Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. System ariannu newydd yn cynnig cyfle mawr i ddysgwyr rhan amser

System ariannu newydd yn cynnig cyfle mawr i ddysgwyr rhan amser

Louise Casella

Louise Casella, Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru, yn esbonio sut y gallai’r cymorth ariannol newydd ar gyfer myfyrwyr newydd a fydd yn dechrau o fis Medi 2018 wneud gwahaniaeth mawr i’r nifer o bobl sy’n astudio rhan amser yng Nghymru

Mae'n amser prysur a chyffrous yn y Brifysgol Agored yng Nghymru gan ein bod nawr yn agored i fyfyrwyr gofrestru ar ein cyrsiau yn dechrau ym mis Hydref. Y garfan hon o fyfyrwyr fydd y gyntaf i elwa ar becyn cymorth myfyrwyr newydd Llywodraeth Cymru; yr unig system yn y DU i gynnig yr un cymorth i fyfyrwyr llawn amser a rhan amser. Bydd myfyrwyr rhan amser newydd sy'n dechrau eu hastudiaethau o fis Medi 2018, yn gymwys am grant nad yw'n seiliedig ar brawf modd o hyd at £750 tuag at eu costau byw ynghyd â grant arall yn seiliedig ar brawf modd o hyd at £3,750 yn ddibynnol ar incwm y cartref a dwysedd astudio. Gall myfyrwyr nad ydynt yn cael y swm grant llawn wneud cais am fenthyciadau cynhaliaeth gan sicrhau nad oes rhwystr ariannol i astudio.

Mae'r dull hwn, sy'n trin myfyrwyr llawn amser a rhan amser yn gyfartal, yn flaengar ac mae ganddo'r potensial i wneud gwahaniaeth sylweddol i'r nifer o fyfyrwyr rhan amser yng Nghymru. Rydym yn gyffrous iawn am y cyfle y mae hyn yn ei gyflwyno i ni, ond mae'r gwaith yn dechrau nawr i gyrraedd cymaint o ddysgwyr posibl ag y gallwn. Fe welwch ein hymgyrch codi ymwybyddiaeth newydd ledled Cymru ond rydym hefyd eisiau gweithio trwy bartneriaid hefyd.

Bydd y pecyn cymorth newydd i fyfyrwyr yn gwneud gwahaniaeth sylweddol i'r rheiny a allai fod wedi diystyru AU ar sail ariannol yn flaenorol ac yn arbennig y rheiny a hoffai aros yn eu cynefin ac astudio rhan amser. Yr her nawr yw lledaenu'r gair.  Mae’n rhaid i ni gydweithio i sicrhau bod yr holl oedolion sy'n dysgu a allai elwa o'r cyfle hwn yn ymwybodol ohono.

Yn ddiweddar, cyhoeddodd Ymddiriedolaeth Sutton adroddiad ar y dirywiad yn niferoedd y myfyrwyr rhan amser yn Lloegr. Mae'r adroddiad yn honni bod y cynnydd mewn ffioedd dysgu yn Lloegr yn 2012 wedi arwain at fwy na 40,000 o fyfyrwyr rhan amser posib 'coll'. Mae pob un o'r myfyrwyr coll hyn yn cynrychioli unigolyn yn colli’r cyfle i wella ei ragolygon a newid ei fywyd trwy addysg ran amser. Yn y Brifysgol Agored, rydym yn gweld yn uniongyrchol bob dydd sut mae ail gyfleoedd (neu drydydd neu bedwerydd) mewn addysg uwch yn dod â buddion i unigolion, i'w teuluoedd, i gyflogwyr ac i Gymru gyfan.

Yma yng Nghymru hyd yn oed gyda threfn ffioedd mwy cefnogol ac ymrwymiad gwleidyddol sylweddol i astudiaeth ran amser ar draws yr holl bleidiau, rydym hefyd wedi gweld gostyngiad yn nifer y myfyrwyr rhan amser yn ystod y 5 mlynedd diwethaf. Y gwir amdani yw bod y rhwystrau i astudio rhan amser yn niferus ac amrywiol; gall y llywodraeth fynd i'r afael â rhai, cyflogwyr rhai a darparwyr AU rhai eraill. Hyd yn oed mewn amgylchedd ffioedd is, mae ariannu yn rhwystr sylweddol i astudio rhan amser. Gwyddom fod myfyrwyr rhan amser yn fwy cyndyn o fynd i ddyled o’i gymharu â’u cymheiriaid llawn amser iau - mae gan lawer ohonynt forgeisi, dyledion ac ymrwymiadau presennol, neu maen nhw’n cefnogi eu plant eu hunain trwy'r brifysgol. Ond gwyddom hefyd fod bron i dri chwarter o'n myfyrwyr Prifysgol Agored yn gweithio wrth astudio gyda ni, maen nhw eisoes yn talu trethi ac yn cyfrannu at yr economi ac mae'r Brifysgol Agored wedi galw ers tro am system ffioedd a chymorth ariannol sy'n cydnabod hynny. Pleser yw cael datgan bod y system gennym ni yma yng Nghymru erbyn hyn.

Mae AU ran amser yn rym er daioni, yn llwybr arwyddocaol i symudedd cymdeithasol ac yn gyfrwng ar gyfer uwch sgilio ein gweithlu. Nid yw Cymru eisiau bod yn wlad lle un cyfle yn unig a gewch chi yn y system addysg. Nawr bod gennym gymorth ariannol sylweddol ar gael i lawer o bobl a allai elwa ar AU ran amser, mae angen i ni estyn allan a dod o hyd iddynt. Mae'r Brifysgol Agored yn awyddus i weithio gydag unrhyw un a hoffai ein helpu ni gyda'r genhadaeth bwysig hon a gwneud Cymru yn stori lwyddiant AU rhan amser y DU a thu hwnt.

Cefnogaeth ariannol newydd i fyfyrwyr yng Nghymru. Dysgwch ragor

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cytundeb newydd â'r Brifysgol Agored ar gyfer hyfforddiant athrawon

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi cael contract gyda Llywodraeth Cymru i ddarparu hyfforddiant athrawon rhan-amser a seiliedig ar waith.

7 Mawrth 2019

Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn croesawu cynnydd mawr yn nifer y myfyrwyr rhan amser

Mae’r Brifysgol yng Nghymru wedi croesawu cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru o gynnydd 35% mewn nifer o fyfyrwyr rhan-amser israddedig yng Nghymru.

6 Chwefror 2019
Gweld pob un