Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Rhoi hwb i sgiliau cyflogadwyedd myfyrwyr yng Nghymru

Rhoi hwb i sgiliau cyflogadwyedd myfyrwyr yng Nghymru

Un o'm hatgofion cynharaf o'r Brifysgol Agored oedd fel plentyn yn y 1980au, yn gwylio dyn barfog yn gwenu o glust i glust ar BBC2 tra'n siglo bwced llawn o ddŵr dros ei ben i ddangos egwyddorion disgyrchiant.

Mae pethau wedi newid cryn dipyn ers hynny, ac ar ôl bron i bymtheg mlynedd yn gweithio mewn rhaglenni i fynd i'r afael â thlodi yng nghymoedd De Cymru, ymunais â'r Brifysgol Agored yng Nghymru. Mae'r gwaith rydw i a fy nghydweithwyr yn ei wneud yn rhan o'r pecyn cynyddol o gymorth mae'r Brifysgol yn ei gynnig i fyfyrwyr.

Mae llawer o bobl yng Nghymru sydd wedi cael amser caled yn yr ysgol neu'r coleg yn aros mor bell â phosibl i ffwrdd o ddysgu ffurfiol. Rydw i'n gwybod. Roeddwn i'n un ohonyn nhw. Methais i bob un o'm harholiadau TGAU ar yr ymgais gyntaf. Ac mae'r rhai sy'n cymryd y cam dewr ac yn dychwelyd at addysg yn aml yn dod o hyd i'r Brifysgol Agored fel dysgwyr o bell. Y gwir amdani yw mai dysgu o gartref yw'r unig opsiwn yn aml ar gyfer llawer o'n myfyrwyr, sydd, fel y bwced, yn dod o dan ddylanwad grymoedd disgyrchedd o ddydd i ddydd sydd y tu hwnt i'w rheolaeth yn llwyr.

Rydw i'n gynghorwr ac yn fentor profiad gwaith. Rydw i'n helpu myfyrwyr i weithio allan y rhwystrau a'r meysydd disgyrchedd sy'n aml yn teimlo fel grymoedd amhosibl eu torri yn eu bywydau. Mae astudio yn aml yn dod yn ail i bwysau bywyd go iawn fel teulu, gwaith, arian ac iechyd a lles personol. Felly, mae paratoi eich hun ar gyfer yr hyn y byddwch yn ei wneud ar ôl graddio yn aml yn ymddangos fel rhywbeth pwysig iawn i'w wneud, wrth gwrs, ond efallai wythnos nesaf pan fydd pethau wedi tawelu ychydig.

Ers sawl blwyddyn, mae gwella sgiliau cyflogadwyedd, a sut mae myfyrwyr sy'n wynebu'r rhwystrau hyn yn paratoi eu hunain i weithio ar ôl graddio, wedi bod yn uchel ar yr agenda polisi yng Nghymru. Ynghyd â Llywodraeth Cymru a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru yn rhan o'r ymdrech hon, gan gyflwyno sawl menter lwyddiannus sy'n canolbwyntio ar fyfyrwyr, fel GO-Wales, y rhaglen mentora myfyrwyr ar brofiad gwaith.

Mae menter GO-Wales, sy'n cael ei chyllido drwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop, yn enghraifft wych o'r naw prifysgol yng Nghymru yn cydweithio ar gyfer myfyrwyr yng Nghymru. Drwy'r fenter hon, fy swydd i yw agor drysau i'r math o gyflogwyr mae myfyrwyr yn aml yn cael trafferth cysylltu â nhw. Rydw i'n eu helpu i wella eu sgiliau cyflogadwyedd, magu hyder a datblygu strategaeth bersonol gref. Pan fyddan nhw'n graddio, y nod yw y byddan nhw'n osgoi statws ‘NEET’ y llywodraeth - ddim mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant.

Ynghyd â thîm Gwasanaethau Myfyrwyr pwrpasol yng Nghaerdydd a'n cynghorwyr Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd ein hunain, mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru hefyd yn trefnu interniaethau ar gyfer ein myfyrwyr, wedi'u cefnogi gan Grŵp Santander. Mae hyn yn wahanol iawn i raglen GO-Wales, ac mae'n sefydlu interniaethau â thâl gyda chyflogwyr ledled Cymru, sy'n berthnasol i nodau gyrfa'r myfyriwr. Yn ogystal â chreu rolau cyflogedig, mae'r lleoliadau hyn hefyd yn gallu rhoi cysylltiadau gwerthfawr i'n dysgwyr yn eu diwydiant.

Felly er mai dim ond atgof melys yw Prifysgol Agored fy mhlentyndod, mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru heddiw yn helpu i greu atgofion newydd i'n myfyrwyr a'u teuluoedd. Mae'n rhoi sgiliau a phrofiadau newydd iddyn nhw a fydd yn eu helpu yn ystod eu hastudiaethau, ac yn eu gyrfaoedd ar ôl iddyn nhw raddio. Am ffordd i herio grymoedd disgyrchiant!

Darren Jones

Cydgysylltydd sgiliau cyflogadwyedd, Y Brifysgol Agored yng Nghymru

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Business meeting

Baromedr Busnes y Brifysgol Agored 2019: Cymru

Mae prinder sgiliau yn costio dros £155 miliwn i sefydliadau Cymru, yn ôl adroddiad newydd sy'n monitro'r tirlun Busnes yng Nghymru a gweddill y DU.

9 Gorffennaf 2019
Earth from space

Rhyfeddodau cyfres Y Brifysgol Agored/y BBC 'The Planets' yn dod i Fannau Brycheiniog

Croesawodd Y Brifysgol Agored yng Nghymru a Dark Sky Wales westeion i Ganolfan Ymwelwyr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ddydd Gwener diwethaf am ddigwyddiad am ddim yn seiliedig ar gyd-gynhyrchiad diweddar y BBC/Y Brifysgol Agored, The Pl

4 Gorffennaf 2019
Gweld pob un