Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn croesawu cynnydd mawr yn nifer y myfyrwyr rhan amser

Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn croesawu cynnydd mawr yn nifer y myfyrwyr rhan amser

Mae’r Brifysgol yng Nghymru wedi croesawu cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru o gynnydd 35% mewn nifer o fyfyrwyr rhan-amser israddedig yng Nghymru.

Mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi gweld 49% o gynnydd yn nifer ei myfyrwyr yn ystod cylchred recriwtio 2018, sy’n cyfateb â 748 o fyfyrwyr ychwanegol.

Ers mis Medi 2018, mae grant cynhaliaeth o i fyny at £4,500 wedi bod ar gael i fyfyrwyr rhan amser cymwys sy’n astudio o adref. Cymru felly yw'r unig wlad yn Ewrop sydd yn cynnig yr un gefnogaeth i fyfyrwyr rhan-amser â’r rhai amser llawn.

Mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru mor falch o weld y traw effaith mae’r system gyllido’n cael ar astudio rhan amser yng Nghymru. Gan fod grantiau cynhaliaeth yn awr ar gael i fyfyrwyr rhan-amser o bell, nid yw astudio hyblyg erioed wedi bod mor fforddiadwy. Mae hyn yn helpu’r Brifysgol Agored yng Nghymru i wneud astudio am radd yn realiti i’r sawl na fyddent wedi ystyried gwneud yn y gorffennol.

Yn ei dro, mae hyn yn galluogi mwy o bobl yng Nghymru i uwchsgilio, ailsgilio a newid eu bywydau trwy addysg. Mae dysgu rhan-amser yn gwneud cyfraniad arwyddocaol i’r economi ac yn bwysicach nag erioed o ran cwrdd ag anghenion sgiliau Cymru yn y dyfodol.

Louise Casella, Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru

Gwelwyd cynnydd yn nifer y myfyrwyr ar draws bob maes dysgu'r Brifysgol Agored, sy’n dangos effaith benodol y system newydd ar fyfyrwyr sy’n wynebu rhwystrau rhag cyrraedd addysg uwch. Mae’r Brifysgol Agored wedi gweld cynnydd arwyddocaol (56%) mewn myfyrwyr o ardaloedd lle mae cyfranogiad mewn addysg uwch yn draddodiadol is.

Gwelwyd hefyd cynnydd 57% mewn myfyrwyr anabl yn cofrestru ar gyfer astudio gyda’r Brifysgol Agored yng Nghymru, a chynnydd 30% mewn myfyrwyr du a lleiafrif ethnig.

Dywedodd Julie Lydon, Cadeirydd Prifysgolion Cymru:

"Rydym yn falch iawn o weld y cynnydd yn nifer y myfyrwyr sy'n dewis astudio'n rhan-amser yng Nghymru, sy’n dangos yn glir bod y pecyn cymorth newydd i fyfyrwyr ac i ariannu addysg uwch yng Nghymru yn gweithio.

"Yn y degawd nesaf, bydd Cymru'n wynebu sawl her yn sgil newidiadau yn y gweithle a datblygiadau technolegol. Bydd hyn yn golygu bod angen gweithlu mwy medrus yng Nghymru. Bydd dysgu hyblyg, fel astudio'n rhan-amser, yn chwarae rôl allweddol wrth baratoi pobl, lleoedd a busnesau Cymru ar gyfer y dyfodol.

Mae mwy o wybodaeth ar y pecyn cymorth i fyfyrwyr ar gael fan hyn.

 

 

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Business meeting

Baromedr Busnes y Brifysgol Agored 2019: Cymru

Niwed i fusnesau Cymru wrth i brinder rheolwyr greu bwlch sgiliau gwerth £155m

Mae prinder sgiliau yn costio dros £150 miliwn i sefydliadau Cymru, yn ôl adroddiad newydd sy'n monitro'r tirlun Busnes yng Nghymru a gweddill y DU.

9 Gorffennaf 2019
Earth from space

Rhyfeddodau cyfres Y Brifysgol Agored/y BBC 'The Planets' yn dod i Fannau Brycheiniog

Croesawodd Y Brifysgol Agored yng Nghymru a Dark Sky Wales westeion i Ganolfan Ymwelwyr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ddydd Gwener diwethaf am ddigwyddiad am ddim yn seiliedig ar gyd-gynhyrchiad diweddar y BBC/Y Brifysgol Agored, The Pl

4 Gorffennaf 2019
Gweld pob un