Skip to content

Toggle service links

Storïau Myfyrwyr

Gall astudio gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru newid bywydau. Mae ein hagwedd unigryw at ddysgu rhan-amser a phellter hyblyg yn cael gwared â llawer o’r rhwystrau y gall oedolion eu hwynebu i wella eu bywydau a gwneud newidiadau er gwell. Mae'r straeon isod yn dangos sut mae astudio yn Y Brifysgol Agored yng Nghymru wedi newid bywydau rhai o'n dysgwyr.

Storïau ysbrydoledig gan rai o’n myfyrwyr

O amrywiaeth o gefndiroedd a phob un yn astudio pwnc gwahanol, dewch i weld sut mae ein myfyrwyr wedi ymdopi ag astudio ochr yn ochr â bywyd go iawn, ac wedi ffynnu ar eu teithiau dysgu gyda’r Brifysgol Agored. Mae'r rhain yn deithiau go iawn o ddarganfod, gyda phob myfyriwr yn dod i wybod beth yw eu gallu a gwella eu bywydau.

Graddio 2015

Dysgwch sut mae'n teimlo i groesi'r llwyfan hwnnw o'r diwedd ar ôl blynyddoedd o waith caled.

Yn y fideo hwn, a chafodd ei ffilmio yn ein seremoni raddio yn 2015, mae rhai o'n graddedigion yn sôn am eu profiadau o astudio gyda ni a sut y maent yn teimlo am eu diwrnod mawr.

Ann-Louise o Drelái, Caerdydd

Mae Ann-Louise yn gweithio’n rhan-amser, yn fam sengl ac yn ofalwr i aelodau eraill o'r teulu.
 
Wrth wirfoddoli yn ysgol ei merch, astudiodd Ann-Louise am Dystysgrif Y Brifysgol Agored mewn Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion Cynradd er mwyn hyfforddi i fod yn gynorthwyydd addysgu. Erbyn hyn mae Ann-Louise yn anelu hyd yn oed yn uwch, ac mae hi wedi symud ymlaen i astudio gradd BA (anrhydedd) mewn Plentyndod a Datblygu Ieuenctid, gyda’r bwriad o arbenigo mewn cefnogi plant ag anghenion arbennig.
 
Gweld rhagor o stori Prifysgol Agored Ann-Louise.

Darren o Aberbargoed

Yn dad prysur i bedwar o blant, arferai Darren fod yn farbwr ond cafodd ddiagnosis fod ganddo salwch a oedd yn golygu na allai barhau â’r gwaith hwnnw.
 
Gan fod ganddo ddiddordeb yn yr amgylchedd, cofrestrodd Darren i astudio BSc (Anrhydedd) mewn Gwyddorau Natur, ac ar ôl blwyddyn, cafodd Darren ei recriwtio gan gwmni biowyddorau rhyngwladol yng Ngwent. Mae cyflogwyr Darren yn gefnogol iawn ac eisiau iddo barhau ag astudiaethau ôl-raddedig. Yn awr mae’n edrych ymlaen at yrfa werth chweil.
 
Gweld rhagor o stori Prifysgol Agored Darren.

Teresa o Gasnewydd

Y diwrnod ar ôl i Teresa glywed fod ei hanabledd yn golygu na fyddai hi'n gallu gweithio eto, penderfynodd gysylltu â'r Brifysgol Agored.

Mae Teresa yn sôn am y cymorth mae’r Brifysgol Agored yn ei gynnig i’w helpu gyda'i hastudiaethau, ei chynlluniau i ddod yn awdur ar ôl gorffen ei gradd BA (Anrhydedd) Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol, a sut mae hi wedi annog eraill i ystyried astudio gyda'r Brifysgol Agored

Gweld rhagor o stori Prifysgol Agored Teresa.

.

Claire o Sir y Fflint

Penderfynodd Claire, sy’n fam i ddau o blant, astudio gradd Baglor yn y Gyfraith (Anrhydedd) yn dilyn methiant ei phriodas a’i brwydr gyfreithiol hir ei hunan.

Roedd Claire yn benderfynol o beidio â bod yn fam sengl a oedd yn aros gartref heb swydd na rhagolygon, gan yn hytrach anelu at fod yn fargyfreithiwr a helpu eraill mewn amgylchiadau tebyg

Gweld rhagor o stori Prifysgol Agored Claire.

Enillydd gwobr Ysbrydoli! 

8 mlynedd yn ôl, carcharwyd James Harris o Ferthyr am droseddau’n  ymwneud â chyffuriau, ond yn hytrach na chyrraedd y gwaelodion, penderfynodd y gŵr oedd bryd hynny’n 23 mlwydd oed weddnewid ei fywyd yn llwyr.

Tra oedd yn treulio dwy ddedfryd, a wnâi gyfanswm o fwy na 6 blynedd dan glo, enillodd James fwy nag 20 o wahanol gymwysterau, o fentora bywyd i faeth. Fe wnaeth hefyd fentora carcharorion eraill, gan helpu tua 30 ohonynt i ennill sgiliau llythrennedd sylfaenol, gan ddatblygu I weithio fel mentor Addysg Bellach ac Addysg Uwch.

 

Beth allwch chi ei gyflawni?

Diddordeb newydd, swydd newydd, safbwynt newydd. Newidiwch eich bywyd gyda chymwysterau o’r Brifysgol Agored.