Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Un o fyfyrwyr yr OU yn cael ei yrfa ddelfrydol ac yn ennill Gwobr Ysbrydoli!

Un o fyfyrwyr yr OU yn cael ei yrfa ddelfrydol ac yn ennill Gwobr Ysbrydoli!

Shafiq Mohammed

Mae un o fyfyrwyr y Brifysgol Agored yng Nghymru wedi cael canmoliaeth uchel yng ngwobrau cenedlaethol Ysbrydoli!, wedi iddo ddal ati’n gadarn ac yn benderfynol i astudio a sicrhau swydd mewn ysgol uwchradd leol.

Dechreuodd Shafiq Mohammed o Gaerdydd astudio gyda’r OU yn 2010 a bydd yn cwblhau ei gwrs BA (Anrhydedd) Dyniaethau yn ystod haf 2017. Ei nod o'r dechrau oedd ceisio gwella ei gyfleoedd gyrfaol a sicrhau dyfodol gwell iddo’i hun a’i deulu. 
Pan oedd yn blentyn, roedd bywyd cartref yn anodd i Shafiq ac roedd hynny’n effeithio ar ei addysg a’i gyflawniadau academaidd. Fel oedolyn, roedd yn awyddus i  ddychwelyd at ei addysg a gwella ei sgiliau a'i gyflogadwyedd. Fodd bynnag, nid yw wedi bod yn siwrnai hawdd iddo. Pan oedd ei wraig wyth mis yn feichiog, cawsant eu gwneud yn ddigartref. 

Dyna oedd adeg anoddaf fy mywyd. Cefais fenthyg arian gan ffrind er mwyn gallu symud i fflat a oedd mewn cyflwr gwael. Doedd dim dodrefn, dim oergell. Roedd hyn yn ystod yr haf, ac rwy’n dal i gofio mynd i ’nôl llaeth a’i roi mewn bwced a llenwi’r bwced â dŵr oer i bara drwy’r nos. Roddwn i mewn argyfwng ariannol llwyr; byddai fy nghyflog yn dod i mewn a byddai’r cyfan yn mynd allan yn syth i dalu biliau. Byddwn i’n beicio i’r ysbyty a byddai fy ngwraig yn dal y bws gan ei bod yn feichiog. Doeddwn i ddim yn gallu teithio gyda hi gan nad oedd gen i arian i dalu am docyn." 

Treuliodd amser yn astudio yn y llyfrgell neu’n darllen yng ngolau ffôn symudol yn ystod y nos i arbed costau trydan. Er gwaethaf y dyddiau tywyll hyn, mae Shafiq wedi parhau i gyflwyno’i aseiniadau o fewn y terfynau amser. Dywedodd, “Rwyf wedi bod ar siwrnai hir ac anodd iawn ond mae wedi bod yn werth yr ymdrech, gant y cant. Rwyf wedi cael swydd fel athro cynorthwyol mewn ysgol uwchradd leol ac rwy’n teimlo fy mod yn cyrraedd fy uchelgais o’r diwedd. Rwy’n teimlo bod poeth yn dod at ei gilydd ac y galla i greu dyfodol gwell i mi fy hun ac i’m teulu.”

Cafodd Shafiq ei enwebu gan ei Diwtor yn y Brifysgol Agored, Jeremy Wilcock, a ddywedodd, “Mae siwrnai astudio Shafiq wedi bod yn gymysgedd o lawenydd a thristwch. Ar brydiau, roedd rhaid ailasesu ei ddyddiad cwblhau tebygol. Ond trwy’r cyfan, mae wedi bod yn hynaws dros ben ac yn benderfynol o wella ei hun a bywyd ei deulu newydd, gan helpu’r gymuned ehangach yr un pryd. Mae pawb yn yr OU yn hynod falch o gyflawniadau Shafiq ac yn gwybod y bydd yn parhau i roi’n ôl i’r gymuned.”  

Cynhelir Gwobrau Ysbrydoli! bob blwyddyn fel rhan o Wythnos Addysg Oedolion i ddathlu cyflawniadau dysgwyr eithriadol yng Nghymru sydd wedi dangos brwdfrydedd ac ymroddiad rhagorol i ddysgu; yn aml yn wyneb amgylchiadau anodd.

Dyma ddywedodd y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, Julie James, am Wobrau Ysbrydoli!: “Dydy addysg ddim yn dod i ben wedi ichi adael yr ysgol. Mae enillwyr Gwobrau Ysbrydoli! eleni wedi dangos pa mor bwerus y gall dysgu ffurfiol ac anffurfiol fod i bobl o bob oed, gan ein hysbrydoli gyda storïau am bobl o wahanol gefndiroedd ar hyd a lled y wlad yn goresgyn rhwystrau i adeiladu bywydau newydd. Hoffwn longyfarch bob un ohonyn nhw ar eu cyflawniadau rhagorol.”

Drwy gydol Wythnos Addysg Oedolion bydd yr OU yng Nghymru yn teithio ar hyd a lled Cymru gydag Wythnos Agored ar gyfer unrhyw un sydd eisiau mwy o wybodaeth am astudio drwy’r OU. 

Gallwch ddysgu mwy am stori Shafiq yn y fideo hwn.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Y Brifysgol Agored yn dod â Blue Planet i Gymru

Ar 28 Mawrth, cynhaliodd y Brifysgol Agored yng Nghymru ddarlith am ddim gyda dau academydd blaenllaw a weithiodd ar gyd-gynhyrchiad hynod lwyddiannus y BBC a’r OU, Blue Planet II.

9 Ebrill 2018
Louise Casella

System ariannu newydd yn cynnig cyfle mawr i ddysgwyr rhan amser

Louise Casella, Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru, yn esbonio sut y gallai’r cymorth ariannol newydd ar gyfer myfyrwyr newydd a fydd yn dechrau o fis Medi 2018 wneud gwahaniaeth mawr i’r nifer o bobl sy’n astudio rhan amser yng Nghymru

4 Ebrill 2018
Gweld pob un