Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn helpu darparu hyfforddiant arlein i weithwyr ar ffyrlo yn ystod pandemig y coronafeirws

Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn helpu darparu hyfforddiant arlein i weithwyr ar ffyrlo yn ystod pandemig y coronafeirws

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi bod yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i ddarparu hyfforddiant ar-lein ar gyfer y gweithlu ar ffyrlo o ganlyniad i coronafeirws (COVID-19). Cyhoeddodd y Gweinidog ar gyfer yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, Ken Skates y pecyn cymorth ar ddydd Llun 20 Ebrill.

Nod y ddarpariaeth e-ddysgu anffurfiol sydd wedi’i lansio o’r newydd yw helpu gweithwyr ar ffyrlo i wella eu lefelau gwybodaeth mewn amrywiaeth eang o feysydd, gan gefnogi lles eu meddwl a’u helpu i baratoi ar gyfer y dyfodol.

Gall dysgwyr brwd ymweld â gwefan Cymru’n Gweithio a chael eu cyfeirio at amrywiaeth o adnoddau ar-lein am ddim a fydd yn eu helpu i loywi eu cyfres o sgiliau.

Mae hwn yn gyfnod eithriadol heriol ac anodd i ni i gyd. Rydyn ni eisiau cefnogi’r gweithwyr hynny sydd ar ffyrlo a darparu cyfleoedd hawdd a hwylus iddynt i wella eu sgiliau, cynnal iechyd eu meddwl ac, o bosib, meddwl am eu hopsiynau gyrfaol yn y dyfodol.'

Hefyd bydd gweithwyr sy’n rhoi amser i ddysgu sgiliau a gwybodaeth newydd yn hynod ddefnyddiol wrth i ni i gyd weithio i sicrhau bod economi Cymru yn y sefyllfa orau bosib i fownsio’n ôl o’r pandemig yma.'

Drwy’r fenter yma rydyn ni’n darparu amrywiaeth eang o adnoddau dysgu ar-lein am ddim, gyda llawer ohonynt yn ddwyieithog, gan ddarparwyr dibynadwy fel y Brifysgol Agored ac fe hoffwn i annog ein gweithlu ar ffyrlo i edrych ar beth sydd ar gael iddynt.

Ken Skates, Gweinidog ar gyfer yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

Dywedodd Nikki Lawrence, prif weithredwr Gyrfa Cymru:

'Rydyn ni’n gwybod bod hwn yn gyfnod ansicr i lawer o bobl sydd wedi cael eu rhoi ar gyfnod ffyrlo ac mae ein gwasanaeth Cymru’n Gweithio yma i helpu'.

'Drwy godi ymwybyddiaeth o amrywiaeth o e-ddysgu anffurfiol y gall pobl ei gwblhau ar-lein, fe allwn ni eu cefnogi i wella eu sgiliau presennol, dysgu rhywbeth newydd a chefnogi eu lles.'

Ychwanegodd Louise Casella, cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru:

'Mae aros gartref am y cyfnod estynedig yma’n heriol i’r rhan fwyaf ohonom ni, ond mae’n achosi ansicrwydd mawr i staff sydd wedi cael eu gosod ar absenoldeb ffyrlo. Yn ystod y cyfnod anodd yma, mae cyfle i bobl ddysgu rhywbeth newydd gartref a darparu ysgogiad y mae ei wir angen a hwb i les.'

'Gall dysgu ar-lein gyda’r Brifysgol Agored helpu pobl i ddysgu sgiliau newydd a gwella eu gwybodaeth am bwnc, yn barod ar gyfer pan maent yn dychwelyd i’r gwaith. Mae gan y Brifysgol Agored arbenigedd a gallu byd-eang o ran darparu dysgu ar-lein ac mae ein holl gyrsiau byr ni ar ein platfform OpenLearn am ddim. Gall defnyddwyr gofrestru fel maent yn dymuno a dysgu yn eu hamser eu hunain, gan ddilyn y cwrs ochr yn ochr â’u cyfrifoldebau eraill.'

'Drwy OpenLearn, mae gennym ni amrywiaeth eang o fwy na 1,000 o gyrsiau byr gan gynnwys adrannau ar reoli iechyd a lles y meddwl, gwybodaeth am COVID-19 ar gyfer staff nyrsio a gofal iechyd, ac adnoddau i helpu busnesau yn ystod y cyfnod heriol hwn. Mae gennym ni rai cyrsiau sydd wedi cael eu creu yng Nghymru, ac eraill sydd o ddiddordeb i Gymru neu ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’r rhain yn cynnwys cyrsiau ar Entrepreneuriaeth Wledig, Sgiliau Bob Dydd mewn Saesneg a Mathemateg, a chwrs dechreuwyr ar gyfer dysgwyr Cymraeg.'

Mae’r adnoddau ar-lein am ddim yn cynnwys:

Hefyd mae gwybodaeth a chyngor a chyfarwyddyd gyrfaol proffesiynol ar gael o hyd dros y ffôn, ar-lein a thrwy gyfleuster sgwrsio ar y we Cymru’n Gweithio.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Womenspire winners image

Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn ennill gwobr cyflogwr Womenspire 2020

Mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi ennill y wobr Cyflogwr Chwarae Teg yn Womenspire 2020.

2 Hydref 2020
Old photo of mother and son being served in a shop in Butetown

Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn dathlu Mis Hanes Pobl Dduon

Mae heddiw’n nodi dechrau Mis Hanes Pobl Ddu, sef coffâd blynyddol rhyngwladol sy'n cydnabod a gwerthfawrogi'r unigolion a'r digwyddiadau ysbrydoledig o'r gymuned Ddu. Mae'r Brifysgol Agored wedi cynhyrchu hwb Mis Hanes Pobl Ddu newydd ar OpenLearn sy'n cynnwys rhai pobl a digwyddiadau ysbrydoledig. Yng Nghymru, bydd y brifysgol yn rhannu erthyglau ac adnoddau ar hanes pobl ddu o safbwynt Cymreig ar wefan y Brifysgol Agored yng Nghymru a sianeli cyfryngau cymdeithasol.

1 Hydref 2020
Gweld pob un

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891