Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Prifysgolion Cymru i adeiladu ar waith sy’n arwain y byd gyda chymunedau trwy fframwaith newydd

Prifysgolion Cymru i adeiladu ar waith sy’n arwain y byd gyda chymunedau trwy fframwaith newydd

Cofeb Glowyr Six Bells

Heddiw mae prifysgolion yng Nghymru wedi lansio fframwaith cennad ddinesig newydd i helpu prifysgolion i adeiladu ar y ffyrdd maen nhw’n gweithio gyda phobl, ysgolion a chymunedau. Bydd y strwythur newydd hwn yn cynorthwyo prifysgolion i ddarparu buddion economaidd a chymdeithasol sylweddol trwy gysylltu’n agosach â chymunedau ledled Cymru a thu hwnt.

Mae’r Fframwaith hwn y cyntaf o’i fath yn y DU, a’r cyntaf yn y byd i gael pob prifysgol mewn gwlad yn rhan ohono; fe’i datblygwyd gan Rwydwaith Cennad Ddinesig Cymru, â’r nod o flaenoriaethu cennad ddinesig a chryfhau cysylltiadau â’r cymunedau o’u cwmpas.

Mae prifysgolion yng Nghymru wedi’u gwreiddio yn eu cymunedau ers amser maith, gyda hanes balch o weithio gyda phobl, gwasanaethau cyhoeddus a busnes.

Yn y Fframwaith Cennad Ddinesig, mae gan brifysgolion strwythur effeithiol a fydd yn eu galluogi i barhau ac adeiladu ar y gwaith hwn i gynorthwyo ein cymunedau mewn ardaloedd lle mae mawr angen y cymorth hwnnw, i helpu â chreu Cymru fwy gwydn a chyfartal.

Lynnette Thomas, Dirprwy Gyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru a Chadeirydd y Rhwydwaith Cennad Ddinesig

Mae’r Fframwaith yn galluogi prifysgolion i rannu arfer gorau wrth ddatblygu a chynnal prosiectau cennad ddinesig, ac mae’n cynorthwyo’r sector i ddangos effaith gadarnhaol ei waith ar gennad ddinesig.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 wrth galon y Fframwaith Cennad Ddinesig, gyda’r saith nod llesiant o’r ddeddfwriaeth unigryw hon yn ffurfio’r egwyddorion allweddol sy’n arwain sut mae prifysgolion yn cyfrannu at gennad ddinesig yng Nghymru.

Lansiwyd y Fframwaith yn swyddogol yn Arddangosfa Cennad Ddinesig Prifysgolion Cymru, gyda’r Gweinidog Addysg Cymru, Kirsty Williams ASC, yn traddodi’r brif araith.

“Mae heddiw yn garreg filltir bwysig i’r sector ac i mi yn bersonol – mae’r fframwaith hwn wedi’i ddatblygu ym mhrifysgolion Cymru, ac ar eu cyfer nhw, a’n pobl a’n lleoedd," meddai Kirsty Williams. “Rwyf am longyfarch y Rhwydwaith Cennad Ddinesig a mynegi fy ngwerthfawrogiad bod CCAUC wedi gallu cefnogi’r fenter."

“Trwy ffurfioli’r rôl a hyrwyddo cennad ddinesig mewn deddfwriaeth, rydym ar drothwy rhywbeth cyffrous iawn."

“Rwy’n hyderus bod gennym sector sy’n gryf o ran y gwerthoedd hynny a rennir, er lles pawb, o ofalu am gymunedau a’n gwlad, ac rwy’n gobeithio, yn y cyfnod nesaf, y gwelwn ymrwymiad cryfach fyth i gennad ddinesig.”

Roedd y digwyddiad ar-lein hefyd yn cynnwys cyfres o astudiaethau achos yn tynnu sylw at y gweithgareddau a gyflawnwyd gan brifysgolion Cymru er budd eu cymunedau lleol a’r byd ehangach – o arwain prosiect cenedlaethol ar fonitro dŵr gwastraff am Covid-19, i ddarparu cymorth i bobl hŷn sy’n profi cam-driniaeth ddomestig.  

"Mae’r amhariad a welwyd yn sgil Covid-19 wedi dysgu un peth pwysig i ni, sef bod gan brifysgolion yng Nghymru allu unigryw i ddod at ei gilydd a chreu effaith wirioneddol ar draws cymunedau mewn cyfnod o angen" ychwnanegodd yr Athro Julie Lydon, Cadeirydd Prifysgolion Cymru.

“Mae prifysgolion yng Nghymru yn cydnabod bod y wlad yn wynebu amrywiaeth o heriau dros y blynyddoedd i ddod, a bod yn rhaid i’w rôl mewn darparu’r hyn sydd ei angen ar y wlad i ymateb i’r heriau hynny fod yn flaenoriaeth strategol. Byddant yn parhau i flaenoriaethu cennad ddinesig ac yn trafod ag arweinwyr ar draws eu rhanbarthau â’r nod o fynd i’r afael â newidiadau cymdeithasol allweddol a sicrhau deilliannau cadarnhaol i’w cymunedau.”

Astudiaeth: Prosiect REACH Blaenau Gwent

Mae prosiect REACH Blaneau Gwent, sy’n cael ei redeg gan y Brifysgol Agored yng Nghymru mewn partneriaeth â Chymdeithas Tai Linc Cymru a Grŵp Trigolion Aberbeeg, yn cynorthwyo trigolion Blaenau Gwent i ymgysylltu â’r celfyddydau, y gymuned a threftadaeth.

Mae yna gynlluniau ar y gweill i dyfu’r prosiect ym mhob ardal yng Nghymru.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Gliniadur yn dangos pobl yn dysgu mewn sesiwn arlein

Cwrs newydd i helpu i addysgu a darlithio ar-lein

Mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi paratoi cwrs dwyieithog newydd yn rhad ac am ddim i helpu athrawon a darlithwyr yng Nghymru i addysgu myfyrwyr ar-lein.

20 Ebrill 2021
Logo deall datganoli yng Nghymru a thu fewn y senedd

Datganoli yng Nghymru – profi eich gwybodaeth

Beth ydych chi'n ei wybod am ddatganoli a gwleidyddiaeth Cymru? Rhowch gynnig ar ein cwis i weld. 

7 Ebrill 2021
Gweld pob un

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891