Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Rhith-wirionedd synhwyraidd llawn a dysgu o ymennydd i ymennydd - datgelu dyfodol dysgu

Rhith-wirionedd synhwyraidd llawn a dysgu o ymennydd i ymennydd - datgelu dyfodol dysgu

Mae Adroddiad newydd gan y Brifysgol Agored i nodi ei phen-blwydd yn 50 oed yn archwilio sut olwg fydd ar ddysgu erbyn 2070

Gallai dysgu o ymennydd i ymennydd fod yn realiti erbyn 2070.

Yn ôl yr adroddiad Future of Learning 2070: Imagine What’s Next, sy'n cynnwys rhagfynegiadau ar sut olwg fydd ar ddysgu erbyn 2070 yn seiliedig ar gyfweliadau gydag arbenigwyr ar draws meysydd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg.

Mae'r canfyddiadau, sy'n cael eu rhyddhau heddiw i nodi pen-blwydd y Brifysgol Agored yn 50 oed, yn datgelu cyfoeth o gyfleoedd i wella addysg, gan ei gwneud yn fwy hyblyg, yn fwy hygyrch ac yn y pen draw helpu i ehangu mynediad i bawb.

1. Hyfforddwr Dysgu Deallusrwydd Artiffisial (AI)  
Gyda'r cynnydd mewn systemau AI, mae gennym well dealltwriaeth o sut rydym yn cael ein cymell a'r pethau sy'n sbarduno newidiadau yn ein cyflwr emosiynol. Felly, bydd yn bosibl cael hyfforddwr dysgu AI sy'n eich deall yn well nag yr ydych yn deall eich hun, a fydd yn arwain at “hunan-hacio”.  Bydd yn gallu anfon sbardunwyr, pytiau a gwobrau i'ch gwneud yn awyddus i astudio. Gallai hyn gynnwys hysbysebion isganfyddol o fewn ffrwd gymdeithasol sy'n eich atgoffa bod gennych aseiniad i'w gwblhau. Neu gallai anfon canmoliaeth neu hyd yn oed anrheg atoch ar ôl sesiwn astudio arbennig o anodd.  Bydd systemau AI hefyd yn gallu dylanwadu ar eich ymddygiad astudio heb i chi fod yn ymwybodol o'r peth.

2. Dysgu rhithwir synhwyraidd llawn
Bydd rhyngweithiadau dysgu wyneb yn wyneb hefyd yn ddi-dor rhwng mannau dysgu ffisegol a rhithwir: bydd myfyrwyr ac addysgwyr yn mynd i mewn ac allan o'r mannau hyn fel rhithffurfiau, neu fel eu hunain yn y byd go iawn. 

Gallai'r pum synnwyr dynol hefyd gael eu hysgogi'n ddigidol i greu profiad dysgu rhithwir (VR) synhwyraidd llawn, heb eu cyfyngu i ryngweithiadau rhwng pobl yn unig. Gallai hyn gynnwys hyfforddiant trwy efelychiadau, chwarae rôl, dysgu trefniadol ac ymarfer senarios peryglus sy'n anodd neu weithiau'n amhosibl eu hailgreu mewn bywyd go iawn - megis rhoi llawdriniaeth i glaf - y cyfan o gysur eich cartref. Hefyd gyda datblygiadau mewn technoleg gwisgadwy gallech brofi'r dechnoleg VR hon ym mha le bynnag, gyda phobl o bob cwr o'r byd.

