Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Sut mae Prentisiaethau Gradd yn mynd i'r afael â bylchau sgiliau TG yng Nghymru

Sut mae Prentisiaethau Gradd yn mynd i'r afael â bylchau sgiliau TG yng Nghymru

Mae'r Brentisiaeth Gradd Peirianneg Feddalwedd Gymhwysol yn rhaglen wedi'i hariannu'n llawn drwy Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, y mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru yn cynnig i bob cyflogwr yng Nghymru.

Mae prinder sgiliau yn costio dros £150 miliwn i sefydliadau Cymru, yn ôl Baromedr Busnes 2019 y Brifysgol Agored, sy'n monitro'r tirlun Busnes yng Nghymru a gweddill y DU. Ar gyfartaledd mae sefydliadau Cymru yn gwario £13,740 ar brynu dawn newydd.

Un prif faes a adnabuwyd gan yr adroddiad oedd sgiliau TG, gyda dros 30% o fusnesau Cymru yn tynnu sylw at y sgiliau hyn fel rhai prin ymhlith ymgeiswyr swyddi. Mae ail adroddiad gan Y Brifysgol Agored, Bridging the Digital Divide, yn pwysleisio ehangder y bylchau sgiliau digidol a'r effaith maent yn ei chael ar sefydliadau a'u cyflogeion. Ar hyn o bryd, mae naw mewn 10 sefydliad yn y DU yn cydnabod bod ganddynt brinder sgiliau digidol, sydd eisoes yn cael effaith negyddol sylweddol ar gynhyrchedd, effeithiolrwydd a gallu cystadleuol.

Sefyllfa sy'n dod i'r amlwg

Yn ôl yr adroddiad Bridging the Digital Divide, mae'r rhan fwyaf o uwch arweinwyr (85%) yn cytuno y bydd yn dod yn hanfodol symud i fodel o ddysg gydol oes yn y dyfodol, lle bydd cyflogeion wastad yn datblygu ac yn magu sgiliau newydd. Daw hyn â buddion eraill, gyda chyflogwyr yn gweld cynnydd mewn cynhyrchedd (41%) ac ymgysylltiad gwell (31%) ymhlith y rheiny sydd wedi uwch-sgilio.

Roedd yn ddarlun cyffelyb yn yr adroddiad Baromedr Busnes. Ar draws y DU gyfan, mae saith o bob 10 cyflogwr yn cytuno bod datblygu sgiliau'r gweithlu presennol yn ddull mwy cynaliadwy o fynd i'r afael â'r prinder sgiliau.

Fodd bynnag, mae'n hollbwysig fod unrhyw hyfforddiant a gynigir yn helpu yn hytrach na llesteirio. Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru yn cynnig graddau a phrentisiaethau hyblyg, drwy dechnoleg, sy'n caniatáu i weithwyr ddysgu o gwmpas ymrwymiadau gwaith ac ymrwymiadau personol - ac mae bron i dri o bob pum cyflogwr yng Nghymru o'r farn fod y dull hwn yn tarfu llai nag y mae mathau eraill o hyfforddiant.

Prentisiaethau gradd mewn ffocws

Mae'r Brentisiaeth Gradd Peirianneg Feddalwedd Gymhwysol yn rhaglen wedi'i hariannu'n llawn drwy Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, y mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru yn cynnig i bob cyflogwr yng Nghymru. Mae'r rhaglen yn cyfarparu prentisiaid â'r wybodaeth, sgiliau a'r nodweddion ymddygiad sydd eu hangen i ddod yn weithwyr proffesiynol cymwys ym maes peirianneg feddalwedd. Caiff ei chyflwyno'n hyblyg drwy ddysg gyfunol o gwmpas gofynion y swydd ac mae'n gofyn ychydig o amser i ffwrdd o'r gweithle, yn defnyddio ein dysg drwy dechnoleg, gyda chefnogaeth gan diwtor, sy'n cyfuno dysg yn seiliedig ar waith a dysg academaidd.

Bydd y prentis yn ennill profiad ymarferol o ddylunio, adeiladu a gwerthuso cydrannau a systemau meddalwedd. Dyfarnir BSc (Anrh) Peirianneg Feddalwedd Gynhwysol gan y Brifysgol Agored yng Nghymru pan fo'r prentis wedi cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus.

