Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Y Brifysgol Agored yn dod â Blue Planet i Gymru

Y Brifysgol Agored yn dod â Blue Planet i Gymru

Ar 28 Mawrth, cynhaliodd y Brifysgol Agored yng Nghymru ddarlith am ddim gyda dau academydd blaenllaw a weithiodd ar gyd-gynhyrchiad hynod lwyddiannus y BBC a’r OU, Blue Planet II. Fe siaradodd Dr Mark Brandon a Dr Phil Sexton â chynulleidfa o dros 200 o bobl yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd ynghylch eu profiadau o weithio ar y rhaglen, y wyddoniaeth y tu ôl i’r gyfres, a’r effaith anferth y mae’r rhaglenni wedi’i chael ar ymddygiad y cyhoedd ac ymwybyddiaeth amgylcheddol.

Mae Dr Brandon, eigionegydd pegynol, a Dr Sexton, palaeoeigionegydd, wedi treulio blynyddoedd yn gweithio mewn cefnforoedd ar hyd a lled y byd, gan gynnwys Antarctica, yr Iwerydd a’r Arctig. Roeddent yn rhan o dîm yr OU a weithiodd fel ymgynghorwyr academaidd ar Blue Planet II. Mae Dr Brandon hefyd wedi gweithio gyda Syr David Attenborough ar gydgynyrchiadau eraill, megis Frozen Planet a Coast.

Cynhaliwyd y digwyddiad gan y Brifysgol Agored yng Nghymru, mewn partneriaeth â Chymdeithas Ddysgedig Cymru. Cyflwynwyd y ddarlith gan Gyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru, Louise Casella.

Dywedodd Ms Casella: “Mae’r bartneriaeth rhwng yr OU a’r BBC yn bodoli ers amser maith ac mae wedi datblygu o greu rhaglenni teledu a ddangoswyd yn hwyr yn y nos i greu casgliad o raglenni arloesol, hynod lwyddiannus ar gyfer nifer o sianeli’r BBC.

“Roedd yn bleser gennym groesawu Dr Brandon a Dr Sexton i Gaerdydd i rannu eu gwybodaeth enfawr a’u profiadau hynod ddiddorol gyda ni. Fe gafodd Blue Planet II effaith sylweddol a gobeithiwn y bydd y ddarlith a’r gyfres yn ysbrydoli pobl i ddysgu mwy am ein cefnforoedd a’r wyddoniaeth sydd ynddyn nhw.”

Roedd y ddarlith yn rhoi sylw i’r gwersi y gallwn eu dysgu ar gyfer y dyfodol drwy astudio ein cefnforoedd, effaith y newid yn yr hinsawdd ar ein cefnforoedd a’r gadwyn fwyd, yr ymchwil wyddonol a oedd yn sail i’r rhaglenni, a’r effaith y mae’r gyfres wedi’i chael ar ein hymwybyddiaeth o blastigau a mathau eraill o lygredd.

Y ddarlith oedd y digwyddiad olaf mewn cyfres o weithgareddau a drefnwyd gan yr OU yng Nghymru fel rhan o Wythnos Wyddoniaeth Prydain gyda’r nod o ddangos sut y gellir astudio gwyddoniaeth y tu allan i’r labordy.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Photo of Daniel Stanton

Gweithiwr TG Proffesiynol o Gymru yn siarad am addysg gyda'r darlledwraig Gemma Cairney

Mae Life … On Our Terms yn gyfres podlediad wyth pennod gan y Brifysgol Agored (OU) sy'n trafod amrywiaeth o bynciau am fywyd a'r llwybrau ysbrydoledig at lwyddiant a gymerwyd gan rai enwau enwog. Mae'r gyfres hefyd yn clywed yn uniongyrchol gan fyfyrwyr israddedig ifanc y Brifysgol Agored, y mae gan bob un ohonynt stori ddiddorol i'w rhannu.

18 Chwefror 2021
Nyrs benywaidd ifanc

‘Rwy'n dysgu ac yn ennill arian, ac yn cael y gorau o'r ddau fyd’ – mwy o leoedd ar gael i astudio nyrsio gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi cyhoeddi bod mwy o leoedd ar gael ar ei chynllun gradd nyrsio llwyddiannus, sy'n rhoi cyfle i gynorthwywyr gofal iechyd astudio am radd nyrsio yn hyblyg wrth barhau i weithio yn eu hysbyty neu gartref gofal lleol.

18 Chwefror 2021
Gweld pob un

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891