3. Dysgu o ymennydd i ymennydd 
Mae'r adroddiad yn rhagweld y bydd dyfeisiau, y gellir eu gwisgo'n allanol dros y pen neu wedi'u mewnosod yn uniongyrchol yn yr ymennydd, yn caniatáu llwybr cyfathrebu uniongyrchol rhwng ymennydd un person ac ymennydd person arall. O fewn 25 mlynedd yn unig, mae'n debygol y bydd yn bosibl trosglwyddo gwybodaeth sy'n gysylltiedig â rheoli dyfeisiau syml a sgiliau echddygol syml.   Yn ddiweddarach, efallai y bydd galluoedd sgiliau echddygol cymhleth megis sgïo, dawnsio a marchogaeth yn cael eu trosglwyddo yn uniongyrchol. O fewn 50 mlynedd, mae'n bosibl y gellir trosglwyddo cysyniadau hynod gymhleth a haniaethol trwy ddysgu o ymennydd i ymennydd.  Gallai hyn olygu, er enghraifft, y byddai'n hawdd trosglwyddo'r gallu i ddeall iaith newydd, chwarae offeryn cerddorol neu ddiagnosio clefyd o symptomau cleifion o berson i berson. Gallai hyn arwain at broffesiwn newydd sef Tiwtor Ymennydd - yn addysgu ar-lein drwy gysylltiadau ymennydd i ymennydd.

4. Rhith-wirionedd 2.0
Gan gydnabod mai'r agwedd bwysicaf ar ddysgu fydd ‘gwneud’ bob amser, mae'r adroddiad yn rhagweld y bydd realiti rhithwir yn dod yn well o lawer - gan roi profiad llawer mwy trochol i ddefnyddwyr o bell nag y mae'n gynnig ar hyn o bryd. Bydd myfyrwyr yn gallu defnyddio'r pum synnwyr, wrth i ni ddatblygu dulliau lle mae dysgu o gyffwrdd, blas ac arogl yr un mor bwysig â golwg a sain. Bydd realiti rhithwir yn y dyfodol yn ehangu ein gorwelion y tu hwnt i ffiniau'r Ddaear, gan ganiatáu i fyfyrwyr brofi a dysgu o amgylcheddau dim disgyrchiant fel labordai ychwanegol.

I gyd-fynd â lansio'r adroddiad, mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru yn cynnal digwyddiad pen-blwydd arbennig yng Ngŵyl y Gelli ar 2 Mehefin. Bydd Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru, Kirsty Williams AC a Marcus du Sautoy yn ymuno ag academyddion y Brifysgol Agored, yr Athro Martin Weller a'r Athro Eileen Scanlon i drafod dyfodol addysg. Bydd y digwyddiad ‘The OU 50th Anniversary Lecture: What will Education look like in 2070?’ yn cael ei gynnal yng Ngŵyl y Gelli am 2:30pm ar 2 Mehefin. Mae'r tocynnau am ddim, ac ar gael ar-lein.

Mae technoleg yn parhau i chwyldroi'r ffordd yr ydym yn dysgu, o ragweld anghenion dysgwyr trwy AI, i lwyfannau technoleg sy'n agor y drysau i ddysgu i bawb. Yn y Brifysgol Agored rydym bob amser wedi bod ar flaen y gad o ran arloesi, gyda rhai o feddyliau mwyaf disglair y dyfodol yn arwain y ffordd. Rydym yn archwilio technolegau newydd yn gyson i'n helpu i symud ymlaen yn unol â rhai o'r datblygiadau a fanylir yn yr adroddiad hwn, ac er ein bod yn falch o'n cyflawniadau dros y 50 mlynedd diwethaf, dim ond megis dechrau yr ydym. Rydym yn hynod gyffrous i weld dyfodol lle mae technolegau newydd yn helpu i ehangu cyfranogiad a gwneud addysg yn agored i bawb

Louise Casella, Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Graduate posing for photo with friends

Y Brifysgol Agored yn cyflwyno gweledigaeth radical ar gyfer etholiadau'r Senedd yn dilyn y pandemig

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi galw am newidiadau radical i addysg uwch yng Nghymru i ddiwallu'r heriau a osodwyd gan y coronafeirws.

12 Tachwedd 2020
Image of Kirsty Williams

Y Gweinidog Addysg yn croesawu athrawon dan hyfforddiant o'r Brifysgol Agored yng Nghymru

Roedd y Brifysgol Agored yng Nghymru (OU) yn falch o wahodd myfyrwyr ac ysgolion partner o'i rhaglen Tystysgrif mewn Addysg i Raddedigion (TAR) i noson o drafod a Holi ac Ateb ddoe, gyda Kirsty Williams AS, y Gweinidog Addysg.

11 Tachwedd 2020
Gweld pob un

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891