Astudiaeth achos: Method4

Dechreuodd y Brifysgol Agored yng Nghymru weithio gyda Method4 yn 2018. Mae Method4 yn gwmni meddalwedd wedi'i leoli yng nghanol Caerdydd – dinas sy'n dod yn gynyddol enwog fel hwb technoleg. Mae'r cwmni yn adeiladu meddalwedd gan ddefnyddio cymysgedd o dechnoleg a llwyfannau ac mae'n Bartner Microsoft Gold a Phartner Umbraco Gold.

Yuchen Fu oedd un o'r prentisiaid cyntaf yng Nghymru i ddechrau Prentisiaeth Gradd Peirianneg Feddalwedd Gymhwysol pan ddechreuodd ar y rhaglen ym mis Chwefror 2019. A hithau'n ansicr am ddilyn ei ffrindiau a mynd ar y trywydd prifysgol academaidd, cafodd Yuchen swydd i gael amser i benderfynu ar gyfeiriad ei gyrfa yn y dyfodol, a chanfu mai dysgu drwy'r amgylchedd gwaith oedd orau iddi a chadarnhaodd mai peirianneg feddalwedd oedd yr yrfa yr oedd hi am ei dilyn.

Dywedodd Yuchen: "Pan ddaeth y cyfle am y brentisiaeth gradd yma, roedd yn ymddangos fel y pecyn perffaith – cael cyflog wrth ddysgu, a chael gradd? Beth arall allwn i ofyn amdano?

"Bob wythnos rwy'n treulio un diwrnod gwaith yn astudio tuag at fy ngradd gyda'r Brifysgol Agored. Rwyf wedi bod yn gweithio ar brosiect mewnol, yn ei adeiladu o'r dechrau. Trwy gydol y prosiect hwn rwyf wedi ennill profiad mewn sawl agwedd o'r broses ddatblygu, o ddyluniad cychwynnol i'r arddangosiad cynnyrch. Rwyf wedi ysgrifennu cod cefn a'r tu blaen, y ddau ar fy mhen fy hun yn ogystal ag mewn cydweithrediad ag eraill."

Dros y chwe mis diwethaf rwyf wedi dysgu cymaint, sydd o ganlyniad wedi fy helpu i godi fy hyder. Mae gennyf lawer mwy i'w ddysgu eto, ond allwn i ddim bod wedi gofyn am ddechreuad gwell i'm gyrfa!.

Yuchen Fu, Prentis Gradd

Eglurodd Sarah Howarth, Rheolwr Busnes, Method4: "Mae Method4 yn falch o fod yn un o'r cyflogwyr cyntaf yng Nghymru i gyflogi dan y cynllun prentisiaeth ar lefel gradd. Mae'r Brifysgol Agored yn gallu cynnig addysg uwch i'n cyflogeion, wrth iddynt ddatblygu sgiliau digidol y gellid eu defnyddio'n syth yn y gweithle."

Ychwanegodd Yuchen: "Gan fy mod ar y cynllun prentisiaeth lefel gradd Peirianneg Feddalwedd cyntaf yng Nghymru, nid oeddwn yn sicr o beth i'w ddisgwyl. Fodd bynnag, mae fy mhrofiad hyd yn hyd wedi mynd tu hwnt i'r hyn y gallwn fod wedi gobeithio amdano."

Mae gan y Brifysgol Agored yng Nghymru lefydd wedi'u hariannu'n llawn ar gael ar y Brentisiaeth Gradd Peirianneg Feddalwedd Gymhwysol. Mae'r dyddiad cau ar gyfer cofrestru ym mis Tachwedd, felly cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl i ddysgu a yw'r rhaglen hon yn ddelfrydol i'ch busnes a'ch cyflogeion. Llenwch ein ffurflen a byddwn yn cadw mewn cyswllt.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Ceri Doyle, yr aelod newydd o Gyngor y Brifysgol Agored

Pennaeth Cartrefi Dinas Casnewydd wedi'i phenodi i Gyngor y Brifysgol Agored

Ceri Doyle, Prif Weithredwr Cartrefi Dinas Casnewydd (CDC), yw’r penodiad diweddaraf i Gyngor y Brifysgol Agored, fe’i cyhoeddwyd yr wythnos hon.

17 Medi 2020
Clawr Adroddiad Baromedr Busnes y Brifysgol Agored

Mae busnesau Cymru yn gwario dros £51 miliwn ar staff dros dro - ond mae diswyddiadau yn parhau i godi

Mae sefydliadau Cymru wedi gwario dros £51 miliwn ar staffio dros dro i bontio bylchau sgiliau dros y flwyddyn ddiwethaf, er bod un o bob pedwar (25%) wedi gwneud diswyddiadau i dorri costau yn sgil COVID-19.

15 Medi 2020
Gweld pob un

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891