Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Ysgrifennydd y Cabinet yn cyfarfod myfyrwyr "ysbrydoledig" yn y Brifysgol Agored yng Nghymru

Ysgrifennydd y Cabinet yn cyfarfod myfyrwyr "ysbrydoledig" yn y Brifysgol Agored yng Nghymru

Kirsty Williams AM and Rob Humphreys (centre) with OU students and employers.

Ymwelodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg Llywodraeth Cymru, Kirsty Williams AS â’r Brifysgol Agored yng Nghymru’r wythnos ddiwethaf i gwrdd â myfyrwyr, staff a chyflogwyr.

Rhoddodd Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru, Rob Humphreys, drosolwg o waith y Brifysgol i Ysgrifennydd y Cabinet gyda thrafodaeth i ddilyn am y materion sy’n wynebu myfyrwyr rhan-amser yng Nghymru a’r dulliau i gefnogi llwybrau hyblyg mewn addysg uwch.

Yna cafodd Ms Williams wahoddiad i gwrdd â phum myfyriwr y Brifysgol Agored yn cynnwys, Claire Smith, cynrychiolydd y gymdeithas i Gymru, a dau gyflogwr sy’n rhoi cymorth i’w staff astudio gyda’r Brifysgol Agored. Trafododd y myfyrwyr eu llwybrau astudio a’u profiadau gyda’r Brifysgol Agored ag Ysgrifennydd y Cabinet gan ystyried yr effaith mae eu hastudiaethau wedi’u cael ar eu bywydau a’u rhagolygon gyrfa. Canolbwyntiodd y drafodaeth hefyd ar sut all agwedd hyblyg y Brifysgol Agored fod o fudd i gyflogwyr a’r ffyrdd y gallai Llywodraeth Cymru gefnogi hyn ymhellach.

Yn ystod ei hymweliad â’r Brifysgol Agored yng Nghymru, cafodd Ms Williams gyfle i weld ychydig o ddeunyddiau clywedol yn cael eu recordio ar gyfer modiwl Hanes Cymru newydd sy’n cael ei ddatblygu ar hyn o bryd.

Dywedodd Kirsty Williams yn dilyn ei hymweliad,

“Mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru yn cymryd lle unigryw yn ein sector addysg uwch, yn ogystal ag ym mywyd cyhoeddus Cymru, fel yr unig ddarparwr sy’n arbenigo mewn darpariaeth ran-amser. Mae’n hanfodol bod Cymru’n parhau i elwa o’r ddarpariaeth o safon hon yn ogystal â’u gwaith clodwiw wrth ehangu mynediad a chreu cyfleoedd ar gyfer unigolion i wella eu rhagolygon gyrfa.

Rwy’n ddiolchgar i Rob a’i dîm am y gwahoddiad ac i’r myfyrwyr y bu i mi eu cyfarfod lle’r oedd eu storïau am eu taith i addysg uwch yn wirioneddol ysbrydoledig.

Dywedodd Rob Humphreys, Cyfarwyddwr y Brifysgol yng Nghymru:

“Rydym yn hynod ddiolchgar i Kirsty Williams am gymryd yr amser i gwrdd â ni a’n myfyrwyr a gweld o lygad y ffynnon ym mha fodd gall y Brifysgol Agored yng Nghymru helpu unigolion i gyflawni eu nodau. Rydym hefyd yn ddiolchgar iawn i Sean, Paul, Nicola, Sam a Claire a roddodd eu hamser i rannu eu storïau â ni. Roeddent yn fyfyrwyr llysgennad rhagorol i’r Brifysgol.”

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Arian ynteu Hapusrwydd: Byddai dros hanner gweithlu cymru yn blaenoriaethu hapusrwydd yn y gwaith dros godiad cyflog

Mae arolwg defnyddwyr newydd sy’n cael ei ryddhau gan y Brifysgol Agored yng Nghymru heddiw wedi datgelu nad arian sy'n prynu hapusrwydd i chi, ond yn hytrach dysgu sgil newydd. 

22 Mai 2018

Y Brifysgol Agored yn dod â Blue Planet i Gymru

Ar 28 Mawrth, cynhaliodd y Brifysgol Agored yng Nghymru ddarlith am ddim gyda dau academydd blaenllaw a weithiodd ar gyd-gynhyrchiad hynod lwyddiannus y BBC a’r OU, Blue Planet II.

9 Ebrill 2018
Gweld pob un