Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn dathlu hanner canmlwyddiant

Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn dathlu hanner canmlwyddiant

Heddiw (23 Ebrill) mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru yn dathlu ei phen-blwydd swyddogol yn 50 ac yn nodi’r diwrnod cyntaf mewn blwyddyn o ddathliadau ledled Cymru.

Drwy gydol y flwyddyn, bydd y Brifysgol Agored yng Nghymru yn dathlu bywydau a gwaith caled pawb sydd wedi astudio, addysgu a gweithio i’r Brifysgol Agored drwy adrodd eu straeon.

Bydd digwyddiadau’n cael eu cynnal ledled Cymru, gan gynnwys cyfres o Sgyrsiau Agored ac arddangosfa archifau’r Brifysgol Agored yng Nghaerdydd.

Mae’r Brifysgol Agored, darparwr dysgu o bell mwyaf y DU, wedi newid cryn dipyn ers y dechrau ym 1969, ac mae mor berthnasol, radical ac agored ag erioed. Cafodd ei chyflwyno gan Harold Wilson (Prif Weinidog 1964–1970) fel “prifysgol yr aer” yn cynnig dysgu agored i bawb gan alluogi pobl ar incymau is i gael mynediad at ddysgu drwy lyfrau, y teledu a’r radio.

Yn fuan ar ôl ei sefydlu ym 1969, penodwyd Cyfarwyddwr cyntaf y Brifysgol Agored yng Nghymru, Harfod Williams. Ers hynny, mae 213,863 o fyfyrwyr wedi pasio drwy ei drysau rhithwir.

Un o’r myfyrwyr cyntaf i ymuno â’r Brifysgol Agored yng Nghymru oedd Dr John Evans. Cwblhaodd ei radd gyntaf tra’n gweithio ddwy filltir o dan y ddaear ym Mhwll Glo Cwmgwili yn Sir Gâr ar ddechrau’r 1970au.

Ers hynny mae wedi cwblhau pedair gradd gyda’r Brifysgol Agored yng Nghymru ynghyd â doethuriaeth gyda Phrifysgol Abertawe. Mae ei gymwysterau wedi ei alluogi i fod yn athro, darlithydd ac awdur.

Mae pobl yn aml yn gofyn i fi beth mae addysg prifysgol wedi’i wneud i fi. Mae wedi fy ngalluogi i edrych ar y byd mewn ffordd na fyddai wedi bod yn bosib fel arall i ŵr dosbarth gweithiol cyffredin fel fi.

Yn fy sesiwn gyntaf gwnaeth pawb gyflwyno eu hunain ac roedd yna benseiri, athrawon a’r math. Hyd heddiw, rwy’n cofio’n iawn sut edrychodd pawb arna i pan ddwedais i “John, glöwr."

Credwch neu beidio, yn fy marn i mae creu’r Brifysgol Agored ar yr un lefel â chreu’r GIG ym 1948, o ran y gwahaniaeth mae wedi’i wneud. Mae wedi newid fy mywyd yn sylweddol.

Dr John Evans

Mae casgliad ffotograffiaeth arbennig, yn dwyn y teitl ‘Y Brifysgol Agored: 50 mlynedd’ hefyd wedi’i lansio fel rhan o’r dathliadau. Mae’r casgliad yn cynnwys darluniau archif sydd newydd eu rhyddhau o 1969, ynghyd â deg ffotograff a dynnwyd gan y ffotograffydd enwog Chris Floyd o fyfyrwyr rhyfeddol o bob rhan o’r DU.

Ymysg y rheini sy’n cael sylw yn y casgliad unigryw mae Felix Asare-Donkoh o Gaerdydd. Graddiodd Felix o’r Brifysgol Agored yng Nghymru y llynedd a chyflawnodd ei radd anrhydedd BEng (Peirianneg) o bell ar ôl cael ei orsafu i ffwrdd o gartref. Bu’n rhaid i Asare-Donkoh wneud ei lyfrau’n wrth-ddŵr fel y gallai barhau i astudio dan amgylchiadau heriol. Wrth sôn am ei brofiad gyda’r Brifysgol Agored, dywedodd:

 “Allwn i ddim fod wedi cyflawni hyn heb y Brifysgol Agored. Mae’r hyblygrwydd a’r cymorth a roddwyd i fi yn golygu nad oedd yn rhaid dewis rhwng fy ngyrfa ac addysg. Oherwydd hynny bu’n bosib i fi gael profiad ymarferol yn y lluoedd arfog, sydd wedi bod yn arbennig o berthnasol i’m gradd. Roedd yn anodd ar brydiau, ond mae pob munud o waith caled wedi bod yn werth chweil.”

Dywedodd Louise Casella, Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru: “Dim ond dau o’r graddedigion anhygoel sydd wedi astudio gyda’r Brifysgol Agored yng Nghymru yw John a Felix.

“Ynghyd ag edrych yn ôl a dathlu’r bobl sydd wedi siapio’r Brifysgol Agored, rydym hefyd yn edrych ymlaen at y dyfodol ac i weld sut gallwn arloesi’n barhaus a chynnig cyfleoedd dysgu agored i bawb.

“Drwy gydol y misoedd nesaf, byddwn yn dathlu 50 mlynedd wych drwy adrodd straeon y bobl sydd wedi astudio ac addysgu gyda ni. Mae ein myfyrwyr a’n staff wrth wraidd yr hyn rydym yn ei wneud ac wedi tyfu gyda ni dros y pum degawd diwethaf. Nawr yw eu hamser i ddathlu a disgleirio.”

I rannu eich stori am y Brifysgol Agored ac ymuno yn y dathliadau, e-bostiwch Cymru-Materion-Cyhoeddus@open.ac.uk  

I gyfrannu ar y cyfryngau cymdeithasol, trydarwch @OUCymru a #OU50.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Business meeting

Baromedr Busnes y Brifysgol Agored 2019: Cymru

Niwed i fusnesau Cymru wrth i brinder rheolwyr greu bwlch sgiliau gwerth £155m

Mae prinder sgiliau yn costio dros £150 miliwn i sefydliadau Cymru, yn ôl adroddiad newydd sy'n monitro'r tirlun Busnes yng Nghymru a gweddill y DU.

9 Gorffennaf 2019
Earth from space

Rhyfeddodau cyfres Y Brifysgol Agored/y BBC 'The Planets' yn dod i Fannau Brycheiniog

Croesawodd Y Brifysgol Agored yng Nghymru a Dark Sky Wales westeion i Ganolfan Ymwelwyr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ddydd Gwener diwethaf am ddigwyddiad am ddim yn seiliedig ar gyd-gynhyrchiad diweddar y BBC/Y Brifysgol Agored, The Pl

4 Gorffennaf 2019
Gweld pob un