Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Pontio'r bwlch: Uwchgynhadledd symudedd cymdeithasol i Gymru

Pontio'r bwlch: Uwchgynhadledd symudedd cymdeithasol i Gymru

Cyfarwyddwr Y Brifysgol Agored yng Nghymru, Louise Casella, yn adlewyrchu ar ein huwchgynhadledd symudedd cymdeithasol diweddar ac yn ystyried y camau nesaf.

Ar 24 Mai gwnaeth dros gant ohonom, o wahanol brifysgolion, y trydydd sector a Llywodraeth Cymru, ddod at ein gilydd i drafod yr hyn a ddisgrifiwyd gan y Gwir Anrh Alan Milburn fel "the defining issue of our times" - sef symudedd cymdeithasol.  Roedd y Brifysgol Agored yng Nghymru yn falch o gynnal Uwchgynhadledd Symudedd Cymdeithasol mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, i gychwyn trafodaeth am yr hyn sydd angen i ni ei wneud, yma yng Nghymru, i greu cyfleoedd gwell ac i sicrhau canlyniadau gwell i ddinasyddion. Roedd sylwadau difrifol Mr Milburn i'r Uwchgynhadledd yn alwad i weithredu.  Dywedodd wrthym ein bod mewn argyfwng cymdeithasol dwys, ac mai'r asiantaethau y tu hwnt i'r llywodraethau sy'n allweddol i ddatrys y problemau yn gynyddol.

Cyn i Mr Milburn ymddiswyddo fel Cadeirydd Comisiwn Symudedd Cymdeithasol Llywodraeth y DU gan nodi pryderon am ddiffyg cynnydd tuag at Brydain decach, cyhoeddodd y Comisiwn ei adroddiad 'Cyflwr y Genedl 2017'. Amlygodd yr adroddiad fod bron i chwarter yr unigolion yng Nghymru yn byw mewn tlodi, a bod tua 26% o bobl yng Nghymru hefyd yn ennill llai na'r cyflog byw gwirfoddol. Mae hwn yn faes sydd o ddiddordeb penodol i ni yn y Brifysgol Agored yng Nghymru.  Mae ein gwaith yn canolbwyntio ar roi cymorth i ddysgwyr sy'n oedolion i fynd y tu hwnt i'w disgwyliadau eu hunain, i ddatblygu eu sgiliau a'u hyder ac i gael mynediad at gyfleoedd newydd.

Yn y Brifysgol Agored, mae symudedd cymdeithasol wrth wraidd ein gwaith, sef y rheswm dros ei sefydlu bum deg mlynedd yn ôl ac mae'r galw am ein gwaith yn parhau i fod mor gryf heddiw ag yr oedd bryd hynny. Mae pawb yn gwybod y caiff dewisiadau ôl-16 ac ôl-18 effaith sylweddol ar symudedd cymdeithasol. Y gyfradd fynediad i addysg uwch yng Nghymru yw 37.5% o gymharu â 42.5% yn Lloegr. Yn fwy na hyn, mae pobl ifanc sydd o gefndiroedd difreintiedig yn llai tebygol o deithio i fynd i'r brifysgol. Mae hyn yn wir ar gyfer dysgwyr sy'n oedolion, y rheini sydd â chyfrifoldebau gofalu, sydd mewn gwaith ac sydd ag anableddau hefyd. Does dim amheuaeth fod y trafodaethau yn ein huwchgynhadledd wedi amlygu'r ffaith fod addysg i oedolion yn allweddol er mwyn galluogi symudedd cymdeithasol ar gyfer y dysgwr unigol ac ar gyfer y teulu ehangach.

Byddai wedi bod yn hawdd digalonni’n gyflym yn ystod y digwyddiad oherwydd graddfa'r broblem o'm blaenau wrth i ni glywed straeon am y rheini sy'n gweithio ledled Cymru i fynd i'r afael ag effeithiau cyni ac sy'n rhoi cymorth i'r aelodau mwyaf agored i niwed yn ein plith. Ond gan fod Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi erfyn arnom yn ei sylwadau yn y digwyddiad...yn hytrach na gofidio, dylwn fod yn barod i weithredu ac i wneud y gorau o'r hyn sydd gennym.  Ynghyd â dadansoddiad a wnaeth sbarduno ein meddyliau am y materion sydd o'm blaenau, gwnaethom glywed gan sefydliadau ledled Cymru am yr hyn y maent yn ei wneud i gau'r bwlch symudedd cymdeithasol ac i wneud Cymru'n wlad decach, lle y gallwn dorri'r rhwystrau i ddatblygu a lle y gall dysgu sy'n newid bywydau alluogi unigolion i lwyddo ac i ddatblygu.  Mae gennym lawer o bethau y gallwn fod yn falch ohonynt, llawer o le i ddatblygu a llawer mwy i'w wneud ond roedd y brwdfrydedd i gydweithio, arloesi a chreu mudiad ar gyfer newid yn amlwg. Diolch o galon i bawb a wnaeth ymuno â ni yr wythnos ddiwethaf. Edrychwn ymlaen at weld yr hyn a ddaw nesaf a gwahoddir unrhyw un sydd â diddordeb yn y maes hwn i gydweithio â ni i wneud Cymru yn stori lwyddiannus o ran symudedd cymdeithasol.

Os hoffech drafod y gwaith hwn â ni, cysylltwch â Michelle Matheron, Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn croesawu cynnydd mawr yn nifer y myfyrwyr rhan amser

Mae’r Brifysgol yng Nghymru wedi croesawu cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru o gynnydd 35% mewn nifer o fyfyrwyr rhan-amser israddedig yng Nghymru.

6 Chwefror 2019
David Allen, Louise Casella a David Blaney

Y Brifysgol Agored yn cychwyn dathliadau hanner canmlwyddiant

Lansiodd y Brifysgol Agored ei dathliadau pen-blwydd yn 50 yn ddiweddar, yn ystod casgliad o arweinwyr prifysgolion.

4 Chwefror 2019
Gweld pob un