er bod nodau datblygu cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig yn gymwys i bob cenedl, nid oes llawer o drafodaeth wedi bod ynglŷn â'u gweithredu yn y DU. Dyna pam, 18 mis ar ôl iddynt gael eu lansio, y cynhaliodd Y Brifysgol Agored gyfres o weithdai yng Nghaerdydd, Caeredin a Belfast i gael gwell dealltwriaeth o sut - ac i ba raddau - y maent yn cael eu gweithredu yn y DU, yn enwedig o fewn pwerau datganoledig Cymru, Gogledd Iwerddon a'r Alban.

Mae'r canfyddiadau o'r digwyddiadau, lle cafwyd oddeutu 200 o gyfranogwyr o'r llywodraeth, cyrff anllywodraethol, y sector gwirfoddol ac addysg uwch, bellach wedi cael eu cyhoeddi mewn adroddiad newydd: Universal Goals, Devolved Powers: The Sustainable Development Goals and the UK’s Response.

Mae'r canfyddiadau allweddol yn cynnwys:

  • Mae llywodraeth 'gydgysylltiedig' yn hanfodol. Ni all ymatebion domestig a rhyngwladol weithio'n annibynnol ar ei gilydd ond, hyd yn hyn, nid oes cynllun gweithredu'n bodoli ar gyfer y DU gyfan.
  • Bydd ymgysylltu â'r cyhoedd yn hollbwysig, er mwyn gweithredu'n effeithiol a dwyn llywodraethau a ffigyrau allweddol i gyfrif.
  • Er mwyn ymgysylltu'n llwyddiannus â'r cyhoedd, bydd angen naratif mwy cymhellol a ffyrdd newydd o ddangos sut y gallai datblygu cynaliadwy edrych - gan symud i ffwrdd o ddelweddau o dyrbinau gwynt a 'phobl dlawd'.

Yn ei hanfod, mae angen partneriaeth fyd-eang newydd ar gyfer datblygu cynaliadwy; un sy'n ymestyn cyfrifoldeb am weithredu y tu hwnt i lywodraethau cenedlaethol i randdeiliaid, gan gynnwys cymdeithas sifil, y sector preifat, academia ac awdurdodau lleol. Er mwyn i hyn ddigwydd, mae angen llawer mwy o bwyslais ar gydweithio ac, yn anad dim, newid sylfaenol yn y ffordd y mae llywodraethau a dinasyddion yn gweithio gyda'i gilydd: o 'wneud i' i 'wneud gyda'.

Er mwyn trefnu'r gweithdai a llunio'r adroddiad, mae'r Brifysgol Agored wedi gweithio'n agos gyda phartneriaid, CADA NISD AllianceNIDOS a SCVO. Hefyd, cydnabyddir yn ddiolchgar gymorth gan Gyllid Arloesi Addysg Uwch (HEIF).

Darllenwch Universal Goals, Devolved Powers: The Sustainable Development Goals and the UK’s Response.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Y Brifysgol Agored yn dod â Blue Planet i Gymru

Ar 28 Mawrth, cynhaliodd y Brifysgol Agored yng Nghymru ddarlith am ddim gyda dau academydd blaenllaw a weithiodd ar gyd-gynhyrchiad hynod lwyddiannus y BBC a’r OU, Blue Planet II.

9 Ebrill 2018
Louise Casella

System ariannu newydd yn cynnig cyfle mawr i ddysgwyr rhan amser

Louise Casella, Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru, yn esbonio sut y gallai’r cymorth ariannol newydd ar gyfer myfyrwyr newydd a fydd yn dechrau o fis Medi 2018 wneud gwahaniaeth mawr i’r nifer o bobl sy’n astudio rhan amser yng Nghymru

4 Ebrill 2018
Gweld pob un