Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn dathlu hanner canmlwyddiant

Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn dathlu hanner canmlwyddiant

Heddiw (23 Ebrill) mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru yn dathlu ei phen-blwydd swyddogol yn 50 ac yn nodi’r diwrnod cyntaf mewn blwyddyn o ddathliadau ledled Cymru.

Drwy gydol y flwyddyn, bydd y Brifysgol Agored yng Nghymru yn dathlu bywydau a gwaith caled pawb sydd wedi astudio, addysgu a gweithio i’r Brifysgol Agored drwy adrodd eu straeon.

Bydd digwyddiadau’n cael eu cynnal ledled Cymru, gan gynnwys cyfres o Sgyrsiau Agored ac arddangosfa archifau’r Brifysgol Agored yng Nghaerdydd.

Mae’r Brifysgol Agored, darparwr dysgu o bell mwyaf y DU, wedi newid cryn dipyn ers y dechrau ym 1969, ac mae mor berthnasol, radical ac agored ag erioed. Cafodd ei chyflwyno gan Harold Wilson (Prif Weinidog 1964–1970) fel “prifysgol yr aer” yn cynnig dysgu agored i bawb gan alluogi pobl ar incymau is i gael mynediad at ddysgu drwy lyfrau, y teledu a’r radio.

Yn fuan ar ôl ei sefydlu ym 1969, penodwyd Cyfarwyddwr cyntaf y Brifysgol Agored yng Nghymru, Harfod Williams. Ers hynny, mae 213,863 o fyfyrwyr wedi pasio drwy ei drysau rhithwir.

Un o’r myfyrwyr cyntaf i ymuno â’r Brifysgol Agored yng Nghymru oedd Dr John Evans. Cwblhaodd ei radd gyntaf tra’n gweithio ddwy filltir o dan y ddaear ym Mhwll Glo Cwmgwili yn Sir Gâr ar ddechrau’r 1970au.

Ers hynny mae wedi cwblhau pedair gradd gyda’r Brifysgol Agored yng Nghymru ynghyd â doethuriaeth gyda Phrifysgol Abertawe. Mae ei gymwysterau wedi ei alluogi i fod yn athro, darlithydd ac awdur.

Mae pobl yn aml yn gofyn i fi beth mae addysg prifysgol wedi’i wneud i fi. Mae wedi fy ngalluogi i edrych ar y byd mewn ffordd na fyddai wedi bod yn bosib fel arall i ŵr dosbarth gweithiol cyffredin fel fi.

Yn fy sesiwn gyntaf gwnaeth pawb gyflwyno eu hunain ac roedd yna benseiri, athrawon a’r math. Hyd heddiw, rwy’n cofio’n iawn sut edrychodd pawb arna i pan ddwedais i “John, glöwr."

Credwch neu beidio, yn fy marn i mae creu’r Brifysgol Agored ar yr un lefel â chreu’r GIG ym 1948, o ran y gwahaniaeth mae wedi’i wneud. Mae wedi newid fy mywyd yn sylweddol.

Dr John Evans

Mae casgliad ffotograffiaeth arbennig, yn dwyn y teitl ‘Y Brifysgol Agored: 50 mlynedd’ hefyd wedi’i lansio fel rhan o’r dathliadau. Mae’r casgliad yn cynnwys darluniau archif sydd newydd eu rhyddhau o 1969, ynghyd â deg ffotograff a dynnwyd gan y ffotograffydd enwog Chris Floyd o fyfyrwyr rhyfeddol o bob rhan o’r DU.

Ymysg y rheini sy’n cael sylw yn y casgliad unigryw mae Felix Asare-Donkoh o Gaerdydd. Graddiodd Felix o’r Brifysgol Agored yng Nghymru y llynedd a chyflawnodd ei radd anrhydedd BEng (Peirianneg) o bell ar ôl cael ei orsafu i ffwrdd o gartref. Bu’n rhaid i Asare-Donkoh wneud ei lyfrau’n wrth-ddŵr fel y gallai barhau i astudio dan amgylchiadau heriol. Wrth sôn am ei brofiad gyda’r Brifysgol Agored, dywedodd:

 “Allwn i ddim fod wedi cyflawni hyn heb y Brifysgol Agored. Mae’r hyblygrwydd a’r cymorth a roddwyd i fi yn golygu nad oedd yn rhaid dewis rhwng fy ngyrfa ac addysg. Oherwydd hynny bu’n bosib i fi gael profiad ymarferol yn y lluoedd arfog, sydd wedi bod yn arbennig o berthnasol i’m gradd. Roedd yn anodd ar brydiau, ond mae pob munud o waith caled wedi bod yn werth chweil.”

Dywedodd Louise Casella, Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru: “Dim ond dau o’r graddedigion anhygoel sydd wedi astudio gyda’r Brifysgol Agored yng Nghymru yw John a Felix.

“Ynghyd ag edrych yn ôl a dathlu’r bobl sydd wedi siapio’r Brifysgol Agored, rydym hefyd yn edrych ymlaen at y dyfodol ac i weld sut gallwn arloesi’n barhaus a chynnig cyfleoedd dysgu agored i bawb.

“Drwy gydol y misoedd nesaf, byddwn yn dathlu 50 mlynedd wych drwy adrodd straeon y bobl sydd wedi astudio ac addysgu gyda ni. Mae ein myfyrwyr a’n staff wrth wraidd yr hyn rydym yn ei wneud ac wedi tyfu gyda ni dros y pum degawd diwethaf. Nawr yw eu hamser i ddathlu a disgleirio.”

I rannu eich stori am y Brifysgol Agored ac ymuno yn y dathliadau, e-bostiwch Cymru-Materion-Cyhoeddus@open.ac.uk  

I gyfrannu ar y cyfryngau cymdeithasol, trydarwch @OUCymru a #OU50.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Students enjoying learning

Cyflawni a ffynnu: pam fod melin drafod a phrifysgol mwyaf arloesol Cymru wedi penderfynu dod at ei gilydd

Mae Sefydliad Bevan, melin drafod fwyaf arloesol a dylanwadol Cymru, wedi cyhoeddi partneriaeth newydd gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

16 Mai 2019
Go Wales

Rhaglen profiad gwaith prifysgolion yn cyrraedd ei 1,000fed myfyriwr

Mae rhaglen profiad gwaith ar gyfer myfyrwyr israddedig ifanc llawn amser o gefndiroedd llai breintiedig wedi recriwtio ei 1,000fed myfyriwr, lai na thair blynedd ar ôl ei lansio. 

2 Mai 2019
Gweld pob un