Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Rhyfeddodau cyfres Y Brifysgol Agored/y BBC 'The Planets' yn dod i Fannau Brycheiniog

Rhyfeddodau cyfres Y Brifysgol Agored/y BBC 'The Planets' yn dod i Fannau Brycheiniog

Earth from space

Croesawodd Y Brifysgol Agored yng Nghymru a Dark Sky Wales westeion i Ganolfan Ymwelwyr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ddydd Gwener diwethaf am ddigwyddiad am ddim yn seiliedig ar gyd-gynhyrchiad diweddar y BBC/Y Brifysgol Agored, The Planets. Daeth dros 200 o bobl â diddordeb yn y planedau i wrando ar academyddion Y Brifysgol Agored a oedd yn rhan o dîm ymchwil academaidd y gyfres. Dangosodd tîm o arbenigwyr Dark Sky Wales gysawd yr haul i'r gwesteion yn eu planetariwm digidol. Roedd aelodau o Gymdeithas Astronomegol Caerdydd hefyd yno i helpu'r ymwelwyr i archwilio awyr y nos gan ddefnyddio amrywiaeth o'r telesgopau diweddaraf.

Cynhaliwyd digwyddiad Sgwrs Agored yn un o warchodfeydd awyr dywyll prin y byd ac roedd yn rhan o gyfres o sgyrsiau a drefnwyd i ddathlu hanner canmlwyddiant y brifysgol. Cyflwynodd yr Athro Stephen Lewis a'r Athro David Rothery o'r Brifysgol Agored ddarlith wadd ar yr ymchwil a oedd yn sail i The Planets, lle y gwnaeth Brian Cox ein tywys ar hyd teithiau bywyd wyth planed cysawd yr haul. Gwnaethant drafod pynciau megis y newid hinsawdd ar blaned Mawrth a'r ffeithiau am y prif blanedau a lleuadau rhewllyd.

Gwnaeth Dark Sky Wales alluogi'r ymwelwyr i ymgolli'n llwyr yn eu planetariwm digidol. Eglurodd y tîm o arbenigwyr gysawd yr haul i'r gwesteion, gan ddatgelu ymddangosiadau unigryw pob planed a'u lleoliadau gwahanol yn y gofod. Gwnaethant hefyd drafod tarddiadau'r cytserau a'u henwau.

Dywedodd Aderyn Dalton, disgybl 14 oed o Gil-y-coed:

"Gwnes i fwynhau sgyrsiau ymchwilwyr The Planets yn fawr. Dysgais am lawer o bethau nad oeddwn yn gwybod amdanynt o'r blaen er enghraifft nad oes gan y blaned Mercher braidd dim atmosffer oherwydd planed arall sy'n gwrthdaro. Gwnes i hefyd fwynhau dysgu am hanesion y cytserau yn y planetariwm – yn enwedig y cytserau yng Nghymru!"

Gallwch lawrlwytho eich poster 'Y Planedau' yma am ddim:

Gan edrych dros Ben y Fan, sef y copa uchaf yn Ne Cymru, dangosodd y noson ryfeddodau'r awyr yn ogystal â thirwedd y parc cenedlaethol cyfagos. 

Roedd pobl o wahanol rannau o'r wlad yn bresennol, yr oedd gan bob un ohonynt ddiddordeb yn y sêr a'r planedau.

Dywedodd Marc Parsons, peirianydd awyrennau:

"Rwyf wedi bod yn gwylio'r gyfres The Planets gyda Brian Cox a chlywais am y digwyddiad hwn. Rwyf wedi fy lleoli yn Bromley fel arfer ond gwnes i'n siŵr fy mod yn gallu dod. Mae gennyf ddiddordeb yn y gofod ac roeddwn yn awyddus i'w archwilio ymhellach yn dilyn y gyfres. Rwyf wedi mwynhau'r noson gyfan, yn enwedig gweld lleuadau Iau drwy'r telesgopau a dysgu am gysawd yr haul yn y planetariwm."

Daeth y noson i ben gyda'r ymwelwyr yn mynd allan ac yn edmygu'r planedau yn awyr y nos drwy'r telesgopau. Roedd arbenigwyr wrth law i ateb unrhyw gwestiynau ac i ddangos y planedau ac egluro eu nodweddion unigryw.

Nod heno yw dangos y planedau yn ein planetariwm a'r awyr i bobl. Rydym eisoes wedi llwyddo i weld lleuadau Iau, y Smotyn Coch Mawr a bandiau Sadwrn gan ddefnyddio'r telesgopau sydd gennym, felly mae wedi bod yn llwyddiant.

Allan Trow, Dywedodd Rheolwr Dark Sky Wales

Yn gynharach yn ystod y dydd, gwnaeth yr Athro Lewis a'r Athro Rothery ymweld â grŵp o fyfyrwyr Blwyddyn 7 yng Nghymuned Ddysgu Ebwy Fawr ym Mlaenau Gwent a chynnal sesiwn ar blanedau Mawrth a Mercher. Roedd ei sgwrs yn ymwneud â phrosiect traws-gwricwlaidd presennol y myfyrwyr lle maent yn cynllunio archwiliad o'r planedau yng nghysawd yr haul. Defnyddiodd y ddau academydd eu profiadau eu hunain, ar ôl gweithio ar deithiau ymchwil i blaned Mawrth megis ExoMars 2016

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Business meeting

Baromedr Busnes y Brifysgol Agored 2019: Cymru

Niwed i fusnesau Cymru wrth i brinder rheolwyr greu bwlch sgiliau gwerth £155m

Mae prinder sgiliau yn costio dros £150 miliwn i sefydliadau Cymru, yn ôl adroddiad newydd sy'n monitro'r tirlun Busnes yng Nghymru a gweddill y DU.

9 Gorffennaf 2019
Earth from space

Rhyfeddodau cyfres Y Brifysgol Agored/y BBC 'The Planets' yn dod i Fannau Brycheiniog

Croesawodd Y Brifysgol Agored yng Nghymru a Dark Sky Wales westeion i Ganolfan Ymwelwyr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ddydd Gwener diwethaf am ddigwyddiad am ddim yn seiliedig ar gyd-gynhyrchiad diweddar y BBC/Y Brifysgol Agored, The Pl

4 Gorffennaf 2019
Gweld pob un