Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Rhyfeddodau cyfres Y Brifysgol Agored/y BBC 'The Planets' yn dod i Fannau Brycheiniog

Rhyfeddodau cyfres Y Brifysgol Agored/y BBC 'The Planets' yn dod i Fannau Brycheiniog

Earth from space

Croesawodd Y Brifysgol Agored yng Nghymru a Dark Sky Wales westeion i Ganolfan Ymwelwyr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ddydd Gwener diwethaf am ddigwyddiad am ddim yn seiliedig ar gyd-gynhyrchiad diweddar y BBC/Y Brifysgol Agored, The Planets. Daeth dros 200 o bobl â diddordeb yn y planedau i wrando ar academyddion Y Brifysgol Agored a oedd yn rhan o dîm ymchwil academaidd y gyfres. Dangosodd tîm o arbenigwyr Dark Sky Wales gysawd yr haul i'r gwesteion yn eu planetariwm digidol. Roedd aelodau o Gymdeithas Astronomegol Caerdydd hefyd yno i helpu'r ymwelwyr i archwilio awyr y nos gan ddefnyddio amrywiaeth o'r telesgopau diweddaraf.

Cynhaliwyd digwyddiad Sgwrs Agored yn un o warchodfeydd awyr dywyll prin y byd ac roedd yn rhan o gyfres o sgyrsiau a drefnwyd i ddathlu hanner canmlwyddiant y brifysgol. Cyflwynodd yr Athro Stephen Lewis a'r Athro David Rothery o'r Brifysgol Agored ddarlith wadd ar yr ymchwil a oedd yn sail i The Planets, lle y gwnaeth Brian Cox ein tywys ar hyd teithiau bywyd wyth planed cysawd yr haul. Gwnaethant drafod pynciau megis y newid hinsawdd ar blaned Mawrth a'r ffeithiau am y prif blanedau a lleuadau rhewllyd.

Gwnaeth Dark Sky Wales alluogi'r ymwelwyr i ymgolli'n llwyr yn eu planetariwm digidol. Eglurodd y tîm o arbenigwyr gysawd yr haul i'r gwesteion, gan ddatgelu ymddangosiadau unigryw pob planed a'u lleoliadau gwahanol yn y gofod. Gwnaethant hefyd drafod tarddiadau'r cytserau a'u henwau.

Dywedodd Aderyn Dalton, disgybl 14 oed o Gil-y-coed:

"Gwnes i fwynhau sgyrsiau ymchwilwyr The Planets yn fawr. Dysgais am lawer o bethau nad oeddwn yn gwybod amdanynt o'r blaen er enghraifft nad oes gan y blaned Mercher braidd dim atmosffer oherwydd planed arall sy'n gwrthdaro. Gwnes i hefyd fwynhau dysgu am hanesion y cytserau yn y planetariwm – yn enwedig y cytserau yng Nghymru!"

Gallwch lawrlwytho eich poster 'Y Planedau' yma am ddim:

Gan edrych dros Ben y Fan, sef y copa uchaf yn Ne Cymru, dangosodd y noson ryfeddodau'r awyr yn ogystal â thirwedd y parc cenedlaethol cyfagos. 

Roedd pobl o wahanol rannau o'r wlad yn bresennol, yr oedd gan bob un ohonynt ddiddordeb yn y sêr a'r planedau.

Dywedodd Marc Parsons, peirianydd awyrennau:

"Rwyf wedi bod yn gwylio'r gyfres The Planets gyda Brian Cox a chlywais am y digwyddiad hwn. Rwyf wedi fy lleoli yn Bromley fel arfer ond gwnes i'n siŵr fy mod yn gallu dod. Mae gennyf ddiddordeb yn y gofod ac roeddwn yn awyddus i'w archwilio ymhellach yn dilyn y gyfres. Rwyf wedi mwynhau'r noson gyfan, yn enwedig gweld lleuadau Iau drwy'r telesgopau a dysgu am gysawd yr haul yn y planetariwm."

Daeth y noson i ben gyda'r ymwelwyr yn mynd allan ac yn edmygu'r planedau yn awyr y nos drwy'r telesgopau. Roedd arbenigwyr wrth law i ateb unrhyw gwestiynau ac i ddangos y planedau ac egluro eu nodweddion unigryw.

Nod heno yw dangos y planedau yn ein planetariwm a'r awyr i bobl. Rydym eisoes wedi llwyddo i weld lleuadau Iau, y Smotyn Coch Mawr a bandiau Sadwrn gan ddefnyddio'r telesgopau sydd gennym, felly mae wedi bod yn llwyddiant.

Allan Trow, Dywedodd Rheolwr Dark Sky Wales

Yn gynharach yn ystod y dydd, gwnaeth yr Athro Lewis a'r Athro Rothery ymweld â grŵp o fyfyrwyr Blwyddyn 7 yng Nghymuned Ddysgu Ebwy Fawr ym Mlaenau Gwent a chynnal sesiwn ar blanedau Mawrth a Mercher. Roedd ei sgwrs yn ymwneud â phrosiect traws-gwricwlaidd presennol y myfyrwyr lle maent yn cynllunio archwiliad o'r planedau yng nghysawd yr haul. Defnyddiodd y ddau academydd eu profiadau eu hunain, ar ôl gweithio ar deithiau ymchwil i blaned Mawrth megis ExoMars 2016

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

To mark National Teaching Assistant day on 16 September, we spoke to OU student Geraldine Tarr.

Taith Geraldine gyda’r Brifysgol Agored

I nodi Diwrnod Cynorthwywyr Addysgu Cenedlaethol ar 16 Medi, siaradom gyda Geraldine Tarr, myfyriwr gyda’r Brifysgol Agored.

13 Medi 2019

Ni fu erioed amser gwell i astudio'n rhan-amser

Beth os gallech ddysgu ac ennill arian ar yr un pryd, yn ogystal â pharhau i gael rhywfaint o gymorth ariannol tuag at gostau astudio? 

4 Medi 2019
Gweld pob un