Dysgu ar-lein yn ystod cyfyngiadau symud

'Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, rydym wedi gweld pobl yn troi at ystod eang o adnoddau dysgu ar-lein y Brifysgol Agored fel ffordd i loywi hen sgiliau, dysgu rhai newydd, ac i gynnal eu lles yn ystod y cyfyngiadau symud,' meddai Louise Casella, Cyfarwyddwr Y Brifysgol Agored yng Nghymru.

‘Y llynedd gwnaethom nodi ein hanner canmlwyddiant, ac am yr hanner canrif ddiwethaf, rydym wedi bod yn arwain maes dysgu o bell, ac yn fwy diweddar yn y mileniwm newydd, dysgu ar-lein.

‘Dyna pam rydyn ni wir yn falch o’r gwaith rydyn ni wedi’i wneud gyda’n partneriaid ar y prosiect Sgiliau Hanfodol Hyblyg hwn, gan sicrhau bod Saesneg Bob Dydd a Mathemateg Bob Dydd dwyieithog ar gael am ddim ar-lein.

Wrth sôn am ymateb y sector addysg ôl-16 i argyfwng Covid-19, ychwanegodd y Gweinidog:

‘Bydd corononirus yn parhau i’n herio. Bydd yn parhau i achosi trasiedi. Bydd yn parhau i effeithio ar ein heconomi. Ond mae'n rhaid i ni ymateb yn briodol, gan sicrhau ein bod yn atal pobl rhag profi cyfnodau hir o ddiweithdra.

‘Mae'r ffordd y mae'r rhwydwaith darparwyr ôl-16 wedi camu i fyny yn ystod y Coronafeirws i addasu a newid i amgylchiadau deinamig wedi creu argraff anhygoel arnaf i. Ac wrth gwrs, ym mis Mai gwnaethom gyhoeddi'r cynllun cadernid ar gyfer y sector ôl-16. Ond nawr rydym yn dymuno adeiladu ar y cynllun hwnnw, a hoffem sicrhau bod pob unigolyn yn cael y cyfle – os oes ei angen arnynt a'u bod yn dymuno – i gael y cymorth, hyfforddiant a chyngor i fynd yn ôl i'r gwaith. Neu, os ydyn nhw'n gadael yr ysgol, i gael mynediad at swydd, hyfforddiant neu addysg weddus, neu gyflogaeth, cyn gynted â phosib.'

Datblygwyd y cyrsiau Sgiliau Bob Dydd mewn partneriaeth â Choleg Gwent, Coleg Cambria, Grŵp Colegau NPTC ac Addysg Oedolion Cymru | Adult learning Wales. Ariannir y prosiect gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.

Gallwch chi ddilyn y Cyrsiau Sgiliau Bob Dydd yma:

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Prentis gradd yn defnyddio tabled

Blog: 4 ffordd yr ydym wedi addasu ein prentisiaeth gradd o dan y coronafeirws

Mae'r Rheolwr Darparu Rhaglenni Prentisiaethau Rhys Daniels yn trafod yr effaith mae'r coronafeirws wedi cael ar sut yr ydym yn darparu prentisiaethau gradd yng Nghymru. 

10 Gorffennaf 2020
Mae sefydliadau yn y DU yn rhagweld y bydd yn cymryd 18 mis iddynt adfer yn llawn o effaith pandemig y coronafeirws

Busnesau yn wynebu 18 mis cyn iddynt adfer yn dilyn COVID

Mae sefydliadau yn y DU yn rhagweld y bydd yn cymryd 18 mis iddynt adfer yn llawn o effaith pandemig y coronafeirws.

9 Gorffennaf 2020
Gweld pob un

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891