Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Ysgrifennydd y Cabinet yn cyfarfod myfyrwyr "ysbrydoledig" yn y Brifysgol Agored yng Nghymru

Ysgrifennydd y Cabinet yn cyfarfod myfyrwyr "ysbrydoledig" yn y Brifysgol Agored yng Nghymru

Kirsty Williams AM and Rob Humphreys (centre) with OU students and employers.

Ymwelodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg Llywodraeth Cymru, Kirsty Williams AS â’r Brifysgol Agored yng Nghymru’r wythnos ddiwethaf i gwrdd â myfyrwyr, staff a chyflogwyr.

Rhoddodd Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru, Rob Humphreys, drosolwg o waith y Brifysgol i Ysgrifennydd y Cabinet gyda thrafodaeth i ddilyn am y materion sy’n wynebu myfyrwyr rhan-amser yng Nghymru a’r dulliau i gefnogi llwybrau hyblyg mewn addysg uwch.

Yna cafodd Ms Williams wahoddiad i gwrdd â phum myfyriwr y Brifysgol Agored yn cynnwys, Claire Smith, cynrychiolydd y gymdeithas i Gymru, a dau gyflogwr sy’n rhoi cymorth i’w staff astudio gyda’r Brifysgol Agored. Trafododd y myfyrwyr eu llwybrau astudio a’u profiadau gyda’r Brifysgol Agored ag Ysgrifennydd y Cabinet gan ystyried yr effaith mae eu hastudiaethau wedi’u cael ar eu bywydau a’u rhagolygon gyrfa. Canolbwyntiodd y drafodaeth hefyd ar sut all agwedd hyblyg y Brifysgol Agored fod o fudd i gyflogwyr a’r ffyrdd y gallai Llywodraeth Cymru gefnogi hyn ymhellach.

Yn ystod ei hymweliad â’r Brifysgol Agored yng Nghymru, cafodd Ms Williams gyfle i weld ychydig o ddeunyddiau clywedol yn cael eu recordio ar gyfer modiwl Hanes Cymru newydd sy’n cael ei ddatblygu ar hyn o bryd.

Dywedodd Kirsty Williams yn dilyn ei hymweliad,

“Mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru yn cymryd lle unigryw yn ein sector addysg uwch, yn ogystal ag ym mywyd cyhoeddus Cymru, fel yr unig ddarparwr sy’n arbenigo mewn darpariaeth ran-amser. Mae’n hanfodol bod Cymru’n parhau i elwa o’r ddarpariaeth o safon hon yn ogystal â’u gwaith clodwiw wrth ehangu mynediad a chreu cyfleoedd ar gyfer unigolion i wella eu rhagolygon gyrfa.

Rwy’n ddiolchgar i Rob a’i dîm am y gwahoddiad ac i’r myfyrwyr y bu i mi eu cyfarfod lle’r oedd eu storïau am eu taith i addysg uwch yn wirioneddol ysbrydoledig.

Dywedodd Rob Humphreys, Cyfarwyddwr y Brifysgol yng Nghymru:

“Rydym yn hynod ddiolchgar i Kirsty Williams am gymryd yr amser i gwrdd â ni a’n myfyrwyr a gweld o lygad y ffynnon ym mha fodd gall y Brifysgol Agored yng Nghymru helpu unigolion i gyflawni eu nodau. Rydym hefyd yn ddiolchgar iawn i Sean, Paul, Nicola, Sam a Claire a roddodd eu hamser i rannu eu storïau â ni. Roeddent yn fyfyrwyr llysgennad rhagorol i’r Brifysgol.”

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

OL Cymru

Adnoddau dysgu am ddim ar gyfer Cymru ddwyieithog

Mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gweithio mewn partneriaeth i ddarparu adnoddau ar-lein yn Gymraeg a Saesneg er mwyn i ddysgwyr roi cynnig ar rywbeth newydd, gwella eu sgiliau neu flasu cwrs Addysg Uwch.

18 Rhagfyr 2017
Y Brifysgol Agored Yn Penodi Cyfarwyddwr Newydd Yng Nghymru

Y Brifysgol Agored Yn Penodi Cyfarwyddwr Newydd Yng Nghymru

Bydd Louise Casella, sydd â phrofiad helaeth o arweinyddiaeth strategol mewn addysg uwch, gan gynnwys uwch swyddi yng Nghymru, yn cychwyn yn ei swydd yn y Flwyddyn Newydd.

 

13 Rhagfyr 2017
Lansio Cwrs OpenLearn Er Mywn Cylch O Ddyled Ymysg Oedolion Ifanc

Lansio cwrs OpenLearn er mywn cylch o ddyled ymysg oedolion ifanc

Mae Ysgol Fusnes Y Brifysgol Agored wedi cynllunio cwrs newydd er mwyn mynd i'r afael â phroblem dyled gynyddol ymysg oedolion ifanc, fel rhan o fenter sy'n hyrwyddo addysg cyllid personol ledled y DU.

23 Tachwedd 2017
Gweld pob un